Planera och genomföra kurs: kursledare

Senast ändrad: 02 oktober 2023

Här finns checklistor för dig som är kursledare.

Har du samtidigt rollen som examinator - se även Examinator.

Sammanfattande checklista för kursledare

 • Litteraturlista för kursen finns tillgängligt senast 8 veckor innan kursstart.
 • Översiktligt schema finns tillgängligt senast 4 veckor innan kursstart.
 • Studenterna erbjuds självregistrering eller registreras av kursansvarig institution i Ladok senast 3 vardagar efter kursstart.
 • Studenterna får en genomgång av kursens mål och betygskriterier i början av kursen.
 • Studenterna får en genomgång av tidigare kursutvärderingar (utfall och ev. åtgärder).
 • Studenterna informeras om hur kursutvärdering ska ske. En studentrepresentant utses.
 • Tentamen rättas och meddelas senast 15 dagar efter tentamenstillfället.
 • Studenterna får en genomgång av examinerade moment.
 • Studenternas resultat rapporteras i Ladok.
 • Sammanställning av kursutvärdering diskuteras tillsammans med studentrepresentant och publiceras på kurssidan.

 

Detaljerad checklista

Åtta till sex månader före kursperiod

Fyra till två månader före kursperiod

Från två månader före kursperiod

Under och efter kursperiod

Åtta till sex månader före kursperiod

Schemaläggning

Kolla upp start- respektive slutdatum, samt dagar som ej går att schemalägga och lämplig tentamensdag m.m. Information om fastställda terminstider, periodgränser, undervisningsfria dagar samt gemensamma aktiviteter som ska anges i kursschema finns på Terminstider. OBS! Kolla speciellt på ortsspecifika uppgifter.

Kursinnehåll, lärandemål och betygskriterier

Kolla aktuell kursplan och gränssnitt mot andra kurser.

 • Erfarenheter från tidigare kurs? Gå igenom föregående års kursvärdering. Vad fungerade bra, mindre bra? Vad behöver ändras?
 • Gå igenom kursens lärandemål och betygskriterier för att överväga eventuella förändringar av kursupplägget.
 • Jämför aktuell kursplan med andra närliggande kurser. Hur uppnås önskvärd progression, hur undviks överlappning etc.?
 • Vilka generella kompetenser finns med i kursen? Kontakta programstudierektor/-er och/eller utbildnings­ledare och diskutera om detta behöver tydliggöras. 

Pedagogisk metod

Pedagogisk metod behöver anpassas till kursinnehåll, studenternas bakgrund och mognad. Behövs variation i metoder? Kontakta enheten för pedagogisk utveckling, Lärande och digitalisering, för diskussion om pedagogiska metoder och vilka resurser som behövs som stöd under kursens gång. OBS! Ändrade examinationsformer kräver ändring av kursplan. Se Utbildningshandboken.

Kursbudget samt medverkande lärare

Översiktsschema behövs för planering och kursbudget. Specificera uppdraget samt gör klart ekonomiska och praktiska villkor för dem som ska medverka i kursen. Kontakta din institutionsstudierektor eller motsvarande.

Lokalbokning

Se lokalbokning: Boka lokaler | Medarbetarwebben (slu.se)

 

Fyra till två månader före kursperiod

Kurssidor på webben

De personer som läggs in som kursledare, administratör och examinator på kurstillfället i Ladok får automatiskt administratörsbehörighet till kurstillfället i Slunik och Canvas.

Läs mer om Kurssidan för vidare information

Litteraturlista

Val av obligatorisk och kompletterande litteratur för kursen diskuteras i huvudsak med examinator, men också med föreläsare etc. som medverkar under kursen. Kontrollera tillgänglighet för litteratur, webbsidor m.m. Lägg upp litteraturlista i Ladok senast 8 veckor före kursstart. Skicka samtidigt litteraturlistan till SLU-biblioteket.

Schema fortsättning

Boka in föreläsare, lärare för laborationer, övningar, exkursioner, studiebesök etc. Diskutera ordentligt med inbokade föreläsare/lärare både kursinnehåll i stort (dvs. momentets del av kursen) och också kursens innehåll i förhållande till andra kurser (dvs. progression och eventuella parallella kurser m.m.). Besluta och motivera obligatoriska moment i kursen – inom kursplanens ram.

Från två månader före kursperiod

Schema fortsättning

Kontrollera lokalbokningarna. Lägg schema på kurssidan i Slunik senast 4 veckor före kursstart. 

Kontakt med studenter

Beroende på vilka studenter som sökt och antagits till kursen (programstudenter, fristående studenter, utbytesstudenter) kan kursledaren behöva kontrollera att alla kursdeltagarna har fått information om kursen.

Studenternas e-postadresser nås via Slunik eller Ladok. Utbildningsadministratörerna kan ordna mailadresser till de antagna studenterna åt berörda kursledare.

Här kan du kan även få fram sändlistor till programstudenter.

Examinationer, uppgifter och övningar samt ersättningsuppgifter

Examinatorn beslutar om examinationsuppgifter inom kursplanens ram.

Skriv/uppdatera instruktioner för prov, övningar, inlämningsuppgifter m.m. 

Tänk i förekommande fall ut ersättningsuppgifter för obligatoriska moment, förbered instruktioner för dessa.

Kursdeltagare

Studenter som vill anmäla sig till kurs efter ordinarie ansökningstid kan göra det om kurstillfället är öppet för sen anmälan via http://www.antagning.se/. Utbildningsavdelningen ger mer information till studenter om anmälan och antagning.

Rätten att delta i undervisning och/eller handledning regleras i Utbildningshandboken.

Under och efter kursperiod

Kursstart

Kursstart kan arrangeras på olika sätt – se Administratör. Tydlig kursinformation är viktigt för att skapa goda studie­förut­sättningar för alla studenter:

 • Presentera kursmål, innehåll och uppläggning, inkl. obligatoriska moment.
 • Slutgiltigt schema delges senast vid kursstart.
 • Föregående års kursvärdering ska redovisas och eventuella förändringar baserat på denna.
 • Gå igenom betygskriterier för kursen – du måste vara mycket klar och tydlig med vad kriterierna betyder.
 • Gå igenom tidpunkter för moment som ska exami­ne­ras, t.ex. tid för ordinarie tentamen och omtentamen, inlämning av rapporter, övningar, laborationer etc.
 • Påminn studenterna om kapitel 10, Fusk och diciplinära åtgärder, i utbildningshandboken.
 • Säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Gå igenom eventuella moment i t.ex. fält eller laboration som är förenat med risk för personskada. Delge regler och åtgärder för att undvika skada.
 • Klargör vilka eventuella kostnader som studenterna ska stå för själva. I utbildningshandboken, avsnitt 3.8 Studenters kostnader och ersättningar, finns gränsdragningar gjorda mellan institutionens (fakultetens) och studentens ansvar.
 • Informera om SLU:s elektroniska kursvärdering (se nedan).
 • Studentrepresentanten väljs av kursdeltagarna vid kursstart och ska ges ersättning (se nedan). Studentrepresentanten kommenterar kursvärderingen tillsammans med kursledningen. 
 • Informera om hur du vill kommunicera med studenterna (t.ex. Canvas).

Student som uteblir från upprop kan förlora sin plats på kursen, om inte studenten i förväg har meddelat kursansvarig institution särskilda skäl för att utebli från uppropet. Beslut om förlorad kursplats fattas av kursledare. Distanskurser och kurser med flexibel kursstart kan ha andra former av kursstart. Särskilda skäl i det här sammanhanget definieras närmare i utbildningshandboken, avsnitt 8.6 Särskilda skäl.

Material till studenter

Du kan förmedla filer till studenterna via Canvas. Canvas är ett system som endast är öppet för deltagarna i det aktuella Canvasrummet.

Kursutvärdering

Kursutvärdering ska alltid genomföras av kursansvarig institution. Kursutvärdering ska genomföras digitalt via Evald. Eftersom kursutvärderingar är frivilliga för studenterna är det viktigt att informera om och organisera kursvärderingen så att en hög svarsfrekvens uppnås. Det är lämpligt att studentrepresentanten medverkar i detta arbete samt att schemalägga kursvärderingstillfället.

Resultat och slutsatser från kursutvärderingar redovisas automatiskt på kurssidan. De resultat som redovisas är siffersvar för de frågor som är gemensamma för alla kurser samt sammanfattning av studenternas och lärarnas synpunkter. Både lärares och studenters integritet ska värnas.

Kursutvärderingar ska följas upp och användas som redskap i utbildningens kvalitetsutveckling. Kursansvarig institution ansvarar för sammanställning och uppföljning av respektive kursutvärdering, om inte ansvarig fakultet beslutat om annan hantering. En student har rätt att medverka i sammanställning av kursutvärdering (i Evald) och ska ersättas. Kursansvarig institution ansvarar för utbetalningen av detta arvode.

Kursledare och studentrepresentant ansvarar var för sig för att sammanställa kursutvärderingen senast fyra veckor efter att utvärderingen har stängt. I sammanställningen bör ingå:

 1. kommentarer till resultatet,
 2. motiverade förslag till förändringar/icke förändringar inom ramen för kursplanen,
 3. motiverade förslag till förändringar av kursplanen.

Resultatrapportering

Rapportera närvaro vid obligatoriska moment. Meddela studenterna resultat på examinationer senast 15 vardagar efter respektive examination. Rapportera resultat till utbildningsadministratör samtidigt. Studenternas slutliga resultat för hela kursen rapporteras i Ladok. Se även Administratör.

Övrig uppföljning

Godkänn fakturor och gör ekonomiskt uppföljning för kursen. Presentera och diskutera erfarenheter från kursen med berörda lärare och din institutions studierektor (motsvarande).