Stödfunktioner till studenter

Senast ändrad: 08 januari 2024

Här finns information om olika stöd- och servicefunktioner riktade till studenterna, som lärare och annan personal inom utbildningen kan ha nytta av att känna till. Det gäller både studentens väg in i, igenom och ut från utbildningen. Det handlar såväl om rutiner och regelverk som om åtgärder för en god studiemiljö och stöd när det uppstår problem eller svårigheter.

Generell information för presumtiva studenter är samlad på SLU:s webbplats Utbildning. De som redan är studenter vid SLU får bäst information på studentwebben.

Anmälan och antagning

Antagningen arbetar med antagning till SLU:s kurser och program på grund- och avancerad nivå. Antagningen sker genom tillämpning av SLU:s antagningsordning. Anmälan- och antagningsinformation till SLU:s studenter.

Biblioteket

Bibliotekets stöd till studenter innefattar bl. a. en webbguide med tips kring att skriva och referera, möjlighet att boka en bibliotekarie samt kurser, föreläsningar och seminarier integrerade i undervisningen.

Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL)

En EVL-student är en potentiell eller aktuell landslagsidrottare som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga. Studenten måste ha ett intyg från sitt specialidrottsförbund för att räknas som elitidrottare. Det innebär att en student kan få stöd för att kombinera studier och elitidrott, så kallade dubbla karriärer (DK). Stödet består av karriärvägledning, karriärutveckling och viss studieanpassning.

Examen

Examensenheten handlägger samtliga examensansökningar vid SLU, dvs. examina på grundnivå och avancerad nivå samt examina på forskarnivå. Vid enheten utfärdas också kursbevis och dubbletter/kopior av examensbevis samt översättningar av äldre examensbevis.

Funktionsnedsättning

Handläggarna som arbetar med stöd vid funktionsnedsättningar samordnar och administrerar riktat pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättningar. Gruppen är också diskussionspartner till lärare, kursledare och examinatorer när det gäller anpassning av undervisningsmoment och examination. Läs mer om stöd till studenter på studentwebben.

Stöd till internationella studenter och lärarutbyten

De internationalla handläggarna vid utbildningsavdelningen handlägger processerna kring in- och utresande utbytesstudenter, samt ansvarar för avtalen med SLU:s samarbetsuniversitet bilateralt samt inom Erasmus och Nordplus. Läs mer på sidorna för inresande utbytesstudenter (bara inforamtion på engelska), om studera utomlands och om internationella utbildningssamarbeten.

IT-stöd

IT-stöd ansvarar bl.a. för hjälp och stöd till alla studenter i de flesta frågor som rör datorer, datasystem, skrivare, datasalar med mera.

Regler och rättigheter

På studentwebben har vi samlat de regler och rättigheter som studenter behöver förhålla sig till. Områden som berörs på dessa sidor är likabehandling, studentinflytande, regelsamlingen, examination, fusk och plagiat, försäkringar och Studiesociala rådet.

SLU Alumn

Syftet med alumnverksamheten är att stärka kontakten med omvärlden, stärka varumärket SLU och för att stötta uppdragsutbildning genom goda förbindelser med SLU:s alumner. Alumntanken introduceras när studenterna antas och följer med genom hela studieprocessen

SLU Karriär

SLU Karriär är ett webbaserat karriärstöd för studenter och alumner som ger verktyg och tips för att underlätta steget mellan studier och arbetsliv. SLU Karriär syftar även till att öka samverkan mellan studenter och arbetslivet.

Språkverkstad

Studenter som behöver stöd i samband med en skrivuppgift eller en presentation kan boka handledning hos språkverkstaden. Språkverkstaden är öppen för studenter på alla nivåer och erbjuder handledning för både engelska och svenska. Handledarna ger återkoppling på disposition, språk och skrivprocessen. Observera att detta inte är en språkgransknings- eller korrekturläsningstjänst.

Studenthälsa

På Studenthälsan kan studenter få hjälp med studierelaterade problem, som till exempel, oro, tentaångest, rädsla att prata inför grupp, sömnsvårigheter och stress.

Studentwebben

Studentwebben är studenternas internwebb. Det är på studentwebben studenter ska kunna hitta den information eller stöd som de behöver under dina studier.
Vill du som anställd se hur studentwebben kan se ut för en inloggad student, kan du klicka på Studentwebben - information.

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledarna ger studenterna personlig vägledning i studie- och yrkesfrågor och finns som professionella samtalspartners och bollplank före, under och efter studietiden.

Systemstöd

Universitetskyrkan

Kyrkan erbjuder bland annat enskilda samtal, sorgegrupper och krisstöd. Alla är välkomna att delta i kyrkans aktiviteter.


Kontaktinformation