Ramar för utbildningen

Senast ändrad: 06 maj 2019

Informationen är indelad i rubrikerna:

Beslut i utbildningsfrågor

Definitioner

Utbildningsorganisationen                                                                                                                

Dessutom finns länkar till följande:

Fakta:

Högskoleutbildningen i Sverige styrs av lagar och förordningar. SLU tolkar och tillämpar lagstiftningen i interna styrdokument, som innehåller både målsättningar, regler och riktlinjer. De regler och riktlinjer som påverkar lärare och studenter mest, finns i utbildningshandboken.

Delegationsordningar beskriver hur ansvar och befogenheter är fördelade mellan de olika organ som ansvarar för utbildningens styrning.  

SLU:s högsta beslutande organ för frågor som enbart gäller utbildning är utbildningsnämnden. Nämnden har ett strategiskt ansvar för utbildning på SLU, fattar beslut, ger uppdrag till programnämnderna samt lämnar förslag till rektor och styrelse. Här hittar du utbildningsrelaterade beslut av rektor, styrelsen och utbildningsnämnden i kronologisk ordning. I SLU:s utbildningsorganisation ingår även programnämnder, gemensamma råd och programstudierektorer.

Beslut om utbildningsutbudet omfattar både utbildningsprogram och kurser. Utbildningens ekonomiska ramar beskrivs i anslagsfördelning för hela SLU och för respektive fakultet samt universitetsadministrationen.


Kontaktinformation
Sidansvarig: johan.toren@slu.se