Resebidrag och stipendier

Senast ändrad: 24 augusti 2023

Doktorander vid SLU kan söka olika former av interna bidrag till resor, liksom bidrag från externa finansiärer.

Resebidrag från SLU

För doktorander finns det olika former av resebidrag vars detaljer beskrivs nedan. Det kan till exempel handla om kortare eller längre former av studiebesök, konferensresor eller doktorandkurser. 

Resebidrag för internationalisering

För att främja internationalisering under forskarutbildningen på SLU och de två första åren efteråt, finns olika fonder att söka medel från för internationella aktiviteter.

Forskarstuderande kan söka stipendium för kortare eller längre studiebesök, deltagande i internationella doktorandkurser och för konferenser eller workshops.

För den som har disputerat är medlen särskilt ämnade för den som avser att söka internationella forskarkontakter för en fortsatt akademisk karriär. 


 

Så här söker du

Tillvägagångssätt
Alla fonder söks på ett och samma webbformulär under en månad på våren respektive hösten. Det finns två deadlines för sista ansökningsdag, 28 februari och 15 oktober. 

Här nedanför hittar du ansökningsformuläret och instruktioner för utlysning av resebidrag. 

- Ansökningsformulär (höstens ansökningsomgång öppnar ca 15 september). 

- Instruktioner för ansökan. 

- Instruktioner för reseberättelse (gäller dig som blivit beviljad ett resebidrag).

 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för hösten 2024 är 15 oktober. Aktiviteten måste äga rum efter 30 november. 


Kontakt: travelgrants@slu.se

Resebidrag till SLU- och NOVA-kurser

Doktorander antagna till forskarutbildning vid SLU kan söka bidrag till rese- och övernattningskostnader vid deltagande i SLU-kurser eller NOVA-kurser. 

Ansökan görs i förväg och ska innehålla en uppskattning av den förväntade kostnaden. Uppskattning av resekostnad ska göras utifrån de billigaste alternativen. Boendebidraget är högst 90 euro per natt i högst sex nätter. Endast faktiska kostnader upp till den godkända summan ersätts.

Ansökningarna behandlas löpande. Det finns inget sista ansökningsdatum. Om ansökan beviljas får den sökande ett skriftligt intyg på att Rådet står för resekostnader och eventuella logikostnader upp till en viss specificerad summa.

Vi rekommenderar att doktorandens institution står för kostnaderna till dess att kursen är avslutad. Därefter skickar institutionen en internfaktura baserad på de verkliga kostnaderna tillsammans med en kopia på doktorandens intyg om fullgjord kurs till Rådet för forskarutbildning (kostnadsställe 979).


ANSÖKNINGSBLANKETT för resebidrag till SLU-kurser respektive NOVA-kurser (doc). 

Ansökan om bidrag skickas till Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR), antingen via e-post (FUR-sekr@slu.se) eller vanlig post till adressen nedan.

Om du skickar in via e-post, vänligen omvandla blanketten till en pdf-fil och be din huvudhandledare att godkänna ansökan genom att använda elektronisk signatur (EduSign). Sänd därefter in den godkända ansökan via e-post.

Adress: FUR, att. Lotta Jäderlund, Box 7070, 750 07 Uppsala


För mera information kontakta: Lotta Jäderlund, tel: 018-6710 00

Stipendier från SLU

Doktorander har inte stipendier från SLU utan från någon extern bidragsgivare och då gäller avtal som dessa parter avtalat med varandra. Stipendier från SLU regleras med ett rektorsbeslut. Dessa regler gäller för stipendier finansierade av externa finansiärer.

 

Övriga resebidrag och stipendier

På sidan Personal- och lärarutbyten finns annan relevant information om mobilitet och utbyten för anställda. 

Under Externfinansiering och utlysningar finns mer information om nationella och internationella forskningsfinansiärer, aktuella utlysningar och stöd för att skriva en stark ansökan.

Doktorander har även möjlighet att delta i olika typer av internationella utbildningssamarbeten

 


Kontaktinformation

Har du frågor om resebidrag för internationalisering, vänligen kontakta: travelgrants@slu.se

Har du frågor om resebidrag för doktorandkurser anordnade av SLU eller NOVA, vänligen kontakta: FUR-sekr@slu.se

Om din fråga gäller internationella utbildningssamarbeten, vänligen kontakta mobility@slu.se