Integrationsprojektet

Senast ändrad: 30 november 2023
Växt som växer ur en grå trästubbe. Foto.

I det här projektet har frågan om en integrering av SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) och VH-fakulteten undersökts och beslutats.

Målet med projektet är en integrering av verksamheterna vid UDS och VH. Den 8 februari 2023 fattade rektor beslut om att verksamheterna ska vara integrerade.

Dekanen på VH-fakulteten beslutade, den 28 juni 2023, att UDS ska bilda en ny institution tillsammans med institutionen för kliniska vetenskaper och ambulatoriska kliniken. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2024.

Besluten föregicks av en risk- och konsekvensanalys.

Integrationsprojektet avslutas den 1 januari 2024.

Innehåll på den här sidan

 1. FAQ
 2. Villkorsfrågor
 3. Risk- och konsekvensanalyser
 4. Leveranser och tidpunkter
 5. Styrgrupp
 6. Projektgrupp
 7. Viktiga dokument

Du kan läsa mer om VH:s nya organisation här.

 

FAQ

Här hittar du svar på de vanligast förekommande frågorna om integrationsprojektet. Innehållet kommer att uppdateras löpande.

Varför genomförs det här projektet?

Det finns tre huvudanledningar: 

 1. Synergierna mellan djursjukvård, forskning och utbildning behöver stärkas - idag har verksamheterna på UDS och VH olika uppdrag, vilket resulterat i att målkonflikter uppstår. 
 2. Arbetsmiljön behöver förbättras - UDS har återkommande problem med sjukfrånvaro och personalomsättning.
 3. Kompetensförsörjningen måste förstärkas både på lång och kort sikt - idag har vi svårt att rekrytera veterinärer och djursjukskötare. 

Vad är målet med projektet?

Målet är en integrering av verksamheterna vid UDS och VH. 

Rektor har nu fattat beslut att verksamheterna ska vara integrerade från den 1 januari 2024.

Dekanen på VH-fakulteten har beslutat att UDS ska bilda en ny institution tillsammans med institutionen för kliniska vetenskaper och ambulatoriska kliniken. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2024.

Varför tror man att en integrering är den bästa lösningen?

Den samlade slutsatsen av de utredningar, projekt och intervjuer som gjorts är att målbilden med förändringsarbetet bör vara en integrering av verksamheterna vid UDS och VH. Detta för att verksamheterna ska komma närmare varandra i prioriteringar, ledning och styrning. 

Hur får medarbetare information och möjlighet att delge synpunkter och förslag?

Information om projektet kommer att ges fortlöpande via mejl, möten och här på medarbetarwebben. Prata med din närmaste chef om du har frågor eller synpunkter. En fortlöpande dialog förs också med fack och skyddsombud.

Hur ska UDS ekonomiska underskott hanteras?

Det ackumulerade underskottet t.o.m. 2022 kommer att hanteras/betalas med centrala medel. Detta har godkänts av SLU:s dekaner, samt Ekonomistyrningsverket.

Hur ska projektet finansieras?

Projektledare och controller utgör externa kostnader för projektet och konteras på utökningsprojektet av veterinär- och djursjukskötarutbildningarna. Finansieringen sker dock på SLU:s egen bekostnad och belastar inte de medel som regeringen avsatt för utökningen av studieplatser vid nämnda utbildningar.  

Hur hänger verksamhetsförändringarna vid UDS ihop med projektet?

Verksamhetsförändringen vid UDS har många beröringspunkter med detta projekt men drivs primärt inom den egna verksamheten. Rektor har gett Marianne Grauers, t.f. universitetsdjursjukhusdirektör, i uppdrag att fram till 31 december 2023 leda genomförandet av verksamhetsförändringen vid UDS, med inriktning mot en integration med VH. Syftet med förändringen är att förbättra arbetsmiljön, ha starkt fokus på ekonomistyrning samt SLU:s behov inom utbildning och forskning. Du hittar uppdraget i dess helhet längst ner på sidan.

Kommer det att ske några uppsägningar?

Frågan kan besvaras först när det är beslutat hur den nya integrerade verksamheten ska vara utformad. Befintlig personal kommer att prioriteras under hela processen. Uppsägningar ska undvikas. 

Kommer en integration av UDS och VH att påverka utbildning av veterinärstudenter och djursjukskötare?

Nej, en organisatorisk förändring ska inte påverka utbildningen direkt. Men en förhoppning är så klart att integrationen långsiktigt leder till en bättre utbildning. Det är utbildningsnämnden som ansvarar för detta och utökningsprojektet under ledning av prorektor Pär Forslund. Du kan läsa mer om utökningsprojektet här.

Kommer det här att påverka djurägarna?

Integrationen ska inte påverka djurägarna så till vida att kvaliteten på vården ska vara på samma höga nivå. Jourverksamheten på UDS kommer att fortgå, det är en grundförutsättning för att SLU ska behålla ackrediteringen för veterinärutbildningen.    

Villkorsfrågor

En grupp har satts samman för att arbeta med villkorsfrågor kopplade till anställning. Följande personer och en facklig representant ingår i gruppen:

 • Ann Heimer (KV)
 • Helén Widén (HR)
 • Louise Malm (HR)
 • Marnie Hancke (projektgruppen)

Risk- och konsekvensanalyser 

En handlingsplan baserad på gjorda risk- och konsekvensanalyser är överlämnad till VH:s dekan. Syftet med planen är att undvika eller mildra de förutsedda riskerna som framkommit gällande integrationen.

Gruppen som arbetat fram handlingsplanen bestod av ämnesansvariga, klinikchefer och prefekter. 

Bakgrund

I ett första steg gjorde personalgrupper på UDS respektive VH/KV risk- och konsekvensanalyser separat. I ett andra steg bildades tvärgrupper för en gemensam bedömning. Matrialet har sammanställts och återkopplas nu till grupperna.

Sammanställningen utgjorde en del i underlaget för rektors beslut om att integrera UDS och VH. De största riskerna som identifierats i processen lyfts nu vidare till en handlings-/kontinuitetsplan.

Längre ner kan du se vilka personer som har bjudits in att delta i arbetet. Skyddsombuden liksom fackliga representanter har varit inbjudna till samtliga möten. Arbetsmiljöverkets broschyr Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI 575) har använts som stöd i arbetet.

Arbetsgrupper KV

Följande personer ingår i KV:s arbetsgrupper som genomför risk- och konsekvensanalyser. HR, facken och skyddsombud är inbjudna till samtliga möten.

Administration

 • Annika Nyström
 • Camilla Kvist
 • Eira Moberg
 • Elinora Johansson
 • Eva Borgert
 • Susanne Pettersson 

Bilddiagnostik

 • Kerstin Hansson
 • Veronica Näslund

Häst och idisslare

 • Ann-Christin Blomkvist
 • Anna Bergh
 • Anna Jansson
 • Bengt Guss
 • Caroline Fossum
 • Elisabet Ekman
 • Erika Roman
 • Eva Tyden
 • Görel Nyman
 • Ivar Vågsholm
 • Jean-Francois Valarcher
 • Johan Bröjer
 • Johan Lundqvist
 • Katja Höglund
 • Kerstin Hansson
 • Mikael Rosenius
 • Ove Wattle
 • Renee Båge
 • Åsa Lidenvik

Klin-kem

 • Emma Strage
 • Inger Lilliehöök

Ledningsgrupp

 • Birgitta Wikmark Carlsson
 • Elinora Johansson
 • Kerstin Hansson
 • Lina Lindström
 • Nils Fall
 • Ylva Sjunnesson

Smådjur

 • Anneli Ryden
 • Anna Bergh
 • Bengt Guss
 • Caroline Fossum
 • Elisabet Ekman
 • Eva Axner
 • Eva Tyden
 • Görel Nyman
 • Ivar Vågsholm
 • Jens Häggström
 • Johan Lundqvist
 • Kerstin Hansson
 • Mikael Rosenius
 • Odd Höglund
 • Åsa Lidenvik

 

 

Arbetsgrupper UDS

Följande personer ingår i UDS:s arbetsgrupper som genomför risk- och konsekvensanalyser. HR, facken och skyddsombud är inbjudna till samtliga möten.

Adminstration

 • Christina Larsson
 • Florentina Harko
 • Madeleine Eilertsen

Ambulatoriska

 • Ann Lindhagen
 • Ann-Marie Tunon
 • Frida Österberg
 • Rebecca Lindfors

Bilddiagnostiska

 • Charles Ley
 • Elisabeth Ball
 • Margareta Uhlhorn
 • Marie Bäck

Häst

 • Caroline Grampe
 • Dylan Gorvy
 • Mia Svensson
 • Nellie Gabrielsson
 • Tina Öberg

Klinisk-kemiska

 • Andrine Skullerud
 • Anna Hillström
 • Sara Westin
 • Ulrika Falkenö

Ledningsgrupp

 • Anna Kjerrman
 • Anna Straube
 • Erika Roos
 • Jenny Hedenby
 • Karin Holm  Forsström
 • Li Hedenström
 • Marianne Grauers

Smådjur

 • Anna Eidernert Eriksson
 • Britta Liby
 • Emil Olsen
 • Kristoffer Dreimanis
 • Linnea U Andersson
 • Lisa Gustafsson
 • Pernilla Skott
 • Petter Palmius
 • Soña Pavelka Ulfendahl
 • Sophia Alanko

Leveranser och tidpunkter

 • Juni 2022-januari 2024:
  Arbetet med verksamhetsförändring gällande arbetsmiljö, arbetsflöden och UDS:s ekonomi fortgår i enlighet med rektorsuppdrag under ledning av t.f. universitetsdjursjukhusdirektören.
 • September – oktober 2022:
  Risk- och konsekvensanalyser gällande integrerad verksamhet genomförs tillsammans med medarbetarna från UDS och VH.
 • Oktober - november 2022:
  Sammanställning av risk- och konsekvensanalyser samt ta fram åtgärdsplaner.
 • November - december 2022:
  Ta fram förslag till ny integrerad organisation.
 • December 2022:
  Underlag för rektorsbeslut redovisas.
 • Januari 2023 (framskjutet till februari 2023):
  Ny organisation fastställs av rektor med målsättning om införande senast från och med 1 januari 2024.
 • Januari – december 2023:
  Genomförande av beslutade åtgärder.
 • 1 januari 2024:
  Projektet avslutas. 

Styrgrupp

Styrgruppens uppgift är att tillsätta projektledare, godkänna projektplan (inklusive budget och tidsplan), samt projektets olika leveranser. Följande personer ingår i styrgruppen:

 • Maria Knutson Wedel, rektor
 • Rauni Niskanen, dekan VH
 • Marianne Grauers, t.f. universitetsdjursjukhusdirektör och t.f. prefekt på institutionen för kliniska vetenskaper.
 • Anna-Karin Olofsdotter, personaldirektör
 • Niklas Nordquist, t.f. planeringschef
 • Nils Fall, ställföreträdande prefekt på institutionen för kliniska vetenskaper

I styrgruppen ingår även en studentrepresentant, som har utsetts av SLUSS, samt en representant för personalorganisationerna.

Projektledare och controller är ständigt adjungerade till styrgruppen. Ytterligare deltagare kan adjungeras vid behov. 

Agenda tidigare styrgruppsmöten

21 oktober 2022 - konstituerande möte

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande
 2. Ärenden för behandling 
  1. Status interimistisk ledning, målbild för vilket sorts djursjukhus SLU har råd med
  2. Ekonomisk grund för en integrerad verksamhet
  3. Hantering av ackumulerade underskott
  4. Hantering av förväntat underskott 2022
  5. Hantering av troliga underskott/omställningskostnader under 2023 
   Rekommendationer statsanslagens struktur till UDS 2023 och framåt (REB 2022.1.1.2-1863)
  6. Kommunikation
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande 

16 november 2022

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Status interimistisk ledning
  2. Externa diskussioner/ samarbeten för att säkra patientunderlag
  3. Ekonomisk grund för en integrerad verksamhet
  4. Kommunikation
  5. Rutin engångskostnader
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande 

14 december 2022

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Rektorsbeslut januari 2023
  2. Ekonomisk grund för integrerad verksamhet – återkoppling ESV
  3. Status UDS/interimistisk ledning – framtida verksamhetsbeskrivning
  4. Kommunikation
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

13 januari 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Rektorsbeslut januari 2023
  2. Ekonomisk grund för integrerad verksamhet
  3. Status UDS/interimistisk ledning
  4. Kommunikation
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

13 februari 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Plan formell beslutsgång
  2. Ekonomisk grund för integrerad verksamhet
  3. Prissättning djursjukvård
  4. Villkor VH/UDS
  5. Status UDS/interimistisk ledning
  6. Kommunikation
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

13 mars 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Ekonomisk grund för integrerad verksamhet – åtgärder och konsekvenser, tex scint
  2. Prissättning djursjukvård
  3. Villkor VH/UDS
  4. Status UDS/interimistisk ledning
 3. Kommunikation
 4. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

17 april 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Styrelsebeslut 2023-04-26
  2. Dekanens inriktningsbeslut
  3. Ekonomisk grund för integrerad verksamhet
  4. Engångskostnader/hyra
  5. Prissättning djursjukvård
  6. Status UDS/interimistisk ledning
 3. Kommunikation
  1. Varumärket UDS
 4. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

17 maj 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Prissättning djursjukvård
  2. Principer för hantering uppsagda lokaler
  3. IT strukturer i integrerad verksamhet
  4. Status UDS/interimistisk ledning
 3. Kommunikation
 4. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

9 juni 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Kommande REB täckning tillfälliga kostnader
  2. IT strukturer i integrerad verksamhet (återkoppling förra mötet)
  3. Status UDS/interimistisk ledning
 3. Kommunikation
 4. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

25 augusti 2023

 1. Inledande formalia
 2. Ärenden för behandling
  1. Status UDS/interimistisk ledning
  2. Hantering UDS underskott 2023
  3. Status prissättning
  4. Specialistkliniker
  5. Återkoppling risk- och konsekvensanalys
 3. Kommunikation, målbild
 4. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

21 september 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Avrapportering prissättning
  2. Engångskostnader i integrationen
  3. Dimensionering smådjurskliniken
  4. Specialistkliniker
  5. Struktur statsanslag – rektorsbeslut
  6. Kommunikation, målbild
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

30 oktober 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Status integrationsarbetet – inre organisation
  2. Lönsamhetsförbättrande åtgärder
  3. Engångskostnader 2023 / anslagsfördelning 2024
  4. Specialistkliniker
  5. Kommunikation, målbild
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

1 december 2023

 1. Inledande formalia
  1. Sammanträdets öppnande, föregående minnesanteckningar
 2. Ärenden för behandling
  1. Status integrationsarbetet – inre organisation
  2. Lönsamhetsförbättrande åtgärder
  3. Specialistkliniker
  4. Styrgruppens fortsättning 2024
  5. Kommunikation, målbild
 3. Övriga frågor
  1. Mötets avslutande

Kommande styrgruppsmöten

 • 20 december

Projektgrupp

Projektgruppen består av projektledare Anders Bjurstam och kvalificerat projektledarstöd Marnie Hancke, som kommer att leda och koordinera genomförandet av projektdirektiv och projektplan. Projektets arbete kommer organiseras i olika arbetsgrupper utifrån behov.

Sekretariat: Controller och kommunikationsstöd.  

Viktiga dokument

Länkarna leder till Public 360 där du kan läsa och ladda ner dokumenten. Du loggar in med samma uppgifter som du använder till jobbdatorn.


Kontaktinformation

Prata med din närmaste chef om du har frågor eller synpunkter. Du kan också mejla integration@slu.se eller projektledare Anders Bjurstam, anders.bjurstam@slu.se.

Information om projektet ges fortlöpande via mejl, möten och här på medarbetarwebben.