Nämnder och organ

Senast ändrad: 17 januari 2024

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Ledamöter till fakultetsnämnd och lärarförslagsnämnd väljs av fakultetens valförsamling medan ledamöter till övriga nämnder, utskott och kommittéer utses av fakultetsnämnd eller dekan. Se fakultetens delegationsordning.

Kommittéerna och utskotten är fakultetens samordnande organ för sina olika ansvarsområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden

Mandatperiod 2022-01-01 - 2024-12-31

Dekan

Bild av Christina Lunner Kolstrup

Christina Lunner Kolstrup, ordförande
Institutionen för människa och samhälle, christina.kolstrup@slu.se
040-41 54 94

Prodekan

Karl Lövrie_150_jsg (4).jpg

Karl Lövrie, vice ordförande
Institutionen för landskapsarkitektur, karl.lovrie@slu.se
040-41 54 39

Vicedekaner

Bild av Åsa Lankinen

Åsa Lankinen, vicedekan för forskarutbildning
Institutionen för växtskyddsbiologi, asa.lankinen@slu.se
040-41 53 67

Foto av Håkan Schroeder

Håkan Schroeder, vicedekan för samverkan och FOMA
Enheten för samverkan och utveckling, hakan.schroeder@slu.se
040-41 51 33

Bild av Aakash Chawade

Aakash Chawade, vicedekan för forskningsinfrastruktur
Institutionen växtförädling, aakash.chawade@slu.se
040-41 53 28

 

Ledamöter

Bild av Aakash Chawade

Aakash Chawade
Institutionen växtförädling, aakash.chawade@slu.se
040-41 53 28

Bild av Caroline Dahl

Caroline Dahl
Enheten för samverkan och utveckling/Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, caroline.dahl@slu.se
0722-13 15 30

Bild av Laura Grenvill-Brigg Didymus

Laura Grenville-Briggs Didymus
Institutionen för växtskyddsbiologi, laura.grenville.briggs@slu.se
040-41 52 47

Bild av Oleksiy Guzhva

Oleksiy Guzhva
Institutionen för biosystem och teknologi, oleksiy.guzhva@slu.se
040-41 50 58

Bild av Åsa Lankinen

Åsa Lankinen
Institutionen för växtskyddsbiologi, asa.lankinen@slu.se
040-41 53 67

Första suppleant

Bild av Mattias Qviström

Mattias Qviström
Institutionen för stad och land, mattias.qvistrom@slu.se
018-67 25 28

Andra suppleant

Bild av Sammar Khalil

Sammar Khalil
Institutionen biosystem och teknologi, sammar.khalil@slu.se
040-41 53 35

Doktorandrepresentant

Representant från Alnarps studentkårs doktorandråd

Studeranderepresentanter

Representant från Alnarps studentkår
Representant från Ultuna studentkår

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt

Håkan Schoeder, vicedekan för samverkan och FOMA
Håkan Sandgren, fakultetsdirektör
Anette Neldestam Larsson, kommunikatör
Representant från Alnarps lantmästarkår

Personalorganisationer

Annie Drottberger, SACO
Anne Larsen, ST

Sekreterare

Torleif Ljung

 

Övriga nämnder

Docentnämnd

Mandatperiod 2022-04-01 - 2025-03-31.

Ledamöter

Laura Greenville-Briggs Didymus - ordförande
Karl-Johan Bergstrand
Fredrika Mårtensson
Åsa Ode Sang
Studeranderepresentant

Suppleanter

Li-Hua Zhu
Beatrix Alsanius
Peter Andersson
Anna Maria Palsdottir
Suppleant till studeranderepresentant

Sekreterare

Lotta Malmborg

Kontakt

DN-LTV@slu.se

Ansökningstillfällen

Ansökan om antagning som docent kan göras vid två ansökningstillfällen per år (application deadlines)

  • 1 mars (1st of March)
  • 15 september (15th of September)

För mer information såsom ansökningsblankett, instruktioner och rekommendationer med mera se SLU:s gemensamma sida om docentantagning.

Informationen uppdaterad 2022-04-01 /ANL

Lärarförslagsnämnden

Mandatperiod 2022-04-01 - 2025-03-31.

Ledamöter

Christina Lunner Kolstrup, ordförande
Märit Jansson, vice ordförande
Paul Becher
Helena Persson Hovmalm
studeranderepresentant

Suppleanter

Marie Bengtsson
Marie Larsson
Per Hofvander
Anna Maria Palsdottir

Sekreterare

Torleif Ljung
Denis Avdic

Kontakt

LFN-LTV@slu.se

Nämnden för utbildning på forskarnivå, FUN-LTV

Mandatperiod 2022-04-01 - 2025-03-31.

Ordförande

Vicedekan med ansvar för forskarutbildning Åsa Lankinen

Sekreterare

Lotta Malmborg - fakultetshandläggare
forskarutbildning-ltv@slu.se

Ledamöter

Vera Vicenzotti - forskarrepresentant

Paul Egan - forskarrepresentant

Mulatu Geleta Dida - forskarrepresentant

Helene Larsson Jönsson - studierektor för forskarutbildningen 

Åsa Klintborg Ahlklo - studierektor för forskarutbildningen

Tre forskarstuderanderepresentanter som utses av Sluss

Adjungerade

En representant från SLU-biblioteket

Nämnden för fortlöpande miljöanalys, Foman-LTV

Mandatperiod 2022-04-01 - 2025-03-31.

Ledamöter

Håkan Schroeder - ordförande
Johannes Albertsson
Christine Haaland
Marcus Hedblom
Studentrepresentant

Harald Klein, koordinator Foma-programmet Bebyggd miljö, ständigt adjungerad

Suppleanter

-

Sekreterare

Karoline Schua
040-41 50 34, 072-202 47 90
karoline.schua@slu.se

Kontakt

hakan.schroeder@slu.se

Programnämnden, PN-LTV

Mandatperiod 2022-04-01–2025-03-31.

Ordförande

Karl Lövrie, prodekan, Alnarp

Ledamöter

Anna Bengtsson. vice ordförande, LTV Alnarp
Karin Blombäck, NJ Ultuna
Tomas Eriksson, LTV Ultuna
Sammar Khalil, LTV Alnarp
Lisa Norfall, LTV Alnarp

Tre studeranderepresentanter utsedda av ASK, Sluss och ULS

Sekreterare

Boel Sandskär, Utbildningscentrum, Alnarp: PN-LT-sekr@slu.se

Suppleanter

Teun Dekker, LTV Alnarp. 1:e suppleant
Kimmo Rumpunen, LTV-fak, Alnarp. 2:e suppleant

Övriga

Vakant, utbildningsledare, Alnarp

LTV-ledamöter i andra programnämnder

Programnämnden för utbildningar inom naturresurser och jordbruk (PN-NJ): Georg Carlsson

Programnämnden för utbildningar inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH): Maria Vilain Rörvang

Programnämnden för utbildningar inom skog (PN-S): Lars Johansson

Kontaktinformation till programnämnder, utbildningsnämnden och andra utbildningsorgan inom SLU.

Uppdaterad 2022-05-02

Kommittéer och utskott

Fakultetsnämndens beredande arbetsutskott

Christina Lunner Kolstrup ordförande, dekan
Karl Lövrie, vice ordförande, prodekan
Oleksiy Guzhva, ledamot i fakultetsnämnden
Representant från Alnarps studentkår, ledamot utsedd av Sluss
Margit Nothnagl, fakultetsdirektör

Sekreterare

Torleif Ljung

Se LTV-fakultetens delegationsordning och LTV-fakultetens övergripande mötesstruktur.

Kommittén för jämställdhet och lika villkor

Ordförande

Dekan, med ersättare prodekan

Ledamöter

Prefekter/motsvarande, med ersättare stf prefekter/motsvarande

Fakultetsdirektör

Representant från ASK

Representant från LMK

Doktorandrepresentant

Enhetschefer för Ekonomi, HR, utbildning och odling

Adjungerade

Lika villkorshandläggare (sekreterare)

Personalorganisationerna ska erbjudas möjlighet att delta i kommitténs möten med närvaro- och yttranderätt.

Regionala arbetsmiljökommittén (RAK) för SLU Södra

Ledamöter

Christina Lunner Kolstrup (dekan) - ordförande
Mats Svensson (servicechef) - ledamot
Kristin Larsson (personalspecialist) - ledamot
Lars Hagtorn - huvudskyddsombud
Andrus Kangro - ledamot SACO
Anne Larsen - ledamot ST
Representant från Alnarps studentkår
Representant från Alnarps lantmästarkår

RAK träffas 2 gånger per termin. I samband med RAK har fakulteten också campusråd.

Arbetsmiljö vid SLU

Informationen uppdaterad 2022-04-01

Stipendiekommitté för studenternas stipendier samt lärarstipendier på de korta programmen

Ordförande

Jan Larsson

Sekreterare

Sonja Trulsson

Ledamöter

Åsa Bensch
Kristina Ascard
Karin Svensson
Jonatan Leo
Marie Bengtsson

Stipendiekommitté för forskarstipendier

Ordförande

Ida Lager

Sekreterare

Sonja Trulsson

Ledamöter

Håkan Asp
Lena Ekelund Axelson
Knut-Håkan Jeppsson

Information

För mer information om regler och ansökan när det gäller stipendier för studenter och lärare/forskare:

http://alnarpsstudent.slu.se 

Informationen uppdaterad 2022-04-01

 


Kontaktinformation

Håkan Sandgren, fakultetsdirektör
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, SLU
040-41 54 34
hakan.sandgren@slu.se