Pedagogiska priset

Senast ändrad: 25 oktober 2021

SLU delar från och med 2006 ut två pris på vardera SEK 25 000 för ”föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning” i samband med SLU:s promotionshögtid i oktober. Ett pris är individuellt (lärare, studierektor eller motsvarande) och ett pris är ett lagpris (lärarlag institution eller motsvarande).

När? 

Från 25 oktober till  25 november ska nomineringen göras!

Nominera 

Nomineringar från studenter och lärare görs på den webbaserade nomineringssidan (öppen under nomineringsperioden)

Vem kan nomineras? 

Enskilda eller grupper av SLU-anställda som gjort en framstående pedagogisk insats som gynnar studenternas lärande kan nomineras.

Hur ska nomineringen skrivas?

Nomineringen ska beskriva med tydliga exempel och motiveringar på vilket sätt pedagogen eller arbetslaget arbetat för att skapa  goda förutsättningar för studenters lärande och hur de bidragit till pedagogisk utveckling. 

Generella kriterier

Utveckling av undervisning

Här finns ett erkänt intresse och engagemang för att utveckla undervisningen efter nya förutsättningar. 

Den/de nominerade:

 • ​utvecklar nätbaserade undervisningsmetoder på ett sätt som ger mervärde i lärandet
 • utvecklar och förnyar undervisnings- och/eller examinationsformer för campus och distans
 • skapar ett positivt klimat som stimulerar studenternas engagemang och intresse för ämnet
 • aktiverar studenterna till eget lärande, kreativitet och kritiskt tänkande
 • ger konstruktiv återkoppling till studenterna på deras lärande
 • förnyar undervisningsmaterial så att det blir mer studentcentrerat
 • anpassar undervisningen på distans så att olika former av praktisk kunskap och färdighetsträning ändå kan genomföras med kvalitet
 • anpassar undervisning och handledning utifrån studenternas/doktorandernas behov av tillgänglighet 

Samverkan med kollegor och/eller studenter för utveckling av undervisningen

Här finns ett erkänt intresse och engagemang för att utveckla undervisningen på institutionen tillsammans med kollegor och studenter.

Den/de nominerade:

 • skapar dialog med studenterna kring undervisningens form och innehåll och använder dessa kunskaper för att utveckla undervisningen på campus så väl som på distans
 • tar initiativ till olika former av samverkan med studenter, kollegor, övrig personal, lärare vid andra institutioner vad gäller grund- och avancerad nivå
 • förnyar undervisningens form och innehåll tillsammans med kollegor (t.ex. nätbaserad undervisning).

Pedagogisk ledning

Här finns ett tydligt och uppskattat pedagogiskt ledarskap med erkänt intresse och engagemang för att driva utveckling av undervisningen framåt.

Den/de nominerade:

 • underlättar övriga lärares pedagogiska/pedagogiska digitala kompetens
 • stödjer lärares egna initiativ att utveckla distansundervisningen
 • bygger upp former för utveckling av dialogen med studenterna
 • utvärderar och följer upp effekten av de olika pedagogiska insatserna och sättet att undervisa.
 • sprider goda modeller och resultat från utveckling av undervisning

 

Beredning

Efter att ansökningstiden gått ut skickar registrator ansökningarna till utbildningsavdelningens pedagogiska handläggare som bereder ärendet och gör en första bedömning med prioriteringsförslag och motivering. Handläggaren begär också in mer dokumentation från dem som nominerat vid behov.

Handläggaren skickar bedömningen till bedömargruppen bestående av ordförande (prorektor), en representant från varje fakultet samt två studentrepresentanter från SLUSS.

Prorektor lägger slutligen ett förslag till beslut till rektor som beslutar.

Fakta:

Tidigare pristagare

2020
 • Joachim Strengbom, NJ Individuellt
 • Elisabeth Persson, VH Individuellt
 • Hela SLU:s lärarkår, Lagpris
2019
 • Marie Bengtsson, LTV Individuellt
 • Styrgruppen för Plog-projektet, S Lagpris
2018
 • Katja Nilsson, VH Individuellt
 • Staffan Stenhag, S Individuellt
2017
 • Erica von Essen, NJ Individuellt
 • Nils Fall och Susanna Sternberg Lewerin, VH Lagpris
 • Hans Andersson, Jubileumspris
2016
 • Emanuel Erlandsson, S Individuellt
 • Emma Eriksson
2015
 • Vilis Brukas S
 • Ulla Myhr som representant för lärarlaget bakom kandidatarbetskursen i landskapsarkitektur, NJ-lagpris
2014
 • Ola Lindroos, S Individuellt
 • Lärarlaget vid Institutionen för ekologi, NJ-lagpris
2013
 • Maria Andersson, VH Individuellt
 • Maria Kylin, Karin Hammarlund, Jenny Nord och Kenneth Olwig. LTV Lagpris
2012
 • Per-Magnus Ekö, S Individuellt
2011
 • Peter Redbo Torstensson, NJ Individuellt
2010
 • Birgitta Andrén, VH Individuellt
2009
 • Daniel Lunneryd, NL Individuellt
 • Landskapsarkitektprogrammet i Alnarp Lagpris-LTJ
2008
 • Yvonne Ridderstråle VH Individuellt
 • Anders Alanära & Anders Karlsson, Lagpris S-Fak
2007
 • Birgitta Malmfors, NL Individuellt
 • AgVet-gruppen, Lagpris-VH
2006
 • Fredrik Söderbom, NL Individuellt
 • Sydsvenskt Skogsbruk, Lagpris S-fak
2005
 • Jan Svedberg, VH Individuellt
2004
 • Ulf Olsson, NL Individuellt
2003
 • Cecilia Mark-Herbert, NL Individuellt
2002
 • Gunnar Malmfors, VH Individuellt
 • Anne Algers, VH Individuellt
2001
 • Mårten Carlsson
2000
 • Ylva Dahlman, NL Individuellt