Fortsättningskurs i högskolepedagogik

Senast ändrad: 06 september 2021

Fortsättningskurs i högskolepedagogik bygger på Grundkurs i högskolepedagogik. Kursens syfte är att ge en möjlighet till fördjupning inom det pedagogiska fältet med tyngdpunkt på den mångfacetterade lärarrollen och undervisningsstrategier. Andra områden som berörs är till exempel forskningsanknytning av undervisning och pedagogisk utveckling sett ur ett universitets- och samhällsperspektiv.

Målgrupp

Målgrupp är lärare som undervisar. 

Lärandemål

Kursdeltagaren förväntas efter avslutad kurs kunna:

  • kritiskt granska undervisning och reflektera över olika pedagogiska tillvägagångssätt.
  • kritiskt granska lärarrollen och hur den kan utvecklas. 
  • forskningsanknyta den egna undervisningen.
  • redogöra för hur man på olika sätt kan arbeta med internationalisering och jämställdhet i högre utbildning.
  • beskriva hur pedagogisk utveckling kan se ut i ett universitets- och samhällsperspektiv.
  • diskutera olika kunskapsformer(praktisk och teoretisk kunskap)samt olika sätt att bedöma olika typer av kunskap.
  • beskriva hur FN:s hållbarhetsmål kan påverka planeringen på kurs- och programnivå.

Omfattning

Kursen motsvarar 2 veckors heltidsarbete.

Förkunskaper 

För att antas till fortsättningskursen krävs grundkurs i högskolepedagogik eller motsvarande högskolepedagogisk utbildning. 

Språk

Svenska

Pris

Pris för denna kurs: 2400 kr

För ytterligare information

epu@slu.se

Relaterade sidor: