Evald

Senast ändrad: 31 augusti 2021

Evald är SLU:s system för elektroniska kursvärderingar för grundutbildningen. Här kan du läsa mer om Evald och se förklarande bilder från systemet.

Kursvärderingen innehåller alltid obligatoriska standardfrågor. Alla grundkurser har samma standardfrågor. EX-kurserna har andra standardfrågor som är anpassade för självständiga arbeten. Lärare kan lägga till egna frågor i Evald innan den öppnar för studenterna.

Länk till kursvärderingen mejlas från systemet till studenterna när den har öppnats. Studenterna når värderingen även från "Mina kurser" och kurssidan på Studentwebben. På kurssidan publiceras också en sammanställning av kursvärderingen.  

 • Möjlighet att lägga till egna frågor finns innan värderingen öppnas av Evald, max 20 egna frågor.
 • Automatisk påminnelse att lägga till egna frågor skickas till kursledare två veckor innan kursvärderingen öppnas.
 • Kursvärderingen öppnas för studenterna en vecka innan kursen avslutas och de kan svara på den under tre veckor.
 • Kursvärderingen finns tillgänglig för kursledaren fyra veckor innan kursen startar.
 • Autogenererat mejl till studenterna att kursvärderingen har öppnats.
 • Påminnelse går ut till de som inte har svarat på kursvärderingen en vecka innan värderingen stängs samt ytterligare en påminnelse två dagar innan den stängs.
 • Standardfrågorna kommer automatiskt att visas på det språk som kursen ges, både för administratörerna och studenterna.
 • För administratörerna kommer Evald att visas på det språk kursen ges på.
 • När kursvärderingen stängt så får studenterna mail om att värderingen är klar. Mailet har en länk till sammanställningen av kursvärderingen.
 • Fältet för kommentarer är öppet en månad efter att värderingen har stängts. Därefter kommer kommentarerna att publiceras automatiskt på kurshemsidan! Detta gäller både för kursansvarig och studentrepresentant.

Så här ser mailen som automatskickas från Evald ut

Beskrivning av de olika delarna i Evald

Kursvärdering

Så här kommer värderingen att se ut för studenterna. Här kan du alltså se det som studenterna kommer att se när de ska svara på värderingen.

Ovaför själva värderingen ligger den här texten: "Dina synpunkter är värdefulla för oss. Såväl positiva synpunkter som konstruktiv och saklig kritik välkomnas, men undvik kränkande formuleringar om enskilda personer."

Om kursen är på engelska: "Your opinion matters to us. We welcome both positive and negative feedback. Any criticisms must be constructive and matter-of-fact and may not contain insulting wording about any individuals."

Standardfrågor

SLU kursvärderingar ska ha ett antal standardfrågor som är lika för alla kurser.
Utbildningsnämnden (UN) har beslutat vilka standardfrågor som ska finnas enligt protokoll §§39-51/17 (slu ua 2017.1.1.1-3635)

Standardfrågor grundkurser

 1. Mitt helhetsintryck av kursen är:
  Mycket dåligt 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Mycket bra | Har ingen uppfattning |
  Kommentarer
 2. Jag anser att kursens innehåll hade en tydlig koppling till kursens lärandemål.
  Instämmer inte alls 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Kommentarer
 3. Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursen.
  Instämmer inte alls 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Kommentarer
 4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.
  Instämmer inte alls 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Kommentarer
 5. Kursens lärandemoment (föreläsningar, litteratur, övningar med mera) har stöttat mitt lärande.
  Instämmer inte alls 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Kommentarer
 6. Jag anser att den sociala lärmiljön har varit inkluderande där olika tankar respekterades.
  Instämmer inte alls 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Kommentarer
 7. Jag anser att den fysiska lärmiljön (exempelvis lokaler och utrustning) var tillfredställande.
  Instämmer inte alls 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Kommentarer
 8. Examinationen/-erna gav mig möjlighet att visa vad jag lärt mig under kursen, se lärandemål.
  Instämmer inte alls 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Kommentarer
 9. Jag anser att kursen har berört hållbar utveckling (miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet).
  Instämmer inte alls 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Kommentarer
 10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.
  Instämmer inte alls 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Kommentarer
 11. Jag har i genomsnitt lagt … timmar per vecka på kursen (inklusive schemalagd tid).
  0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | >50 | Har ingen uppfattning |
  Kommentarer
 12. Jag anser att kursen har berört ett genus- och jämställdhetsperspektiv i innehåll och praktik (t. ex. perspektiv på ämnet, kurslitteratur, fördelning av taltid och förekomst av härskartekniker).
  Instämmer inte alls 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Kommentarer

Standardfrågor självständiga arbeten (EX)

 1. Jag är nöjd med genomförandet av mitt självständiga arbete
  Instämmer inte alls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Egen kommentar:
 2. Min förmåga att arbeta självständigt har utvecklats efter genomförandet av mitt självständiga arbete 
  Instämmer inte alls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Egen kommentar:
 3. Mina förkunskaper var tillräckliga för att genomföra mitt självständiga arbete
  Instämmer inte alls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Egen kommentar:
 4. Administrationen (inklusive informationen) kring det självständiga arbetet har fungerat bra
  Instämmer inte alls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Egen kommentar:
 5. Jag anser att den sociala lärmiljön har varit inkluderande (tex olika tankar respekterades, jämställdhetsaspekter, ingen förekomst av härskartekniker)
  Instämmer inte alls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Egen kommentar:
 6. Jag anser att den fysiska lärmiljön (tex utrustning och andra resurser) var tillfredställande.
  Instämmer inte alls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Egen kommentar:
 7. Jag anser att kursen har berört hållbar utveckling (miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet).
  Instämmer inte alls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Egen kommentar:
 8. Jag har fått tillfredsställande handledning för att kunna genomföra mitt självständiga arbete
  Instämmer inte alls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Egen kommentar:
 9. Jag fick konstruktiv återkoppling på den skriftliga delen av mitt arbete.
  Instämmer inte alls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Egen kommentar:
 10. Jag fick konstruktiv återkoppling vid den muntliga presentationen av mitt arbete
  Instämmer inte alls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Egen kommentar:
 11. Jag fick konstruktiv återkoppling på min opposition på en annan students arbete
  Instämmer inte alls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Instämmer helt | Har ingen uppfattning |
  Egen kommentar:
 12. Övriga kommentarer

Egna frågor

Här kan du skapa egna frågor som ett tillägg till SLU:s standardfrågor.

Du kan skapa max 20 egna frågor.

Skapa fråga

 • Skapa egen fråga genom att klicka på ”Skapa fråga”
 • Skriv in frågan och välj frågetyp
 • Klicka på ”Spara”

Redigera och Ta bort fråga

 • På den fråga du vill ändra klickar du på ”Redigera fråga”
 • Gör dina önskade ändringar och klicka på ”Spara”.
 • Klickar du istället på ”Radera frågan” så tas den bort från frågeformuläret. Du får då en fråga om du är säker på att du vill radera frågan.

Kopiera fråga

 • Klicka på ”Kopiera från tidigare värdering”.
 • Sök upp en tidigare värdering genom att fylla i sökfälten och klicka på ”Sök”.
 • Klicka på den önskade kursen i listan.
 • Markera de frågor du vill kopiera och klicka på ”Kopiera markerade”.

Publicera fråga

När kursvärderingen är stängd kommer sammanställningen av de obligatoriska frågorna att publiceras på kurshemsidan automatiskt. Du kan här välja vilka av de egna frågorna som du också vill ska publiceras. Har du inte valt innan kursvärderingen är stäng kan du göra det efteråt.

Obs! Kommentarer kommer INTE att publiceras

Administratörer

Här lägger du till och tar bort personer som ska kunna administrera och ändra i värderingen.

Lägg till ny administratör

 • Klicka på ”lägg till administratör” för att lägga till.
 • Sök fram personen med namn eller e-post.
 • Markera personen i .listan och klicka på ”Lägg till markerad person”

Ta bort administratör

 • Markera den person du vill ta bort i listan.
 • Du får en fråga om du vill ta bort den personen. Klicka på ”Ja”.

Personen är borttagen som administratör för värderingen.

Studentrepresentant

Här lägger du in vem som är studentrepresentant för kursen.

Markera den person som ska vara studentrepresentant i listan och klicka sedan på "Välj studentrepresentant".

Finns ingen studentrepresentant så klickar du i "Studentrepresentant ej utsedd".

Studentrepresentantens ersättning

Studentrepresentantens inloggning till Evald

Studentrepresentanten erhåller en ersättning om 400kr för sin insats. Personsonalregistreraren på institutionen sköter utbetalningen. Studentrepresentanten fyller in en blankett "Timlön för tillfällig anställning", som gör att ersättningen kan utbetalas. Obs! Det är inte en timlön utan det fasta beloppet 400kr som utbetalas!

Sammanställning

Här visas en sammanställning av alla studenternas svar på värderingen.

På den sammanställning som visas publikt på webben visas enbart standardfrågorna samt de egna frågor som valts att vara publika. Inga kommentarer visas publikt.

Skapa pdf

Genom att klicka på knappen "Skapa pdf" kan du skapa en pdf-fil med värderingens sammanställning. Du kan välja vad som ska ingå i pdf:en genom att bocka för önskat alternativ.

Kommentarer till värdering

Här kan kursledaren ge kommentarer till kursen. Kursledaren ser också studentrepresentantens kommentarer.

Fältet för kommentarer är öppet en månad efter att värderingen har stängts. Därefter kommer kommentarerna att publiceras automatiskt på kurshemsidan!

Anpassad öppning- och stängningsdatum

Kursvärderingen kommer automatiskt att öppnas, för att studenterna ska kunna svara på värderingen, en vecka innan kurstillfällen slutar och stängas två veckor efter kursen är slut. Innan värderingen öppnas kan öppning- och stängningsdatum ändras genom att klicka i datumfältet.

Automatisk arkivering av kursvärderingens sammanställning

Huvudansvarig institutionen har idag ansvaret att arkivera sammanställningen av kursvärderingen. Detta kommer nu att ske per automatik och göras digitalt från Evald, institutionen behöver inte göra något.

När sker den automatiska arkiveringen?
Arkiveringen kommer att ske två gånger per år, den 30 juni och 31 december.
Kursvärderingar som har sammanställts under vårterminen, fram till den 30 juni, kommer att arkiveras den 31 december.
Och de som har sammanställts under höstterminen, fram till 31 december, kommer att arkiveras den 30 juni.

 

Vad händer i Evald när värderingen blir arkiverad?

När värderingen har skickats för arkivering så låses den för vidare redigering. Det innebär att man inte kan lägga till/redigera kommentarer från kursledare och studentrepresentant. Därför kommer arkiveringen ske tidigast 6 månader efter att sammanställningen har gjorts.

Exempel på meddelande när en värdering har arkiverats

Det innebär att den 2 januari 2019 kommer alla kursvärderingar som har sammanställts 30 juni 2018 eller tidigare att låsas för redigering.

IT-stöd

IT stöd ger support på de problem och funderingar du har om kursutvärderingssystemet Evald.

Du når IT-stöd via anknytning 6600 eller it-stod@slu.se.

Sidansvarig: ld-webb@slu.se