Forskarskolor

Senast ändrad: 13 december 2018

SLU:s forskarskolor erbjuder kurser, seminarier, workshops etc. av tematisk och/eller tvärvetenskaplig karaktär inom universitetets styrke- och profilområden.

Flera av SLU:s forskarskolor (se definition av forskarskolorna nedan) utvecklar sin verksamhet i samarbete med näringsliv och andra organisationer utanför universitetet.

Definition av SLU:s forskarskolor


Alla typer av SLU-forskarskolor har samma övergripande mål – att skapa ett större tvärinstitutionellt utbildningssammanhang med ett stort och varierat utbud av utbildningsaktiviteter på ett sätt som kan vara svårt att prioritera eller finansiera för en enskild institution eller forskargrupp.

En forskarskola vid SLU är en organisationsform som inte behöver följa den ordinarie institutions- och fakultetsstrukturen. Den är vanligen tematiskt definierad, och erbjuder utbildningsaktiviteter i form av kurser och övriga utbildningsaktiviteter dvs .seminarier, workshops, nätverksträffar, studiebesök etc. som är relevanta och värdefulla för doktorander från flera institutioner och fakulteter. En strävan är att utbildningen skall ligga på en hög, internationell nivå. Nätverksbyggande är viktigt, och en forskarskola kan ha en tät samverkan med externa intressenter och med andra svenska och internationella universitet.

Respektive forskarskola formar sin verksamhet i enhetlig med sin ämnesmässiga/tematiska avgränsning . Dessutom ska forskarskolornas verksamhet utformas med hänsyn tagen till examensmålen.

En styrgrupp, där koordinator och doktorandrepresentanter ingår, alternativt en koordinatorsgrupp plus en referensgrupp, som svarar för verksamheten.

En forskarskola har en budget för att finansiera sin verksamhet och en eller flera deltidskoordinatorer, men inte för att finansiera doktorandernas försörjning eller deras avhandlingsarbete. Finansiering för koordinering och drift att aktiviteterna kommer från fakulteter och ibland även från externa finansiärer.

Vanligen finns det en kärngrupp av doktorander vars avhandlingsarbeten passar väl in i forskarskolans tema och som har nytta av de flesta aktiviteterna. Andra doktorander däremot kan föredra aktiviteter från flera olika forskarskolor