Bedömning av reell kompetens för behörighet

Senast ändrad: 12 maj 2024

Sveriges universitet och högskolor har enligt högskoleförordningen skyldighet att bedöma en sökandes reella kompetens. Har en sökande förutsättningar att tillgodogöra sig sökt utbildning (kurs eller program) ska hen bedömas behörig trots avsaknad av formella meriter.

I Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU finns regler som SLU tillämpar i fråga om bland annat behörighet och undantag från behörighetsvillkor.

Bedömning av reell kompetens för behörighet

Information

Information om reell kompetens och hur en ansöker finns på flera webbplatser, bland annat:

Information, vägledning och självskattning

Det är den sökandes ansvar att bevisa/påvisa sina kompetenser. På SLU:s webb finns information om att den sökande ska ladda upp en kompetensbeskrivning i samband med ansökan om bedömning av reell kompetens.

Studie- och karriärvägledningen på SLU ger information om vad reell kompetens är och hur ansökan om bedömning av reell kompetens går till. I samtal med en studie- och karriärvägledare kan den sökande få stöd vid skattning av sin kompetens. Genom god vägledning ökar chansen att ansökan om bedömning av reell kompetens är relevant, genomarbetad och väldokumenterad.

Den sökande ansöker om reell kompetens via antagning.se alternativt via universityadmissions.se enligt instruktioner på SLU:s webb.

Handläggning

Ansökan om bedömning av reell kompetens handläggs vid SLU:s utbildningsavdelning av antagningshandläggare tillsammans med en studie- och karriärvägledare. 

Vid behov kontaktar studie- och karriärvägledare den sökande och begär in kompletterande dokumentation.

I de fall där yttrande från ämneskunnig behövs, skickas ärendet vidare till programstudierektor eller institution för yttrande.

Yttrande

Programstudierektor eller institution yttrar sig om den sökande anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig sökt utbildning. Programstudierektor eller institution kan konsultera kursledning/ämneskunnig.

Vid yttrande används särskilt formulär. Handläggare på utbildningsavdelningen fyller i delar av formuläret i förväg. Programstudierektor eller institution lämnar sitt yttrande i formuläret och skickar tillbaka till utbildningsavdelningen enligt instruktioner som följer med förfrågan om yttrande.

Beslut

Antagningshandläggare vid SLU:s utbildningsavdelning beslutar om ansökan om reell kompetens beviljas eller avslås. Den sökande får beslutet via sitt antagningsbesked på antagning.se alternativt universityadmissions.se. Den sökande får också information om hur beslutet kan överklagas.

Begreppslista

Begrepp hämtade ur Valideringsdelegationens delbetänkande SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande.

Individuell prövning för behörighet

En högskolas sakliga prövning av en sökandes kunskaper och färdigheter i förhållande till den kompetens som krävs för att han eller hon ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Validering

En process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetenser en person besitter oberoende av hur de förvärvats (Skollagen (2010:800)).

Kompetens

Förmåga att använda kunskaper och färdigheter för att utföra uppgifter och lösa problem.

Formell kompetens

Kompetens som en etablerad organisation, t.ex. en utbildningsinstitution, en myndighet eller en branschorganisation har bedömt och dokumenterat i formella termer genom betyg, intyg, certifikat, legitimation etc.

Reell kompetens

Den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats, oavsett om hen har formella bevis för det eller inte. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från till exempel arbetslivet, personalutbildning, föreningsverksamhet och föräldraskap. Det kan vara kunskaper från formellt, informellt och icke-formellt lärande.

Formellt lärande

Ett lärande som äger rum inom det formella utbildningssystemet och som är tydligt utformat i termer av ämnen/områden, tid och resurser. Det formella lärandet regleras av lagar, förordningar och andra föreskrifter och syftar till betyg, examensbevis, utbildningsbevis eller motsvarande. Kvalitetssäkring i form av tillsyn och annan granskning genomförs av myndigheter.

Icke-formellt lärande

Ett avsiktligt och organiserat lärande som inte regleras av lagar, förordningar eller föreskrifter. Icke-formellt lärande genomförs i t.ex. studiecirklar, arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning. Kvalitetssäkringen av lärandet varierar.

Informellt lärande

Ett ofta oavsiktligt lärande som inte är organiserat eller strukturerat och som pågår på arbetsplatsen, i hemmet, på fritiden, under ledighet etc. 

Bedömning

Kontrollerande process där tidigare lärande bedöms i relation till kompetenskriterier eller förkunskapskrav.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller videomöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15