Självständiga arbeten vid Sfak - information för kursledare, handledare och examinatorer

Senast ändrad: 04 november 2022
Foto av skog taget från marken upp mot trädtoppar och blå himmel.

Den här sidan riktar sig till dig som är kursledare, handledare och/eller examinator inom skoglig utbildning.

Från och med höstterminen 2018 gäller nya riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU (även kallat examensarbeten) på grund och avancerad nivå.

Kursplan för självständiga arbeten har i huvudsak en gemensam skrivning för alla utbildningar på SLU inom respektive nivå. Utöver det gemensamma innehållet kan vissa utbildningar ha programspecifika tillägg.

I samband med de övergripande förändringarna görs även en del justeringar och anpassningar som gäller inom de skogliga utbildningarna. Nedan beskrivs det som gäller för självständiga arbeten inom de skogliga utbildningarna vid som startar från och med ht-18.

De viktigaste förändringarna:

 • Gemensam skrivning i kursplaner för självständiga arbeten
 • Opposition blir obligatorisk för alla examensarbeten och ska betygsbedömmas
 • Nya lärandemål och betygskriterier
 • Separat blankett för registrering på kurs
 • Arbetsplanen är inte längre underlag för registrering på kurs. Fungerar nu som projektplan.
 • Datum för muntlig redovisning ska anges i arbetsplanen
 • Fem fasta redovisningsveckor per läsår. Institution beslutar om dag (datum anges i arbetsplanen)
 • Nytt upplägg för muntlig redovisning med opposition
 • Anmälan till redovisning görs på webben
 • Studenter vid samma redovisningstillfälle förväntas delta vid tillfällets alla redovisningar
 • Möjligheten till högre betyg är kopplas till 1:a och 2:a redovisningstillfället enligt arbetsplan.
 • Examination sker på den version av rapporten som lämnas in en vecka efter muntlig redovisning

Fasta redovisningsveckor

Redovisningar av självständiga arbeten sker vid 5 fastställda redovisningsveckor spridda över läsåret. Syftet är bland annat att skapa tydliga och välkända rutiner där studenter, handledare, kursledare och examinatorer långt i förväg vet när redovisningar kommer att genomföras. Dessa veckor infaller sista veckan i varje läsperiod samt veckan före höstens terminsstart. Programnämnd skog kommer att besluta om redovisningsveckor med minst ett års framförhållning i samband med att övriga viktiga datum för kommande läsår fastställs. Veckorna hittar du på denna sida Terminstider och ortspecifika datum under fliken Umeå

I syfte att inte begränsa institutionens möjligheter att hitta egna former och anpassa de precisa dagarna för redovisningarna, ligger ansvaret för planering och genomförande kvar på kursansvarig institution. Det utesluter inte att flera institutioner går samman och planerar tillfällen gemensamt, speciellt om det är få studenter som ska redovisa och opponera. Det ger större möjligheter att ordna något extra kring redovisningstillfället där studentarbeten uppmärksammas t.ex. med inbjudna representanter från näringen.

Varje institution beslutar om vilken dag under redovisningsveckan de vill förlägga sina redovisningar. Beslut måste tas med lång framförhållning (minst 6 månader) eftersom redovisningsdatum ska ingå i studenternas arbetsplan som beslutas i samband med kursstart. Om möjligt bör redovisningstillfället förläggas till fredagar i syfte att skapa en tydlig och välkänd rutin för fakultetens redovisningar och underlätta samplanering mellan institutioner när så behövs. Onsdagar ska undvikas då många andra evenemang förläggs där och eftermiddagen ska vara schemafri.

Anmälan, antagning och registrering

På samma sätt som tidigare är det studenten, som i god tid innan kursstart, diskuterar med kursledare eller tänkbar handledare om möjligheten att göra självständigt arbete vid en institution.

När student, handledare och kursledare kommit överens om att studenten ska göra sitt självständiga arbete vid institutionen, anmäler sig studenten till den anmälningskod som kursledaren anvisar. Alla studenter antas med villkor till kurs för självständigt arbete. Det innebär att kursledaren ska förvissa sig om att studenten har rätt förkunskaper för arbetet och att handledarresurser finns tillgängligt innan studenten antas.

För att registrera student på kurs för självständigt arbete fyller kursledare, med hjälp av studenten, i en registreringsblankett där kursledaren intygar att studenten kan antas och registreras på kursen. Därefter kan registrering av studenten på kurs genomföras.

Arbetsplan för självständigt arbete

Arbetsplanen är inte längre underlag för registrering på kurs för självständigt arbete, istället har den funktionen som projektplan. En viktig del av det självständiga arbetet utgörs av den inledande planeringen av arbetets innehåll och genomförande, vilket dokumenteras i arbetsplanen. Senast vid kursstart ska arbetet med arbetsplanen starta men det är en stor fördel om arbetsplanen är klar till kursstart. Det innebär att mera tid kan läggas på genomförandet av projektuppgiften.

Arbetsplanen upprättas av studenten med stöd av handledaren och den ska godkännas senast 2 veckor efter kursstart av kursledaren. Examinator ska läsa igenom arbetsplanen och tillstyrka att frågeställningarna är rimliga i förhållande till arbetets omfattning (se vidare examinatorns roll; länk). Arbetsplanen ska arkiveras vid ansvarig institution. Om arbetsplanen revideras under arbetets gång ska även den nya versionen arkiveras.

Den nya mall för arbetsplan som ska användas vid skogsvetenskapliga fakulteten finns liknar mycket den gamla arbetsplanen men har justerats på några punkter och kompletterats med en projektplanedel. Bland annat ska datum för redovisning, opponering och inlämning av den skriftliga rapporten anges i arbetsplanen. Det i arbetsplanen beslutade redovisningstillfället räknas som första examinationstillfälle och det därpå följande redovisningstillfället som andra examinationstillfället.

Arbetets genomförande

Genomförandet går till på samma sätt som tidigare. Studenten genomför arbetet enligt arbetsplanen och med stöd av handledaren. Det är studenten som är projektledare och driver projektet framåt. Student och handledare bör ha kontinuerlig ha kontakt under arbetets gång. Kontaktansvaret ligger på studenten men handledaren bör eftersöka kontakt med studenten om uppgjorda kontakter inte sker.

För att handledningen ska gå smidigt bör student och handledare tidigt i processen diskutera under vilka arbetsformer de ska jobba t.ex. hur kontakt ska hållas, hur och när texter ska lämnas in, när och hur responsen ska ges, etc. I arbetsplanen finns en punkt där dessa frågor ska belysas.

Redovisning av arbetet

Planeringsansvar för redovisning ligger på kursansvarig institution. Det övergripande ansvaret för planering och genomförande bör ligga på kursledaren för självständiga arbeten vid institutionen. Kursledaren ansvarar för att:

 • Öppna anmälan på webb (LADOK) för redovisningstillfället. Student ska bekräfta sitt deltagande i redovisningen senast 14 dagar före redovisningsdatum (se tabell med hålltider)
 • Hantera anmälda studenter
 • Fördela opponenter till redovisningarna. Om möjligt bör inte två studenter opponerar på varandra, spridning på flera studenter är att föredra. Vid behov kontakta andra kursledare för att organisera opposition. Studenter från olika skogliga program kan opponera på varandra då lärandemålen är samma för alla självständiga arbeten på samma nivå. Däremot kan det vara svårt för en student att opponera om uppsatsämnet är alltför skilt från den egna inriktningen varför det bör beaktas vid val av opponent.
 • Kommunicera praktisk information om redovisningen till studenter, examinatorer och handledare
 • Annonsera tillfället på informationsmonitorerna eller motsvarande

Inför redovisningen ska studenten lämna in sin rapport för opposition. Den rapporten ska vara väl genomarbetad och innehålla alla delar så att den i princip kan utgöra underlag för examination. Handledaren bedömer om rapporten är tillräckligt genomarbetat för att kunna utgöra underlag för en annan students opponering. Detta för att opponenten ska få förutsättningar att utföra en bra opponering.

Student bekräftar senast två veckor innan redovisningstillfället och efter att handledare gett klartecken, sitt deltagande i redovisning och opponering genom att anmäla sig till redovisningstillfället via webben (se tabell med hålltider).

Redovisande student ska senast åtta dagar innan redovisning skicka in sin färdiga rapport till kursledaren så att opponenten ska få tillgång till rapporten i god tid.

En vecka innan redovisning ska studenterna få besked om tid för redovisning och vilken student de ska opponera på. Opponenten har då en vecka på sig att förbereda oppositionen och ska lämna in den skriftliga oppositionen till examinator och kursledare senast kl. 12 dagen före redovisningen, detta utgör underlag vid examination av opponering. Den skriftliga oppositionen lämnas till respondenten direkt efter redovisningen

Redovisningsprocessen steg för steg

Nedan visas ett exempel med hålltider för ett redovisningstillfälle med datum för redovisning januari 2019.

Aktivitet

Kalenderdagar

Exempel 2019

Kursledare öppnar webbanmälan senast 3 veckor innan redovisning

Senast 3 veckor innan redovisning

Senast 28 dec 2018

Student bekräftar sitt deltagande i redovisning och opponering   genom anmälan på webben 

Senast 14 dagar innan redovisningstillfället

Senast 4 jan

Student skickar in rapport för opposition till kursledaren

Senast 8 dagar innan redovisningstillfället

Senast 10 jan

Kursledare ger studenten besked om vilken rapport hen ska   opponera på (rapporten bifogad)

Senast 7 dagar innan redovisningstillfället

Senast 11 jan

Skriftlig opposition inlämnas till examinator och kursledare

Senast kl 12 dagen innan redovisningstillfället

Senast kl 12 den 17 jan

Redovisningstillfället

Dag för redovisning

Fredag 18 jan

Student lämnar in reviderad skriftlig rapport till examinator   och kursledare

Senast 7 dagar efter redovisningstillfället

Senast den 25 jan

Examinator meddelar betygsbeslut

Senast 3 veckor efter inlämnad rapport.

Senast 15 feb

Muntlig redovisning och opposition

En redovisning med opponering går till enligt följande:

 • Redovisande student presenterar sitt examensarbete. Inga frågor ställs under redovisningen. Detta ska ta ca 20 min.
 • Opponerande student presenterar sin opponering, ställer frågor och diskuterar med redovisande student. Detta ska ta max 20 min.
 • Examinator kan ställa kompletterande frågor till både redovisande och opponerande student. Detta ska ta max 10 min.
 • Avslutningsvis är ordet öppet för ytterligare frågor och diskussion från alla deltagare. Detta får ta max 10 min. Om ordförande eller examinator anser att mera tid behövs för att göra en rättvisande bedömning av arbetet kan seminariet förlängas.
 • Direkt efter seminariet ges till redovisande och opponerande student återkoppling från examinator, detta kan ges i grupp.

Sammantaget tar detta 60 minuter. Kursledare anvarar för att tiden följs och för att ordna en ändamålenlig lokal med de bästa förutsättningarna för presentationerna. Om flera studenter redovisar och opponerar under en dag är hela aktiviteten obligatorisk att delta i vilket ska framgå av kursschemat.

Examination

För godkänd kurs ska studenten genomföra ett självständigt arbete enlig arbetsplan och redovisa arbetet muntlig och skriftlig enligt instruktion, samt genomföra en opposition på annan students arbete.

Den skriftliga rapporten som lämnas in för opponering ska ha klartecken från handledare att den uppfyller kraven för att kunna genomgå opponering, d.v.s. den ska vara fullständig och i princip kunna examineras. Detta för att opponenten ska få förutsättningar att utföra en bra opponering.

Examination av den skriftliga rapporten baseras på den skriftliga rapport som studenten lämnar in efter redovisning och opposition. Examinator har även tillgång till den version som lämnats in före opponeringen för att vid behov se hur arbetet förändrats efter redovisning och opposition.

Examinatorns roll vid den muntliga redovisningen blir något annorlunda med det nya upplägget. Tidigare agerade examinator ofta som opponent och kommenterade den skriftliga rapporten. Den uppgiften har nu opponenten. Rollen som examinator får ett tydligare fokus på examination av redovisning och opposition. Vid redovisningen bör examinator inte kommentera själva rapporten i sig eftersom studenten ska justeras rapporten utifrån diskussionen och därefter lämna in rapporten till examinator för bedömning.

Examinator för respondenten examinerar också opponentens skriftliga och muntliga opposition. Betyg och kommentarer meddelas opponerande students huvudexaminator (senast 1 vecka efter redovisningstillfället) som väger in dessa delar i studentens slutbetyg.

Examinator delger student sitt betygsbeslut senast 3 veckor efter att studenten lämnat in rapporten (eller den sista delen som ska examineras, t.ex. opponering om den görs vid senare tillfälle).

 • Om studenten blir underkänd på redovisning eller opposition finns möjlighet att göra ett nytt försök vid nästa redovisningstillfälle. Möjligheten att få högre betyg (4 eller 5) finns vid det i arbetsplanen angivna första redovisningstillfället och det därpå följande redovisningstillfället. Därefter ges endast betygen godkänt eller underkänt.
 • Om studenten blir underkänd på den skriftliga rapporten är det examinator som anger ett sista datum för förnyad inlämning, vanligen 2 veckor men senast vid nästa redovisningstillfälle.

Betygskriterier

Nya betygskriterier gäller för alla självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå vid skogsvetenskapliga fakulteten med start från höstterminen 2018.

Du hittar betygskriterierna för respektive utbildningsnivå nedan