Planera och genomföra kurs: administratör

Senast ändrad: 13 november 2023

Här finns en checklista för dig som är administratör för en kurs.

Före kursperiod

Kurssida

Kursledare, examinator och administratör som läggs in i Ladok visas på kurssidan på webben.

Läs mer på: Kopplingen mellan Ladok och Canvas

Lokaler och utrustning

Kom överens med kursledaren om vem som bokar lokaler och utrustning.

Se lokalbokning: Boka lokaler | Medarbetarwebben (slu.se)

Annan utrustning än sådan som används i undervisningslokalerna kräver separat bokning. För t.ex. bussbokning används Proceedo.

Kursdeltagare

I samband med antagningen förs uppgifter om studenterna över till Ladok, där information kan tas ut direkt. Behörighet i Ladok

Studenter som vill anmäla sig till kurs efter ordinarie ansökningstid kan göra det om kurstillfället är öppet för sen anmälan via http://www.antagning.se/. Utbildningsavdelningen ger mer information till studenter om anmälan och antagning.

Rätten att delta i undervisning och/eller handledning regleras i Utbildningshandboken.

Den som ska göra delar av en kurs igen kan omregistreras på kursen. För att göra omtenta behövs dock ingen omregistrering.

Under kursperiod

Registrering av student

Självregistrering på kurs för studenter – studenter ska normalt erbjudas att själva kunna registrera sig på kurs fem dagar före kursstart samt under uppropsdagen. Vid behov kan tiden för självregistrering förlängas. Om inte självregistrering erbjuds, måste kursansvarig institution registrera studenterna i Ladok snarast, efter att studen­ten påbörjat kursen. Student kan registreras på kurs upp till två veckor efter kursstart om examinator godkänner det.

Avbrott

Registrerad student är skyldig att snarast anmäla avbrott till kursansvarig institution om studenten avbryter studierna på en kurs.

Kursansvarig institution ska ha rutin för uppföljning av studenter som avbryter kurs inom tre veckor efter kursstart. Ett tidigt examinationsmoment kan underlätta den uppföljningen.

Kursansvarig institution ska rapportera tidigt avbrott i Ladok för den student som avbryter studierna på kursen inom tre veckor efter kursstart och som under den tiden inte har blivit godkänd på något prov.

Kursansvarig institution ska rapportera avbrott i Ladok för den student som meddelar avbrott på kursen senare än tre veckor efter kursstart.

Efter kursperiod

Resultatrapportering

Student som godkänts på kurs ska alltid få studieresultat rapporterat i Ladok. Se utbildningshandboken.

Arkivering och återlämning

Kursansvarig institution ska för alltid bevara följande, det vill säga spara utan gallring:

  • tentamensuppgift/provformulär (frågorna vid skriftliga prov)
  • förteckning över studenternas resultat på prov (examinationsmoment)
  • förteckning över studenternas betyg på hela kursen
  • eventuell betygs­ändring för berörda studenter

Detta ska dokumenteras och bevaras för respektive kurstillfälle.

Tentamensuppgift/provformulär (frågorna vid skriftliga prov) blir en allmän offentlig handling när provet har genomförts. Därefter ska en kopia av provet lämnas ut till den som begär det, om inte sekretess kan anses föreligga.

För slutbehandlad skriftlig tentamen (studentens bedömda svar vid skriftliga prov) gäller följande:

  • Originalet får återlämnas till studenten.
  • Studenten har rätt till en kopia om studenten begär det.
  • Ej återlämnat original ska sparas två år hos institu­tionen, sedan får det slängas (gallras).

Student som vill få examinators beslut omprövat kan, efter att ha läst igenom bedöm­ningen, begära en kopia av tentamen istället för att ta med sig originalet. Stu­den­ten undviker på detta sätt misstankar om att änd­ringar eller tillägg gjorts i tentamen efter det att den hämtats ut.

Kursansvarig institution ska ha rutin för säker utlämning av slutbehandlade skriftliga tentamina (studenternas svar vid skriftliga prov) till studenterna. Institu­tionen har rätt att ta avgift för kopiering som studenten begär. Det finns inget krav på institutionerna att göra allmän kopiering av alla tentamens­svar. För ytterligare anvisningar om arkivering, se Vad ska bevaras? på webbsidan: Hantera dokumentation