Integrationsprojektet

Senast ändrad: 12 januari 2024
Växt som växer ur en grå trästubbe. Foto.

Integrationsprojektet är nu avslutat. Integrationsfrågorna övergick den 1 januari 2024 till ordinarie verksamhetsstrukturer inom VH-fakulteten.

Målet med projektet var en integrering av verksamheterna vid UDS och VH. Den 8 februari 2023 fattade rektor beslut om att verksamheterna ska vara integrerade.

Dekanen på VH-fakulteten beslutade, den 28 juni 2023, att UDS ska bilda en ny institution tillsammans med institutionen för kliniska vetenskaper och ambulatoriska kliniken. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2024.

Besluten föregicks av en risk- och konsekvensanalys.

Leveranser och tidpunkter

 • Juni 2022-januari 2024:
  Arbetet med verksamhetsförändring gällande arbetsmiljö, arbetsflöden och UDS:s ekonomi fortgår i enlighet med rektorsuppdrag under ledning av t.f. universitetsdjursjukhusdirektören.
 • September – oktober 2022:
  Risk- och konsekvensanalyser gällande integrerad verksamhet genomförs tillsammans med medarbetarna från UDS och VH.
 • Oktober - november 2022:
  Sammanställning av risk- och konsekvensanalyser samt ta fram åtgärdsplaner.
 • November - december 2022:
  Ta fram förslag till ny integrerad organisation.
 • December 2022:
  Underlag för rektorsbeslut redovisas.
 • Januari 2023 (framskjutet till februari 2023):
  Ny organisation fastställs av rektor med målsättning om införande senast från och med 1 januari 2024.
 • Januari – december 2023:
  Genomförande av beslutade åtgärder.
 • 1 januari 2024:
  Projektet avslutas. 

Styrgrupp

Styrgruppens uppgift var att tillsätta projektledare, godkänna projektplan (inklusive budget och tidsplan), samt projektets olika leveranser. Följande personer ingick i styrgruppen:

 • Maria Knutson Wedel, rektor
 • Rauni Niskanen, dekan VH
 • Marianne Grauers, t.f. universitetsdjursjukhusdirektör och t.f. prefekt på institutionen för kliniska vetenskaper.
 • Anna-Karin Olofsdotter, personaldirektör
 • Niklas Nordquist, t.f. planeringschef
 • Nils Fall, ställföreträdande prefekt på institutionen för kliniska vetenskaper

I styrgruppen ingick även en studentrepresentant, som har utsågs av SLUSS, samt en representant för personalorganisationerna.

Projektledare, kommunikatör och controller var ständigt adjungerade till styrgruppen. Ytterligare deltagare kunde adjungeras vid behov. 

Agenda för genomförda styrgruppsmöten

21 oktober 2022 - konstituerande möte

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande
 2. Ärenden för behandling 
  1. Status interimistisk ledning, målbild för vilket sorts djursjukhus SLU har råd med
  2. Ekonomisk grund för en integrerad verksamhet
  3. Hantering av ackumulerade underskott
  4. Hantering av förväntat underskott 2022
  5. Hantering av troliga underskott/omställningskostnader under 2023 
   Rekommendationer statsanslagens struktur till UDS 2023 och framåt (REB 2022.1.1.2-1863)
  6. Kommunikation
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande 

16 november 2022

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Status interimistisk ledning
  2. Externa diskussioner/ samarbeten för att säkra patientunderlag
  3. Ekonomisk grund för en integrerad verksamhet
  4. Kommunikation
  5. Rutin engångskostnader
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande 

14 december 2022

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Rektorsbeslut januari 2023
  2. Ekonomisk grund för integrerad verksamhet – återkoppling ESV
  3. Status UDS/interimistisk ledning – framtida verksamhetsbeskrivning
  4. Kommunikation
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

13 januari 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Rektorsbeslut januari 2023
  2. Ekonomisk grund för integrerad verksamhet
  3. Status UDS/interimistisk ledning
  4. Kommunikation
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

13 februari 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Plan formell beslutsgång
  2. Ekonomisk grund för integrerad verksamhet
  3. Prissättning djursjukvård
  4. Villkor VH/UDS
  5. Status UDS/interimistisk ledning
  6. Kommunikation
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

13 mars 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Ekonomisk grund för integrerad verksamhet – åtgärder och konsekvenser, tex scint
  2. Prissättning djursjukvård
  3. Villkor VH/UDS
  4. Status UDS/interimistisk ledning
 3. Kommunikation
 4. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

17 april 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Styrelsebeslut 2023-04-26
  2. Dekanens inriktningsbeslut
  3. Ekonomisk grund för integrerad verksamhet
  4. Engångskostnader/hyra
  5. Prissättning djursjukvård
  6. Status UDS/interimistisk ledning
 3. Kommunikation
  1. Varumärket UDS
 4. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

17 maj 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Prissättning djursjukvård
  2. Principer för hantering uppsagda lokaler
  3. IT strukturer i integrerad verksamhet
  4. Status UDS/interimistisk ledning
 3. Kommunikation
 4. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

9 juni 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Kommande REB täckning tillfälliga kostnader
  2. IT strukturer i integrerad verksamhet (återkoppling förra mötet)
  3. Status UDS/interimistisk ledning
 3. Kommunikation
 4. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

25 augusti 2023

 1. Inledande formalia
 2. Ärenden för behandling
  1. Status UDS/interimistisk ledning
  2. Hantering UDS underskott 2023
  3. Status prissättning
  4. Specialistkliniker
  5. Återkoppling risk- och konsekvensanalys
 3. Kommunikation, målbild
 4. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

21 september 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Avrapportering prissättning
  2. Engångskostnader i integrationen
  3. Dimensionering smådjurskliniken
  4. Specialistkliniker
  5. Struktur statsanslag – rektorsbeslut
  6. Kommunikation, målbild
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

30 oktober 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Status integrationsarbetet – inre organisation
  2. Lönsamhetsförbättrande åtgärder
  3. Engångskostnader 2023 / anslagsfördelning 2024
  4. Specialistkliniker
  5. Kommunikation, målbild
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

1 december 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Status integrationsarbetet – inre organisation
  2. Lönsamhetsförbättrande åtgärder
  3. Specialistkliniker
  4. Styrgruppens fortsättning 2024
  5. Kommunikation, målbild
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

20 december 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Status integrationsarbetet – inre organisation
  2. Lönsamhetsförbättrande åtgärder
  3. Styrgruppens fortsättning 2024
  4. Kommunikation, målbild
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

Projektgrupp

Projektgruppen bestod av projektledare Anders Bjurstam och kvalificerat projektledarstöd Marnie Hancke, som ledde och koordinerade genomförandet av projektdirektiv och projektplan. Projektets arbete organiserades i olika arbetsgrupper utifrån behov.

Sekretariat: Controller och kommunikationsstöd.  

Viktiga dokument

Länkarna leder till Public 360 där du kan läsa och ladda ner dokumenten. Du loggar in med samma uppgifter som du använder till jobbdatorn.