Riktat pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning – vad gäller för dig som lärare?

Senast ändrad: 17 maj 2024

Alla studenter har olika förutsättningar. I de flesta kurser finns studenter med funktionsnedsättningar som har behov av riktat pedagogiskt stöd och anpassningar. Som kursledare eller lärare är du en av flera nyckelpersoner för att utbildningen ska vara tillgänglig och ge lika möjligheter för alla studenter.

Riktat pedagogiskt stöd innebär individuella stöd och anpassningar för studenter som har en funktionsnedsättning som påverkar dem i studiesituationen.

Det är enbart varaktiga funktionsnedsättningar (problematik längre än 6 månader) som berättigar till riktat pedagogiskt stöd. Det kan t.ex. röra sig om dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADD, ADHD eller autismspektrumtillstånd, psykisk ohälsa, nedsatt syn eller hörsel, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar som påverkar studierna.

Riktat pedagogiskt stöd ges för att kompensera nedsatt funktionsförmåga, så att utbildning blir tillgänglig och studenter ges förutsättning att tillgodogöra sig utbildning på lika villkor.

Här kan du läsa mer om följande:

Att undervisa tillgängligt och inkluderande

Räkna med att det finns studenter med funktionsnedsättning och pedagogiskt stöd i alla kursgrupper. Det som är bra för dessa studenter, är i regel bra för alla studenter. Några tips för att göra undervisningen mer tillgänglig och inkluderande:

 • Skapa tydlig struktur såväl i Canvas som i kursen som helhet och i enskilda undervisningsmoment. Undvik om möjligt ändringar.
 • Vid ändringar – ge tydlig muntlig och skriftlig information.
 • Kommunicera med studenterna, utvärdera och fråga dem om de uppfattar kursstruktur och innehåll som tydligt.
 • Prata er samman i lärarlaget och sträva efter en enhetlig i struktur i Canvas och annat, på kurser som ingår i ett program.
 • Tillgängliggör presentationer i Canvas, om möjligt redan innan föreläsning.
 • Planera in ordentliga raster och ta verkligen rast.
 • Vid föreläsningar, inled med att berätta om föreläsningens upplägg, och gör sammanfattningar i slutet.
 • Se till att du och andra hörs:
  - Använd alltid mikrofon när det är möjligt.
  - Tala med ansiktet vänt mot studenterna.
  - Upprepa högt och tydligt för alla, frågor och inlägg från åhörarna.

Tillgänglighet för studenter med dyslexi

Vad innebär det att plugga med dyslexi? I fem korta filmer beskrivs olika undervisningssituationer ur ett studentperspektiv och hur lärare kan agera för att underlätta för studenter i dessa situationer. Filmerna är framtagna vid Uppsala universitet.

Hantering av ärenden som rör pedagogiskt stöd

När en student tar kontakt och påtalar att hen har en funktionsnedsättning och behov av stöd, hanteras det hela i stora drag vanligen såhär:

 1. Studenten ansöker om stöd digitalt i det nationella skyddade systemet "Nais". I samband med ansökan laddar studenten upp intyg på sin funktionsnedsättning, utfärdat av läkare, utredare eller annan specialist.

 2. Samordnaren gör en bedömning utifrån intyget och samtal med studenten. Samordnaren ger därefter ett besked i Nais, med beslut om stöd (t.ex. anteckningsstöd och mentor) och rekommendation om anpassningar (t.ex. förlängd tid eller att skriva tentamen på dator). Nais-beskedet nämner inte typ av funktionsnedsättning, utan fokuserar helt på stöd och anpassningar.

 3. Studenten för sin egen talan och ska på varje kurs i sin utbildning kontakta läraren och diskutera sitt behov av anpassningar. Detta är nödvändigt eftersom studentens behov inte är konstant, utan kan variera från en kurs eller situation till en annan.

  Det är bra om läraren tydligt välkomnar studenter som har pedagogiskt stöd och Nais-besked att ta kontakt för diskussion. Om en student inte självmant visar upp sitt Nais-besked, så be att få se det.

 4. Kursledaren/läraren tar del av studentens rekommenderade anpassningar, diskuterar med studenten kring dennes behov på den aktuella kursen och beslutar vad som är rimligt och möjligt i situationen, med hänsyn till kursmål och andra faktorer som kan spela roll.

  Använd Nais-beskedet som en utgångspunkt men utgå inte från att studenten i alla situationer har behov av allt stöd och alla anpassningar. Var istället lyhörd för studentens tankar kring behov och lösningar på en mer detaljerad nivå. Kom ihåg att alla studenter ska uppnå samma mål, men kan göra det på olika sätt.

 5. Kontakta samordnaren om något är oklart eller du känner dig osäker som lärare. Samordnaren har tystnadsplikt men kan diskutera på en generell nivå eller gå in på enskilda ärenden efter tillåtelse från studenterna.

 6. Var alltid mån om studenters integritet och beakta dataskyddsförordningen (GDPR). Skriv inte ut namn eller personnummer kopplat till funktionsnedsättning i mejl. Radera också personliga och känsliga uppgifter som studenter kan ha skrivit i mejl. Det är inte säkert att studenterna är medvetna om dataskydd och risker kring personuppgifter.

Olika typer av stöd och anpassningar

En del stöd och anpassningar blir du som lärare praktiskt involverad i, medan annat sköts av samordnare på Utbildningsavdelningen, av Biblioteket eller av Tentamensservice (i de fall de anlitas). Här ges några exempel:

 • Anpassningar av kursmoment.  Rekommenderas av samordnare. Planeras och genomförs av kursledare tillsammans med student. Vid behov i samråd med samordnare.
 • Anpassad examination. Rekommenderas av samordnare. Beslutas ytterst av examinator. Om Tentamensservice anlitas vid salstentamen, sköter de arrangemang kring anpassningar (salsbokningar, tentadatorer, tentamensvärdar etc.).
 • Extra handledning vid examensarbete. En form av stöd som beslutas av samordnare. Kontakta samordnaren i förväg, innan extra timmar ges, angående ekonomisk ersättning.
 • Kurslitteratur i anpassat format, t.ex. talbok. Studenten tar kontakt med SLU-biblioteket, som ordnar med detta.
 • Anteckningsstöd. Ombesörjs av samordnare. Erbjuds två olika alternativ:
  • Kurskamrat som delar med sig av sina anteckningar mot timarvode från Funka.
  • Studenten får låna en SmartPen inspelningspenna från Funka för att kunna ta egna anteckningar. Se Echo smartpen grundfunktion - YouTube.
 • Mentor. Stöd av en erfaren student eller annan person, oftast för att strukturera och planera studierna. Mentorer rekryteras av samordnare och timarvode utbetalas av Funka.
 • Datorprogram som rättstavningsprogram och talsyntes. Finns tillgängliga för alla studenter och anställda. Laddas ner på egen hand via SLU:s mjukvarunedladdning eller med hjälp av IT-stöd.
 • Teckenspråkstolk/skrivtolk. Beställs av samordnare och bekostas av Funka. Lärare involveras vid behov.

Läs mer om stöd och anpassningar i den information som riktar sig till studenter.

Anpassad examination

Alla studenter på en viss kurs ska uppnå samma mål, men kan behöva göra det på olika sätt. I samtliga kursplaner vid SLU finns en standardformulering som ger examinator rätt att ge anpassade eller alternativa examinationer, för studenter som har besked om rekommenderade anpassningar i Nais.

Vanliga anpassningar är att studenter får:

 • Förlängd tid på salstentamen (normalt 25 % mer).
 • Tentera i mindre grupp.
 • Tentera på dator med talsyntes och rättstavningsprogram.
 • Förlängd tid vid inlämningsuppgifter (såvida studenter då håller förlängd deadline, ska det vara möjligt att uppnå högre betygssteg).

Exempel på andra typer av anpassningar som rekommenderas mindre ofta:

 • Muntlig tentamen istället för skriftlig.
 • Muntlig komplettering till skriftlig tentamen.
 • Skriftlig tentamen istället för muntlig.
 • Att skriva för hand på tentamen som annars skrivs på dator (t.ex. Insperatenta).
 • Muntlig redovisning i mindre grupp eller enbart för lärare.
 • Dela upp tentamen i två delar. Kan vara aktuellt när tiden för tentamen, inklusive förlängd skrivtid, överstiger 5 timmar.

Praktiska lösningarna kring anpassade salstentor fungerar olika ut på SLU:s olika studieorter. På vissa orter finns t.ex. en central tentamensadministration, på andra inte.

I Utbildningshandboken, kapitel 8, finns regler kring examinationer. Se Utbildningshandboken | Medarbetarwebben (slu.se)

Kom-ihåg för kursledare

Före kursstart

 • Starta kurssidan och publicera lista över kurslitteraturen senast 8 veckor före kursstart. Det är nödvändigt för att studenter som använder talböcker ska ha tillgång till inläst litteratur vid kursstart.
 • Publicera preliminärt schema senast 4 veckor före kursstart.
 • Uppmana på kurssidan studenter som har pedagogiskt stöd att ta kontakt. Informera om när, var och hur de kan nå dig som lärare för diskussion anpassningar på kursen. Be att få se studenters besked om stöd från Nais, när de tar kontakt.

I samband med kursstart 

 • Påminn muntligen studenter som har pedagogiskt stöd att ta kontakt, om de har behov av anpassning. Informera om när, var och hur de kan nå dig som lärare för diskussion om anpassningar på kursen. Be att få se studenters besked om stöd från Nais, när de tar kontakt.
 • Försök skapa en god dialog med studenter om lämpliga anpassningar. Använd Nais-besked som en utgångspunkt, men utgå inte från att studenter i alla situationer har behov av allt stöd och alla rekommenderade anpassningar. Var istället lyhörd för studenters tankar kring behov och lösningar på en mer detaljerad nivå.

  Tänk på att alla studenter ska uppnå samma mål, men kan göra det på olika sätt. Diskutera vid behov med ansvarig samordnare på Funka. Se Samordnarnas kontaktuppgifter

 • I vissa fall kan Funka ersätta institutioner för mertid som uppkommit i samband på anpassningar. Diskutera och förankra alltid merkostnader för examination eller extra handledning med samordnaren i förväg.

Efter kursen

Kommunikation med studenter och sekretess

Studenterna ”äger” informationen om sig själva och ansvarar för att kontakta berörda personer (kursledare, examinator, tentamensadministration, bibliotek m.fl.). Efter överenskommelse med en student, kan samordnaren vara den som tar kontakt.

Det underlättar för studenter som har pedagogiskt stöd om du som lärare bjuder in till dialog om anpassningar på en kurs. Det är viktigt att tänka på att delar av den information som samordnaren har, och som du som kursledare ibland tar del av, omfattas av sekretess. Behandla därför uppgifter som berör studenters integritet med stor försiktighet.

Studenter får information om och uppmanas av sin samordnare på Funka att:

 • Ta kontakt med kursansvarig lärare så snart som möjligt.
 • Beskedet om stöd i Nais endast går till studenten och att hen själv ansvarar för att föra informationen vidare till berörda parter.
 • Det är examinator som avgör vilka rekommenderade anpassningar som är möjliga, i förhållande till kursmål och annat.
 • Vara ute i god tid så att anpassningar hinner arrangeras. Det underlättar för studenter om lärare är tydlig med vilka tidpunkter som gäller.

Ersättning för extra kostnader

SLU avsätter gemensamma medel för riktat pedagogiskt stöd. I vissa fall kan institutioner få ersättning för extra kostnader vid extra handledning eller anpassad examination. För att få ersättning, ska institutionen kontakta samordnaren i förväg.

Instruktion- debitering av extra kostnader

Kontakta samordnarna för diskussion om anpassningar

Samordnarna på Funka har tystnadsplikt, men kan efter studenters godkännande diskutera anpassningar av specifika kursmoment och examinationer med kursledare. Annars förs diskussioner mer generellt, utan att gå in på enskilda individers förutsättningar.

Samordnarna kan också komma ut till institutioner och pratar om riktat pedagogiskt stöd och att undervisa tillgängligt. Välkommen att ta kontakt för att bjuda in!

Kontakta samordnarna av riktat pedagogiskt stöd

Resurser för alla studenter

Förutom det riktade pedagogiska stödet för studenter med funktionsnedsättning, erbjuder SLU diverse stödfunktioner och resurser för alla studenter. Lägg gärna en länk på kurssidan i Canvas till den här samlade informationen: Studiestöd


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.