Planera och genomföra kurs: administratör

Senast ändrad: 21 oktober 2021

Här finns en checklista för dig som är administratör för en kurs.

Före kursperiod

Kurssida

Kursledaren kan lägga till övriga personer som också ska hantera kurssidan i Slunik (alla måste ha AD-inloggning). Informationen visas sedan på kursens kurssida på studentwebben.

Lokaler och utrustning

 • Kom överens med kursledaren om vem som bokar lokaler och utrustning.
 • Önskemål om kursbokningar måste vara inne i god tid med ungefärligt uppskattat antal kursdeltagare. Boka lokaler | Medarbetarwebben (slu.se)

  Uppsala/Umeå:
  • Senast 15 maj för höstterminen
  • Senast 15 november för vårterminen
  Alnarp:
  • Senast 15 maj för läsperiod 1
  • Senast 15 augusti för läsperiod 2
  • Senast 15 november för läsperiod 3
  • Senast 15 januari för läsperiod 4

 • Lokaler som finns i det gemensamma bokningssystemet kan sedan kontrolleras med schemasökning (se lokalbokningens webbsida). Inom NJ-fakulteten bokar du vissa speciallokaler (laborations- och ritsalar) direkt hos ansvarig enhet.
 • Annan utrustning än sådan som används i undervisningslokalerna kräver separat bokning.
  - Kontakta biblioteket angående utrustning inom LRC.
  - För bussbokning finns ramavtal .
  - Kontakta institutioen för skogens ekologi och skötsel angående fältutrustning (gäller Umeå).

Kursdeltagare

I samband med antagningen förs uppgifter om studenterna över till Ladok, där information kan tas ut direkt ur Ladok eller via Ladok på webb. Rättigheter till Ladok hanteras av systemansvarig Annica Kaljevic, 090-786 85 06. Här finns blankett för ny Ladok-användare. Tillgång till Ladok på webb hanteras av IT-stöd, 018-676600.

Studenter som vill anmäla sig till kurs efter ordinarie ansökningstid ska göra det via http://www.antagning.se/. Utbildningsavdelningen ger mer information till studenter om anmälan och antagning.

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Den som ska göra delar av en kurs igen ska omregistreras på kursen. För att göra omtenta behövs dock ingen omregistrering.

Under kursperiod

Registrering av student

Självregistrering på kurs för studenter – studenter ska erbjudas att själva kunna registrera sig på kurs fem dagar före kursstart samt under uppropsdagen. Vid behov kan tiden för självregistrering förlängas. Om inte självregistrering erbjuds, måste kursansvarig institution registrera studenterna i Ladok snarast, dock senast tre vardagar efter att studen­ten påbörjat kursen. Student kan registreras på kurs upp till två veckor efter kursstart om examinator godkänner det.

Avbrott

Registrerad student är skyldig att snarast anmäla avbrott till kursansvarig institution om studenten avbryter studierna på en kurs.

Kursansvarig institution ska ha rutin för uppföljning av studenter som avbryter kurs inom tre veckor efter kursstart. Ett tidigt examinationsmoment kan underlätta den uppföljningen.

Kursansvarig institution ska rapportera tidigt avbrott i Ladok för den student som avbryter studierna på kursen inom tre veckor efter kursstart och som under den tiden inte har blivit godkänd på något prov.

Kursansvarig institution ska rapportera avbrott i Ladok för den student som avbryter studierna på kursen senare än tre veckor efter kursstart.

Efter kursperiod

Resultatrapportering

Student som godkänts på kurs ska alltid få studieresultat rapporterat i Ladok . Detta ska ske snarast, dock senast tre (3) vardagar efter det att samtliga kursfor­dringar bedömts godkända. Under perioderna 1 juli – 15 augusti och 24 december – 6 januari får resultatrapportering ta längre tid.

I Ladok ska det datum då studenten slutgiltigt uppfyllde kursfordringarna anges (t.ex. datum för sluttentamen, datum för inlämning av färdigt examensarbete (självständigt arbete). Det är således inte det datum då examinator slutfört bedömningen av studentens prestationer och fattat betygsbeslut som anges i Ladok.

Studenters examensarbeten (själv­stän­diga arbeten) ska rapporteras i Ladok med original­titel respektive titel i engelsk över­sättning. Det innebär för arbeten som skrivits på engel­ska att endast den engelska titeln anges. För arbeten som skrivits på svenska ska över­sättning av arbetets titel göras till engelska.

Arkivering och återlämning

Kursansvarig institution ska för alltid bevara följande, det vill säga spara utan gallring:

 • tentamensuppgift/provformulär (frågorna vid skriftliga prov)
 • förteckning över studenternas resultat på prov (examinationsmoment)
 • förteckning över studenternas betyg på hela kursen
 • eventuell betygs­ändring för berörda studenter

Detta ska dokumenteras och bevaras för respektive kurstillfälle.

Tentamensuppgift/provformulär (frågorna vid skriftliga prov) blir en allmän offentlig handling när provet har genomförts. Därefter ska en kopia av provet lämnas ut till den som begär det, om inte sekretess kan anses föreligga.

För slutbehandlad skriftlig tentamen (studentens bedömda svar vid skriftliga prov) gäller följande:

 • Originalet får återlämnas till studenten.
 • Studenten har rätt till en kopia om studenten begär det.
 • Ej återlämnat original ska sparas två år hos institu­tionen, sedan får det slängas (gallras).

Student som vill få examinators beslut omprövat kan, efter att ha läst igenom bedöm­ningen, begära en kopia av tentamen istället för att ta med sig originalet. Stu­den­ten undviker på detta sätt misstankar om att änd­ringar eller tillägg gjorts i tentamen efter det att den hämtats ut.

Kursansvarig institution ska ha rutin för säker utlämning av slutbehandlade skriftliga tentamina (studenternas svar vid skriftliga prov) till studenterna. Institu­tionen har rätt att ta avgift för kopiering som studenten begär. Det finns inget krav på institutionerna att göra allmän kopiering av alla tentamens­svar. För ytterligare anvisningar om arkivering, se Vad ska bevaras? på webbsidan Hantera dokumentation