Riktat pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning – vad gäller för dig som lärare?

Senast ändrad: 10 oktober 2022

Alla studenter har olika förutsättningar. I de flesta kurser finns studenter med funktionsnedsättningar och som har behov av riktat pedagogiskt stöd och anpassningar. Som kursledare eller lärare är du en av flera nyckelpersoner för att utbildningen ska vara tillgänglig och ge lika möjligheter för alla studenter.

Riktat pedagogiskt stöd innebär individuella stöd och anpassningar för studenter som har en funktionsnedsättning som påverkar dem i studiesituationen.

Navigera bland rubrikerna för att läsa mer om följande:

Kom-ihåg för kursledare

 • Starta kurssidan och lägg ut lista över kurslitteraturen minst 8 veckor före kursstart- det är nödvändigt för att studenter som använder talböcker ska ha tillgänglig litteratur vid kursstart.
 • Lägg ut preliminärt schema senast 4 veckor före kursstart.
 • Uppmana, både skriftligt och muntligt, studenter som behöver stöd eller anpassningar att ta kontakt med dig.

Checklista inför, under och efter kursen- vad ska jag som kursledare tänka på?

Undervisa tillgängligt

I de flesta kursgrupper finns studenter med beslut om riktat pedagogiskt stöd. Det som är bra för dessa studenter, är i regel bra för alla studenter. Några tips för att göra undervisningen mer tillgänglig:

 • Skapa tydlig struktur i både kursen och enskilda undervisningsmoment. Undvik om möjligt ändringar.
 • Vid ändringar – ge tydlig muntlig och skriftlig information.
 • Tillgängliggör åhörkopior på webben, om möjligt redan innan föreläsning startar.
 • Planera in ordentliga raster och ta verkligen rast.
 • Vid föreläsningar, inled med att berätta om föreläsningens upplägg, och gör sammanfattningar i slutet.
 • Se till att du och andra hörs:
  - använd alltid mikrofon när det går
  - stå vänd mot studenterna
  - upprepa frågor och inlägg
Filmer om dyslexi och ökad tillgänglighet

Vad innebär det att plugga med dyslexi? I fem korta filmer beskrivs olika undervisningssituationer ur ett studentperspektiv och hur lärare kan agera för att underlätta dessa situationer. Filmerna är framtagna vid Uppsala universitet.

Stöd och anpassningar i korthet

En del stöd och anpassningar blir du som lärare nära involverad i, medan annat sköts helt via samordnare på utbildningsavdelningen:

 • Anpassningar av kursmoment. Planeras av kursledare tillsammans med student, och vid behov i samråd med samordnare.
 • Anpassad examination. Beslutas av examinator efter rekommendation av samordnare. Se mer nedan.
 • Extra handledning vid självständiga arbeten (kandidatarbete och exjobb). Görs upp i förväg med samordnare.
 • Kurslitteratur i anpassat format, t.ex. talbok. Studenten ordnar med hjälp av biblioteket.
 • Anteckningsstöd. En kurskamrat ger anteckningar till studenten, och får ersättning via samordnaren.
 • Mentor. En erfaren student eller en lärare hjälper till med struktur och planering, och får ersättning via samordnaren.
 • Datorprogram (talsyntes och rättstavningsprogram). Alla studenter och anställda erbjuds dessa program. Studenter kan själva ladda ned dem från SLU:s mjukvarunedladdning  eller ta hjälp av IT-stöd. Tipsa gärna studenterna om det!!
 • Teckenspråkstolk/skrivtolk. Beställs av samordnare.

Läs mer om stöd och anpassningar i den information som riktar sig till studenter.

Stödet ges till studenter med varaktiga funktionsnedsättningar

Det är enbart varaktiga, d.v.s. inte tillfälligt övergående, funktionsnedsättningar som berättigar till riktat pedagogiskt stöd. Det kan t.ex. vara dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och Aspergers syndrom, psykisk ohälsa, nedsatt syn eller hörsel, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar som påverkar studierna.

Studenten måste ansöka om stöd

Ansökan görs på webben i det nationella systemet "Nais". I samband med ansökan laddar studenten upp ett intyg på sin funktionsnedsättning skrivet av specialist. Samordnaren gör en bedömning utifrån intyget och samtal med studenten. Samordnaren ger sedan ett besked i Nais, med beslut om stöd (t.ex. anteckningsstöd och mentor) och rekommendation om anpassningar. Kursledare/examinator beslutar vilka anpassningar som är rimliga och möjliga på den aktuella kursen. Studenten kan alltid ladda ned sitt besked i Nais och skicka rekommendationen om anpassningar till kursledaren.

Utgå från kursmålen vid anpassad examination

Alla studenter ska uppnå samma kursmål, men sätten att nå kursmålen kan se olika ut. Det är viktigt att se vilka kursmål som finns i kursplanen och följa dem. I alla SLU:s kursplaner finns en standardformulering som ger examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt, om studenten har en rekommendation från SLU:s samordnare om riktat pedagogiskt stöd.

Vanliga anpassningar vid skriftlig salstentamen är att studenten får:

 • Förlängd tid (normalt 25% mer).
 • Sitta i en mindre grupp, eller i vissa fall helt enskilt.
 • Använda tentadator med talsyntes.

Andra former av anpassningar eller alternativ examination  som ibland är möjliga:

 • Muntlig komplettering till skriftlig tenta.
 • Muntlig istället för skriftlig tenta.
 • Dela upp tentan i två delar. Detta är aktuellt när den sammanlagda tiden för en salstentamen/motsvarande, inklusive förlängd skrivtid, överstiger 5 timmar.
 • Muntlig redovisning i liten grupp.
 • Skriftlig istället för muntlig tenta.
 • Förlängd tid vid inlämningsuppgifter. Om studenten håller sin individuella deadline ska det fortfarande vara möjligt att uppnå de högre betygsstegen.

De praktiska lösningarna kring anpassade salstentor ser olika ut på de olika studieorterna. I Alnarp och Umeå, liksom inom VH-fakulteten på Ultuna finns gemensam tentamensadministration. Motsvarande är under uppbyggnad för hela Ultuna campus.

Enligt SLU:s utbildningshandbok ska den student som önskar anpassad examination kontakta kursledaren eller kursadministratören i god tid, helst vid kursstart men senast 15 vardagar före examinationen. (Avsnitt 8.2, i Utbildningshandboken)

Vänd dig gärna till samordnarna för diskussion om anpassningar

Samordnaren kan, med studentens godkännande, diskutera lämpliga anpassningar för olika kursmoment och examination med kursledaren. Samordnarna kommer också gärna ut till institutioner och pratar generellt om riktat pedagogiskt stöd och att undervisa tillgängligt.

Kontakta samordnarna av riktat pedagogiskt stöd

Institutionen kan få ersättning för extra kostnader

SLU avsätter gemensamma medel för riktat pedagogiskt stöd. Institutionen vänder sig till samordnarna för att få ersättning för extra kostnader vid examination och extra handledning. Avtala i förväg om stödet med samordnaren.

Instruktion- debitering av extra kostnader

Kommunikation med studenter och sekretess

Studenten äger informationen om sig själv och ansvarar för att kontakta berörda personer (t.ex. kursledare, examinator, administrativt ansvarig för tentamen). Ibland är samordnaren den som tar kontakt, efter överenskommelse med studenten. Som kursledare kan du också inbjuda till dialog med studenten om lämpliga anpassningar. Det är viktigt att tänka på att delar av den information som samordnaren har om studenten, och som du som kursledare i vissa fall får reda på, omfattas av sekretess. Behandla därför uppgifter som berör studentens integritet med stor försiktighet.

Information till studenterna som beviljats stöd

Studenterna som beviljas stöd får information om att:

 • kontakta kursansvarig lärare så snart som möjligt,
 • tänka på att beslutet om stöd bara går till studenten själv och att hen därför måste föra informationen vidare till dem som behöver den,
 • det är examinator som avgör vilken anpassning som är möjlig vid tentamen,
 • alltid vara ute i god tid före t.ex. en examination så att det finns tid att organisera tentamen efter studentens behov. Enligt SLU:s Utbildningshandbok ska den student som önskar anpassad examination kontakta kursledaren eller kursadministratören senast 15 vardagar före examinationen. 

Studenter med läs- och skrivsvårigheter som saknar utredning

SLU gör inga utredningar av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, utan studenten hänvisas till logopedmottagning inom regionen eller privata utredare. Samordnarna hjälper gärna till med information om utredare, och om de stöd som studenter kan få även om de inte har någon dokumenterad funktionsnedsättning.

Se även nedan: Andra resurser- som finns för alla studenter

Lagar och policys

Andra resurser - som finns för alla studenter

Hänvisa gärna studenterna till informationen på studentwebben om stöd som finns för alla studenter.


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.