Nämnder och organ

Senast ändrad: 13 maj 2024

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Ledamöter till fakultetsnämnden väljs av fakultetens röstberättigade medan ledamöter till övriga nämnder, utskott och kommittéer utses av fakultetsnämnd eller dekan. Se fakultetens delegationsordning.

Kommittéerna och utskotten är fakultetens samordnande organ för sina olika ansvarsområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden (FN-VH)

Mandatperiod 1 januari 2022 till 31 december 2024

Rauni Niskanen
Dekan
018-671607, 073-0761356
rauni.niskanen@slu.se

Dirk-Jan de Koning
Prodekan
018-67 20 39, institutionen för husdjurens biovetenskaper
dj.de-koning@slu.se

Sekreterare: Kristina Jungnelius

Vicedekaner

Mandatperiod 1 april 2022 till 31 mars 2025

Johanna Penell, vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå

Renée Båge, vicedekan med ansvar för samverkan

Henrik Rönnberg, vicedekan med ansvar för utbildning på forskarnivå samt jämställdhet och lika villkor

Johan Dicksved, vicedekan med ansvar för forskningsinfrastruktur

Ledamöter

Anne-Lie Blomström
Institutionen för husdjurens biovetenskaper

Johan Bröjer
Institutionen för kliniska vetenskaper

Stefan Gunnarsson
Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Anders Kiessling
Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Ingrid Ljungvall
Institutionen för kliniska vetenskaper

Eva Sandberg
Institutionen för husdjurens biovetenskaper

Studerandeledamöter

Julia Bergholm
Forskarstuderande

Tova Franzén
Ordförande Ultuna studentkår (ULS)

Caitlin Sandström
Ordförande Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

Första suppleant

Vakant

Andra suppleant

Vakant

Representanter för arbetstagarorganisationer

Malin Hagberg Gustavsson, Saco

Frida Dahlström, ST

Peter Wickman, Seko

Övriga nämnder

Lärarförslagsnämnden (LFN-VH)

Lärarförslagsnämnden bereder ärenden till fakultetsnämnden och avger förslag till anställning av professorer, adjungerande professorer, gästlärare, universitetslektorer, biträdande universitetslektorer och adjungerande universitetslektorer. Mandatperiod: 1 juli 2022 till 30 juni 2025

Ordförande: Rauni Niskanen 
Sekreterare: Eva Enström och Sarah Hedenskog
Ledamöter: Dirk-Jan de Koning, Mikael Berg, Katarina Nostell
Suppleanter: Göran Andersson, Albin Gräns, Jens Häggström, Anna Skarin, Sara Wernersson

I nämnden ingår därutöver en ledamot utsedd av Sluss samt personlig ersättare för denne.

Docentnämnden (DN-VH)

Docentnämnden bereder ansökningar, utser sakkunniga och beslutar om antagning av docenter vid fakulteten. Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Stefan Gunnarsson
Sekreterare: Sarah Hedenskog
Ledamöter: Mårten Hetta, Lena Holm, Lena Olsén
Suppleanter: Maria Andersson, Emma Ivarsson, Sofia Mikko, Stefan Örn

I nämnden ingår därutöver en ledamot utsedd av Sluss samt personlig ersättare för denne.

Nämnden för utbildning på forskarnivå (Fun-VH)

Forskarutbildningsnämnden bereder ärenden till fakultetsnämnden och beslutar kring vissa utbildningsfrågor på forskarnivå. Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ärenden och handlingar skickas till: fun-vh@slu.se

Ordförande: Henrik Rönnberg
Sekreterare: Anette Wichman
Ledamöter: Cecilia Ley, Erika Roman, Ylva Sjunnesson, Mikaela Lindberg
Suppleant: Martin Johnsson

Fakultetens studierektor för utbildning på forskarnivå: Carl-Gustaf Thulin

I nämnden ingår därutöver två ledamöter och en suppleant utsedda av Sluss.

Programnämnden för veterinärmedicin och husdjur (PN-VH)

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Johanna Penell
Sekreterare: Karin Camp
Ledamöter: Jeanette Hansson, Katja Nilsson, Eva Sandberg 
Suppleanter: Odd Höglund, Anna Bergh
VH-fakultetens programstudierektorer

I nämnden ingår därutöver tre ledamöter utsedda av Sluss.

Kommittéer och utskott

Sammansättning och åligganden för utskott och kommittéer regleras i fakultetens delegationsordning.

Stipendiekommittéen

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Henrik Rönnberg
Sekreterare: Kristina Jungnelius
Ledamöter: Elisabeth Rajala, Kerstin Hansson

Kommittén för lantbrukets livsmedelsproducerande djur

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Stefan Gunnarsson 
Sekreterare: Gun Bernes

Produktionsgrensanvariga:

  • Mjölkproduktion: Mikaela Lindberg
  • Grisköttsproduktion: Torun Wallgren
  • Nöt- och lammköttsproduktion: Anna Hessle
  • Fågelproduktion: Stefan Gunnarsson

Extern ledamot med fokus på ekonomi och företagsledning:
Per Hansson, Kompetenscentrum företagsledning, Inst. för människa och samhälle, LTV-fakulteten

Sluss bereds möjlighet att utse en ledamot i kommittén.

Kommittén för hästfrågor

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Marie Rhodin
Sekreterare: Anna-Lena Holgersson
Ledamöter: Maria Vilain Rørvang, Elke Hartmann, Cecilia Müller, Ove Wattle, Gabriella Lindgren, Eva Tyden

Därutöver bereds Sluss möjlighet att utse en ledamot i kommittén.

Kommittén för smådjursfrågor

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Bodil Ström Holst 
Sekreterare: Odd Höglund
Ledamöter: Katja Höglund, Tomas Bergström, Ingrid Hansson, Lena Olsén

Därutöver bereds Sluss möjlighet att utse en ledamot i kommittén.

SLU Kommitté för globala djursjukdomar (CGD)

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande och sekreterare: Jonas Johansson Wensman
Ledamöter: Mikael Berg, Sofia Boqvist, Magdalena Jacobson, Susanna Sternberg Lewerin, Jean-Francois Valarcher

Därutöver bereds Sluss möjlighet att utse en ledamot i kommittén.

Kommittén för samverkan

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Renée Båge
Sekreterare: Gun Bernes
Ledamöter: Universitetslektorer med samverkansuppdrag

Kommittén för jämställdhet och lika villkor (JLV-kommittén)

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Henrik Rönnberg
Sekreterare: Malin Ekström (tjänstledig t.o.m. 31/10-24)
Ledamöter: Maria Andersson, Tomas Bergström, Maja Malmberg (föräldraledig), Carl-Gustaf Thulin

Därutöver bereds Sluss möjlighet att utse två ledamöter i kommittén.

Fakultetsnämndens Fomautskott

Mandatperiod: 1 april 2022 till 31 mars 2025

Ordförande: Johan Dicksved

Utskottet består av ordförande och koordinatorerna för fomaprogrammet Giftfri miljö, Gunnar Carlsson och Anna-Karin Dahlberg.

Valberedning

Mandatperiod 1 maj 2024 till 30 april 2027

Ordinarie ledamot Personlig suppleant
Eva Tyden, ordf Marie Rhodin
Mia Svensson, vice ordf Margareta Uhlhorn
Tomas Bergström Anna Maria Johansson
Katarina Nostell Lena Ström
Björn Ekesten Karin Alvåsen
Torun Wallgren Helena Wall
Mårten Hetta Rebecca Danielsson

I valberedningen ingår därutöver en ledamot utsedd av Sluss samt personlig ersättare för denne.