Information om hantering av personuppgifter

Senast ändrad: 16 februari 2021

Personuppgiftsansvarig

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är Marie Forsberg, e-postadress marie.forsberg@slu.se

Dataskyddsombud vid SLU nås via e-postadress dataskydd@slu.se eller telefonnummer 018-67 20 90.

Ändamål

SLU behandlar dina personuppgifter inom stipendieutdelningen för att:

  1. Administrera din stipendieansökan
  2. Bedöma dina förutsättningar för att få ta del av stipendiepremier baserat på stipendiets statuter
  3. Betala ut beviljad stipendiepremie till berättigad mottagare

SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Kategorier av personuppgifter och källan till dem

Till vissa stipendier nomineras mottagaren av prefekten på den institution som mottagaren tillhör.

Rättslig grund

När det gäller ändamål 1–3 så stödjer SLU behandlingen av dina personuppgifter på att de är nödvändiga för att kunna ta ställning till din ansökan och för att kunna ingå avtal om stipendieutbetalning genom beslutet om tilldelande av stipendie.

När det gäller behandlingen av dina personuppgifter i allmänna handlingar och SLU:s arkiv så baseras den på en uppgift av allmänt intresse, genom arkivlagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Utlämnande

SLU kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär en allmän handling om dina personuppgifter finns i den, i enlighet med reglerna om allmänna handlingar, såvida inte de ska beläggas med sekretess.

Överföring av personuppgifter

SLU överför dina personuppgifter till den stiftelse vars medel utgör stipendiepremien, samt till den bank som genomför överföringen av pengar.

Lagring

SLU lagrar dina personuppgifter i två år efter att din ansökan mottagits.

Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta integritets- och dataskyddsfunktionen med kontaktuppgifterna nedan.

Återkallande av samtycke

Eftersom den här behandlingen baserar sig på ditt samtycke så har du alltid rätt att ta tillbaka det. Detta medför dock att vi inte kan behandla din ansökan.

Synpunkter

Om du har synpunkter på SLUs personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och dataskyddsfunktionen på dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Om du inte är nöjd med SLUs svar, kan du vända dig med klagomål på SLU:s behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Du kan läsa mer om datainspektionens tillsyn på www.datainspektionen.se/


Kontaktinformation

Marie Forsberg
Fakultetssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marie.forsberg@slu.se, 018-67 10 21