Inlämningsuppgift

Senast ändrad: 18 september 2023

Traditionell hemtentamen som läraktivitet

Hemtentamen kan göras i många olika former. Ofta fungerar olika upplägg olika bra beroende på t.ex. ämnesinnehåll och vilka erfarenheter studenterna har. En mer omfattande hemtentamen fungerar i många fall också som en central läraktivitet för kursen. Det är inte ovanligt med hemtentor som studenterna arbetar med i några dagar eller upp till två veckor.  Det är viktigt att tydliggöra när läraktiviteten är slut och övergår till en examination och när det är dags för bedömning.

En vanlig form av hemtentamen är att studenterna får en tre, fyra övergripande frågor att arbeta med. Att besvara frågorna ska normalt kräva att studenterna använder en bredd av de kunskaper som kursen ska ge. Det vanligaste är att studenterna har flera dagar på sig att arbeta fram de ofta omfattande svaren. För att skapa engagemang och samtidigt förebygga fusk lägger många lärare in individuella element i frågorna, t.ex. att studenterna ska utgå från en växtlokal i närheten av där de bor, en personlig erfarenhet eller ett företag/en organisation de har egen erfarenhet av.

Hemtentamen kan naturligtvis förekomma i många andra varianter, men man måste alltid anpassa tentamen till det faktum att studenterna har tillgång till litteratur, internet, människor i sin omgivning mm. Hemtentamen lämpar sig därför sällan för att bara examinera enkla faktakunskaper. Däremot kan man ganska effektivt examinera även faktakunskaper under förutsättning att de ingår i en mer omfattande analys studenterna ska göra.


Uppgifter i Canvas
Inlämningsuppgifter i Canvas passar bra när studenten ska skriva längre texter. De kan granskas med Urkund och styras med datum och tid.

Projektuppgift

Olika typer av projektarbeten kan studenter arbeta med på distans såväl individuellt som i grupp. Projektarbeten i grupp kan vara ett bra sätt att skapa ett socialt sammanhang för studenter som arbetar hemifrån, då risken annars är att ensamhet och känslan av att vara utlämnad till sig själv kan påverka motivationen negativt. Kan man som lärare genom projektuppgifter i grupp få igång interaktionen mellan studenterna är det också sannolikt att samarbetet fortsätter kring studierna i övrigt.

Projektarbetsformen används ofta för att studenterna ska få arbeta i en form som förbereder dem för arbetslivet och är mer autentiskt. Projektuppgifter kan vara av mer praktisk eller teoretisk natur. På distans kan studenterna samla data av olika slag lokalt för att sedan analysera i relation till kursen, men det kan också vara att göra rent teoretiska analyser eller litteratursammanställningar.


Uppgifter i Canvas
Inlämningsuppgifter i Canvas passar bra när studenten ska skriva längre texter. De kan granskas med Urkund och styras med datum och tid.

Grupper i Canvas
Du kan dela in studenterna i olika arbetsgrupper i Canvas. Varje grupp får sin egen arbetsyta där studenterna kan diskutera, samarbeta och dela filer. Som lärare kan du följa gruppernas arbete.

Läsa och skriva

Går vi längre tillbaka i tiden betydde distansundervisning att studenter fick litteratur och material hemskickat läste och skrev olika typer av uppgifter kopplade till litteraturen. De färdiga uppgifterna skickades tillbaka till läraren för rättning och återkoppling. Den här generella grundtanken kan vi arbeta med även idag samtidigt som vi med dagens tekniska stöd kan ta in nya element såsom kamratåterkoppling, samskrivning eller serieskrivning där en student bygger vidare på vad andra har gjort.


Uppgifter i Canvas
Inlämningsuppgifter i Canvas passar bra när studenten ska skriva längre texter. De kan granskas med Urkund och styras med datum och tid.