Tänk på det här om du undervisar online

Senast ändrad: 18 september 2023

Nu när vi alla ska lägga om vår undervisning till former där studenterna inte behöver komma till campus finns det några saker att tänka på.

Nu när vi alla ska lägga om vår undervisning till former där studenterna inte behöver komma till campus finns det några saker att tänka på.

Skapa tydlig struktur

När utbildning bedrivs på distans och studenterna i huvudsak sitter hemma och arbetar behöver kurser och kursmoment vara mycket tydligt strukturerade. Erfarenheten visar ofta att struktur är mycket centralt i all undervisning på distans.

Ge tydliga instruktioner

Utförliga studiehandledningar med schema, instruktioner och datum för deadlines, videosammankomster m.m. är i det här sammanhanget mycket värdefulla. När studenterna är spridda på olika platser kan de också behöva hjälp att strukturera samarbetet med andra studenter. Om studenter ska arbeta i grupp eller ge varandra återkoppling på sådant de skrivit kan det behövas ett tydligt ramverk för hur det ska gå till.

Aktivera dina studenter

Vid distansundervisning är det svårare att behålla uppmärksamheten länge. Tänk därför på att hålla kortade undervisningspass med insprängda pauser för frågor eller diskussioner mellan studenterna.
Det är en bra idé att använda gruppindelningsfunktioner s.k. breakout rooms där studenterna kan diskutera de presentationer som ges och komma med frågor och kommentarer.

Ett annat pedagogiskt grepp som verkar fungera bra på distans är ”flipped classroom” eller ett seminarium där studenter i förväg tittar på en inspelad föreläsning, läser eller skriver något som skickas in och som alla kan ta del av. Då kan du använda tiden online till helklassdiskussion, gruppsamtal eller grupparbete. Det är lättare för studenterna att behålla fokus om de själva är aktiva!

En aktiverande åtgärd är att använda ”direktquiz-verktyg” som Mentimeter eller Zooms inbyggda poll-verktyg. Frågorna och deras svar kan skapa ett gynnsamt klimat i inledningen av ett undervisningspass och också fungera på en koll på vad som är klart och oklart.

Dina studenter sitter ofta ensamma vid sina datorer, med hjälp av Zoom kan du skapa pedagogiska och sociala situationer. Du kan ha genomgångar efter examination, gemensamma diskussioner och också erbjuda möten för diskussioner, fika och gemensamma luncher.

Anpassa för särskilda behov

Vid en snabb övergång till distansundervisning, vilket nu är fallet för de flesta, behöver lärare reflektera en extra gång över de studenter som har särskilda behov. Vilken anpassning av undervisningen eller vilka särskilda lösningar behöver göras för dem? Det kan vara extra viktigt med struktur. Det kan även bli aktuellt att förlänga tiden för olika uppgifter.

En annan sak är att inte ha för långa sessioner i muntliga möten. Det kan vara svårt att hålla koncentrationen på distans då många saker kan distrahera oss när vi sitter vid datorn. Undvik spontana ändringar även om du vill lägga in högaktuella frågor. Lägg ut sådant som ska läsas i förväg så att de som behöver tid till läsande inte behöver göra det under lektionen. Tänk även på att testa ljud och bild innan du startar din undervisning online.