Utbildning på forskarnivå vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 14 juni 2024

Nedan finns listat handlingar och underlag till forskarutbildningsärenden vid VH. Längre ner på sidan finns mer utförlig information.

Kontakta institutionens studierektor för forskarutbildning för stöd och råd inför olika ansökningar.

Universitetsgemensamma riktlinjer för forskarutbildningen (pdf)

Tidsplanerare Disputation (kalkylredskap)

Dokument för Fun-VH ärenden:

1. Ansökan om antagning till forskarutbildning
a) VH-fakultetens checklista
b) Blankett
c) Kalkylmall
d) Byte från lic till dr (samma som b)

2. Ansökan om disputation och licentiatseminarium
a) VH-fakultetens checklista 
b) Blankett
c) Jävsblankett

3. Ansökan om godkännande eller tillgodoräknande av kurs
a) Blankett: Godkännande av kurs i examen
b) Blankett: Tillgodoräknande av kurs

4. Ansökan om förändring av handledargrupp
a) Blankett

5. Ansökan om godkännande av kursplan
a) Blankett
b) Mall för kursplan-doktorandkurs

6. Övrigt
a) Avbryta forskarutbildning

Handlingar skickas till Fun:s sekreterare via e-post till fun-vh@slu.se.

Länk till utbildningsavdelningen för information om ansökan om behörighetsintyg.

Länk till ISP-portalen (som används för att skapa och hantera doktoranders individuella studieplaner (ISP)).

Länk till Regler och blanketter inom SLU:s forskarutbildning.

Fun-VH

Fakultetens forskarutbildningsnämnd (Fun-VH) hanterar strategiska frågor kopplade till forskarutbildningen och sammanträder ungefär en gång i månaden på terminstid. Fun fattar beslut om kursplaner för doktorandkurser som ges av forskare inom fakulteten. För information om mötesdatum se VH:s mötesöversikt. Ansökan om godkännande av kursplaner skickas till Fun senast två veckor innan Fun-VH:s möten. För övriga ärenden behövs minst två veckor för beredning och beslut.

Handlingar skickas elektroniskt till fun-vh@slu.se (eventuella originalhandlingar kan skickas till Fun:s postadress; Fun/VH, Box 7084, 750 07 Uppsala).

Aktuellt

Nya checklistor från 2023-01-31

Fun har uppdaterat fakultetens checklistor för antagning och disputation. Se länkar ovan.

Ledamöter i Fun från 1 januari 2023

  • Lena Lidfors (ordf.)
  • Erika Roman (vice ordf.)
  • Cecilia Ley
  • Inger Lilliehöök
  • Mikaela Lindberg
  • Gabriella Lindgren (suppleant)
  • Malin Nilsson (studentrepresentant)

Information från Fun-mötet 2022-06-21

Ny delegationsordning

Fakultetsnämnden har beslutat om en ny delegationsordning för VH-fakulteten med ändringar som rör Fun-VH.

Rektorsbeslut om digitala disputationer

Rektor har beslutat att förlänga möjligheten att ha opponent och betygsnämndsledamöter med digitalt vid disputationer (SLU.ua.2022.1.1.1-2176). Beslutet gäller från 1 juni 2022 och så länge som de av rektor beslutade riktlinjer för utbildning på forskarnivå (SLU.ua.2018.1.1.1-4677) är i kraft.

Introduktion för nya forskarstuderande 2022-05-20

Presentationer (pdf-dokument):  

Digital disputationskalender

Nu finns en digital disputationskalender i TimeEdit. Där kan man se vilka tider som är lediga och boka tid för sin disputation. Länk till instruktion: Hur du bokar tid och lokal för disputation eller licentiatseminarium (pdf)

Beslut om ny studierektor för forskarutbildning 2021-10-28

Carl-Gustaf Thulin har av dekanen utsetts till ny studierektor för utbildningen på forskarnivå under perioden 1 januari 2022 - 31 mars 2025.

Information från Fun-mötet 2021-02-16

Digitalt signerbar blankett för betygnämndens protokoll

Det finns nu en ny version av betygnämndens protokoll som är digitalt signerbar. Denna ersätter tidigare version och återfinns bland övriga blanketter och checklistor.

Betygsnämndens protokoll

Om inte alla personer som ska underteckna betygsnämndens protokoll är fysiskt närvarande vid disputationen så går det bra att underteckna likalydande kopior och skicka in dessa separat till FUN. Man kan även skicka in inskannade kopior via e-mail om man behöver påskynda registrering av godkänd disputation i Ladok.

Rekrytering och antagning

Rekrytering och antagning av doktorander genomförs enligt SLU:s antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Läs mer om antagningsprocessen

Det är vikigt under denna process att unvika så kallade skuggdoktorander: Information om skuggdoktorander

De allra flesta utbildningsplatser på forskarnivå utannonseras på SLU:s hemsida.

Efter annonsering prioriterar den berörda institutionen bland de ansökningar som kommit in och skickar en rekommendation om antagning av den mest lämpade kandidaten till fakulteten: 

I  samband med ansökan om antagning till forskarutbildning behövs följande kalkyl signerad av prefekt och administrativ chef. [Kalkylmall]

Forskarutbildningsnämnden (Fun-VH) fattar beslut om antagning efter granskning av ansökan och de ekonomiska förutsättningarna. 

Forskarutbildningsämnen

På fakulteten finns ett antal olika forskarutbildningsämnen. Varje doktorand är antagen till ett specifikt ämne och följer den allmänna studieplanen för detta ämne. 

För doktorander antagna     
före 1 juli 2015

För doktorander antagna 
efter 1 juli 2015

Klinisk vetenskap Biologi
Husdjursvetenskap Bioinformatik
Patobiologi Biomedicinsk vetenskap
Medicinsk biovetenskap Djuromvårdnadsvetenskap
Bioinformatik Husdjursvetenskap 
  Teknologi 
  Veterinärmedicinsk vetenskap

Halvtidsuppföljning

Universitetsgemensam information om planering och uppföljning av forskarutbildningen finns här:

Vid VH-fakulteten är institutionens studierektor för forskarutbildning utsedd till fakultetsnämndens representant vid undertecknande av blanketten för halvtidsuppföljning.  Vid behov utser prefekten en ersättare för studierektorn.

Avhandling och disputation

Allmän information om disputation och licentiatseminarium vid SLU finns här

Disputationsdatum och ansökan

Boka tid för disputationen i den digitala disputationskalendern i TimeEdit. Länk till instruktion: Hur du bokar tid och lokal för disputation eller licentiatseminarium (pdf)

Ansökan om disputation och licentiatseminarium sker på avsedd blankett: 

Avhandlingen

Din avhandling ska vara färdigtryckt senast 3 veckor innan disputationen (på spikdagen). 

Bibliotekets information om publicering av avhandling finns här.

Publicering av avhandlingar vid VH-fakulteten:

  • Skicka titelsidan och spikbladet av avhandlingen med e-post till fun-vh@slu.se så snart avhandlingen skickas till tryck.
  • Du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 4 exemplar av din avhandling på Ultunabiblioteket och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.

Det är möjligt att kontakta SLU-biblioteket biblioteket@slu.se, 018-67 11 03 för ytterligare information.

Ersättningar till opponent och ledamöter i betygsnämnden

Rektors råd för forskarutbildning (FUR) rekommenderar att:

- Opponent och betygsnämndledamöter kan ersättas för kostnader för resor och hotell medan endast opponenten kan få arvode. 

- Rekommendationen vid VH-fakulteten är att arvode till opponent utgår från institution med 6500 SEK. 

Forskarskola och kurser

GS-VMAS

Graduate School for Veterinary Medicine and Animal Sciences (GS-VMAS) är forskarskolan för alla VH-fakultetens doktorander: 

Registrering av genomgångna kurser 

 Allmänt

Under forskarutbildningen ska alla genomgångna kurser registreras i Ladok med antal kurspoäng. Detta görs lämpligen löpande under utbildningen, snarast efter varje kurs. Ett Ladok-utdrag med uppgift om registrerade kurser ska sedan bifogas vid ansökan till Fun om disputation eller licentiatseminarium. Det är därför viktigt att doktoranden sparar kursintyg och kursplaner eller motsvarande under hela utbildningen, liksom kopior på beslut om förhandsgodkännanden eller tillgodoräknanden enligt nedan. Vissa kurser är obligatoriska vilket regleras av gällande riktlinjer för utbildning på forskarnivå eller den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Forskarutbildningskurser på SLU eller inom NOVA-nätverket registreras i Ladok av behörig administratör. Som underlag behövs kursintyg eller motsvarande där poängantalet framgår. För övriga kurser skickas ansökan till Fun som efter granskning beslutar om kursen kan godkännas för examen och vilken om kurspoäng den ger. Huvudregeln är att 1 veckas heltidsstudier på FOU nivå motsvarar 1,5 HEC, d.v.s. 1 HEC motsvarar 27 timmars studietid. Att en kurs är registrerad i Ladok är ingen garanti för att Fun godkänner kursen och antal kurspoäng.

Doktorandkurser på universitet

Kurser vid SLU på forskarnivå med godkänd kursplan behöver ej granskas av Fun. Detsamma gäller forskarutbildningskurser inom NOVA (Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network) som ska vara poängsatta på ett sätt som är acceptabelt för alla universitet i NOVA-samarbetet, inklusive SLU.

För kurser vid andra universitet eller högskolor (utanför SLU och NOVA) ska ansökan om tillgodoräknande eller godkännande innehålla kursintyg och kursplan eller motsvarande dokumentation som beskriver förkunskapskrav, omfattning, lärandemål, syfte, innehåll, pedagogisk form, tidsplan och vad som krävs för att man ska bli godkänd på kursen. Det är viktigt att kursens tidsmässiga omfattning framgår. Fun bedömer om den föreslagna kurspoängen motsvaras av kursens omfattning och begär vid behov kompletterande information. Vanligen ger forskarutbildningskurser vid etablerade universitet kurspoäng enligt angiven kursplan. 

Andra kurser

Kurser som inte organiserats av ett universitet eller en högskola (utan exempelvis ett företag eller en organisation) ska godkännas av Fun för att kunna inkluderas i examen.

Förhandsgodkännande

Ansökan om godkännande av kurs i examen görs till Fun på särskild blankett med bifogat kursintyg och kursplan, senast tillsammans med ansökan om disputation eller licentiatseminarium, men helst tidigare under utbildningen.

Kopia av tidigare beslut om förhandsgodkännanden ska alltid bifogas ansökan om disputation eller licentiatseminarium.

Tillgodoräknande

Om forskarstudenten har gått en doktorandkurs före antagningen till forskarutbildningen kan kursen tillgodoräknas i forskarutbildningen genom en ansökan till Fun. Samma krav på kursplan eller motsvarande gäller som för kurser under utbildningen enligt ovan. Ansökan lämnas till Fun på särskild blankett (ej samma som vid förhandsgodkännande), senast tillsammans med ansökan om disputation eller licentiatseminarium, men gärna tidigare under utbildningen.

Även universitetskurser på lägre utbildningsnivåer (master- eller kandidatnivå) kan efter ansökan till Fun i vissa fall tillgodoräknas i forskarutbildningen under förutsättning att de inte ingår i någon tidigare examen. I ansökan anges antal poäng som kursen anses motsvara på forskarutbildningsnivå och en motivering av poängen (normalt ges 50% av kurspoängen för grundkurser). Med hänvisning till utbildningsnivån kan en sänkning av antalet kurspoäng som kan tillgodoräknas vara befogad.

Kopia av tidigare beslut om tillgodoräknanden ska alltid bifogas ansökan om disputation eller licentiatseminarium.

Seminarieserier

Deltagande i vetenskapliga seminarieserier är obligatoriskt för doktorander som följer VH:s fakultetsriktlinjer (från 2011 eller tidigare) och kan ge maximalt 4 HEC. Deltagandet ska styrkas genom särskilt intyg från huvudhandledaren eller institutionens studierektor. Doktorander som följer SLU-riktlinjerna (från 2013 eller senare) får däremot inte poäng för seminarieserier. Det är dock önskvärt att doktoranden deltar i seminarier även om det inte är poänggivande.

Förlängning av studietiden (prolongering)

Olika typer av uppdrag kan berättiga till prolongering av doktorandtiden. Via den här länken hittar du beslut och ansökningsblankett om prolongering från VH-fakulteten

Prolongering kan också ske på central SLU-nivå (beroende på vilket uppdrag det gäller). Ansökningsblankett för prolongering på central SLU-nivå. För mer information om detta, kontakta Lotta Jäderlund. 

Blankett och instruktioner för ansökan om förlängd studietid med anledning av covid-19-pandemin. 

Ansvariga personer

VH-fakultetens forskarutbildningsnämnd (FUN-VH)

Ordförande i forskarutbildningsnämnden: 
Professor Henrik Rönnberg, (Vicedekan för forskarutbildning) Tel: 018-67 13 63.

Fakultetsstudierektor: Carl-Gustaf Thulin, Tel: 070-564 53 58.

Handläggare vid fakultetskansliet: Anette Wichman (fun-vh@slu.se), Box 7084, 750 07 Uppsala. Tel: 018-67 23 16. 

Ordinarie ledamöter & suppleanter
 Närvaro- och yttranderätt 

Institutionernas studierektorer

Forskarskolan GS-VMAS

Koordinatorer 
Styrgrupp

Vem beslutar om vad?

Beslut som rör forskarutbildning vid VH-fakulteten se VH-fakultetens delegationsordning

I korthet: Fun-VH beslutar om godkännande om kursplaner. I övriga ärenden beslutar vicedekan för forskarutbildning.


Kontaktinformation

Fakultetens forskarutbildningsnämnd (Fun-VH)

fun-vh@slu.se