Rättigheter och skyldigheter inom forskarutbildningen

Senast ändrad: 15 maj 2024

Att känna till vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för utbildning på forskarnivå ger förutsättningar för ett bra samarbete mellan doktorand och handledare och en framgångsrik utbildningsprocess.

De villkor som gäller för din utbildning varierar i viss grad med vilken försörjningsform du har. En person som är anställd av SLU (eller annat universitet eller företag) har vissa anställningsförmåner som övriga doktorander saknar, till exempel tillgång till företagshälsovård. Doktorander som försörjs via till exempel stipendium har dock rätt till studenthälsovård och har sjuk- och föräldraförsäkring via Kammarkollegiet. 

De allra flesta doktorander är anställda, antingen av SLU eller av en extern arbetsgivare. Detta innebär att prefektens ansvar för anställdas arbetsmiljö  även gäller för doktorander. Dessutom har prefekten ett ansvar att se till att även de doktorander som inte är anställda av SLU erbjuds villkor och möjligheter som så långt det är möjligt liknar dem som gäller för universitetets anställda. 

Doktorandens skyldigheter

Doktoranden ansvarar för att

 • Aktivt och självständigt utföra sin utbildning, inklusive både experimentella och teoretiska delar, dokumentera resultat från forskningen så att en avhandling/licentiatavhandling kan presenteras och försvaras efter 4/2 års nettostudietid.
 • Kontinuerligt informera handledarna om utbildningens vetenskapliga och praktiska utveckling och föreslå ändringar och anpassningar motiverade av avhandlingsarbetets utveckling
 • Efter samråd med handledare delta i forskarutbildningskurser
 • Vara väl informerad om SLU:s regler och policy om forskarutbildning. 

Studentinflytande - vad innebär det?

 • Enligt nationella regler så ska studenterna ha rätt att utöva inflytande
  över utbildningen.
 • Studenter har rätt att vara representerade när SLU bereder frågor eller
  fattar beslut i frågor som rör utbildningen eller studenternas situation.
  Det är kårerna via SLUSS som utser representanterna i SLU:s organ.
 • Doktorandrepresentanter finns bland annat i SLU:s styrelse, Fur (Rådet för forskarutbildning), fakultetsnämnder och forskarutbildningsnämnder.
 • Kontakta SLUSS doktorandorgan SLUSS-DN om du är intresserad av
  att delta i detta viktiga arbete.

Doktorandråden vid SLU

SLUSS Doktorandnämnd (SLUSS DN) bevakar doktorandernas intressen. SLUSS DN är en sammanslutning av samtliga doktorandråd vid SLU. Här nedan hittar du länkar till doktorandråden. 

ASK Doktorandråd

SHS Doktorandråd

ULS Doktorandråd

VMF:s Doktorandråd

Riktlinjer och antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordningen för utbildning på forskarnivå reglerar hur det ska gå till när en doktorand antas till forskarutbildning. Där beskrivs även de försörjningsformer som finns, till exempel doktorandanställning, anställning hos annan arbetsgivare och försörjning via stipendier.

Ramarna för din utbildning sätts av SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå, som utgår ifrån Högskolelagen och Högskoleförordningen. Det är viktigt att komma ihåg att det är de riktlinjer som gällde när du antogs till forskarutbildning som gäller för dig om du inte specifikt har ansökt om att få byta till ny version. Ibland skiljer det i en del avseenden mellan olika versioner av riktlinjerna.

I SLU:s riktlinjer (regler) för utbildning på forskarnivå beskrivs bland annat:

 • omfattning och innehåll i utbildningen, inklusive krav på kurser,
 • rutiner för planering och uppföljning – ISP, obligatoriska rutiner och uppföljningar. Nettostudietid och prolongering (förlängning av utbildningstiden av särskilda orsaker).
 • rutiner för när problem uppstår. Ett viktigt kapitel är kap. 7 ”Vad ska göras om utbildningen inte fungerar?”,
 • krav på avhandlingen och vad som krävs för att få disputera,
 • rutiner inför disputation, opponent, betygsnämnd. Hur disputationen ska genomföras.
 • hur man ansöker om examen.

 

Här hittar du de olika versionerna av riktlinjerna. 

Arbetsmiljö och lika villkor

Doktorandens arbetsmiljö
De allra flesta doktorander är anställda, antingen av SLU eller av en extern arbetsgivare. Detta innebär att prefektens ansvar för anställdas arbetsmiljö  även gäller för doktorander. Dessutom har prefekten ett ansvar att se till att även de doktorander som inte är anställda av SLU erbjuds villkor och möjligheter som så långt det är möjligt liknar dem som gäller för universitetets anställda.

Information om anställningsvillkor på SLU.
Information om SLU:s arbetsmiljöarbete.
Sjuk och frisk – samt vård av barn – för anställda doktorander.
Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander som försörjs av stipendium.
 
Lika villkor på SLU
Lika villkor innebär att alla anställda, studenter och sökande ska känna sig välkomna och ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etniskt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller ålder. SLU:s arbete med Lika villkor ska leda till lika möjligheter och rättigheter för anställda och studenter i arbetet respektive studierna. 

SLU har nolltolerans mot diskriminering och trakasserier! Arbetet med jämställdhet och lika villkor (JLV) leds av rektor som är högst ansvarig. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka kring aktiva åtgärder. 

Information om SLU:s arbete med Lika villkor.

Information om hur SLU arbetar mot diskriminering och trakasserier.
 
Om något skulle hända – vart kan jag vända mig?
Som doktorand är du oftast både anställd och student. Detta innebär att det är prefekten som har ansvaret för din arbetsmiljö. Prefekten har ansvar för att även de doktorander som inte är anställda av SLU erbjuds villkor och möjligheter som så långt det är möjligt liknar dem som gäller för universitetets anställda. Detta innebär att om du får problem med arbetsmiljön är det i första hand din prefekt, din HR-specialist, företagshälsovården eller ditt skyddsombud på institutionen som du ska vända dig till.

Varje chef och arbetsledare har ett ansvar att se till att eventuella fall av diskriminering och trakasserier utreds och åtgärdas. Varje medarbetare har ett ansvar för att arbets- och studiemiljön är fri från diskriminering och trakasserier.

Information om hur du kan agera vid trakasserier.

Om du får problem som har med din utbildning att göra kan du vända dig till din huvudhandledare eller någon annan i handledargruppen, till institutionens studierektor/kontaktperson för forskarutbildning eller till fakultetens studierektor för forskarutbildning.

Oavsett vad problemet handlar om kan du även få stöd och råd av Doktorandombudsmannen, som arbetar med att bevaka doktoranders situation på SLU. 

Doktorandombudsmannen
Kontaktuppgifter inom forskarutbildningen vid SLU.

Handledning och handledarpolicy

Vad som gäller för handledning och handledarnas ansvar och kompetens beskrivs i SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå. En doktorand ska ha minst två handledare varav en är huvudhandledare. En doktorand har rätt till handledning under utbildningen såvida inte Rektor har dragit in rätten till handledning och andra resurser enligt HF 6 kap 30§. En doktorand som begär det ska få byta handledare.

Fakultetsnämnden beslutar om byte av handledare. Ansökan kan antingen göras av enskild doktorand eller av doktorand och handledare tillsammans.

Uppdrag på institutionen

Under din forskarutbildningstid kan det förekomma att du till exempel deltar i undervisning på grund- eller avancerad nivå eller utför administrativt arbete på institutionen. Olika institutioner har olika mycket undervisning så det varierar hur mycket undervisning du som doktorand blir tilldelad. Rutinerna kring hur undervisning och övrig institutionstjänstgöring fungerar och i vilken mån du får förlängd utbildningstid för dessa uppdrag varierar också mellan olika institutioner i viss mån. Det är dock viktigt att du i förväg vet vad du tar på dig, hur mycket arbete (tid) som det kommer att krävas av dig för uppdraget och hur mycket av denna tid som du kan få din utbildning förlängd. Diskutera detta med dina handledare, kursledaren och/eller din studierektor på institutionen.

Tips 1! Skriv upp alla dina uppdrag, och hur mycket tid du lägger ner på dem, så att du håller ordning på din tid.

Tips 2! Uppdatera ditt CV löpande med dina pedagogiska och administrativa uppdrag så att du har det tillgängligt när du senare söker jobb. Annars är det lätt att du glömmer bort någon aspekt som kan vara bra när du skriver ansökningar.

Rutiner för förlängd utbildningstid (prolongering)

Olika typer av uppdrag kan berättiga till prolongering av doktorandtiden. 

Förtroendeuppdrag på fakultetsnivå (som till exempel representant i fakultetsnämnd eller forskarutbildningsnämnd) ersätts på fakultetsnivå. Kontaktuppgifter och instruktioner för respektive fakultet hittar du på sidan för kontaktuppgifter för forskarutbildningen.

Prolongering kan också ske på central SLU-nivå (till exempel representant i SLU:s styrelse eller Fur - Forskarutbildningsrådet ). Ansökningsblankett för prolongering på central SLU-nivå. För mer information om detta, kontakta Lotta Jäderlund.