Rådet för fortlöpande miljöanalys (Fomar)

Senast ändrad: 14 augusti 2023

Fomar är ett för universitetet och fakultteerna gemensamt organ organ med uppgift att behandla övergripande strategiska frågor samt att stödja, samordna, stimulera och utveckla arbetet med fortlöpande miljöanalys och dess samordning med övriga redovisningsområden. Rådet bereder också förslag till rektor om årlig fördelning av anslag till fakultetsnämnder och till gemensamma ändamål inom redovisningsområdet.

Rådets sammanträdesdagar höstterminen 2023

 • 7 september
 • 27 september
 • 31 oktober
 • 29 november
 • 20 december

Minnesanteckningar från rådets sammanträden

Minnesanteckningar från Fomar möten i Public 360. Du kan öppna länken när din dator finns inom SLU:s nätverk/vpn och du har Office Plugin för Public 360. Läs de tekniska kraven för att öppna filer eller kontakta support@slu.se om du behöver hjälp.

Rådets sammansättning mandatperioden 2022-2025

Ordförande

 • Vicerektor för samverkan och fortlöpande miljöanalys: Anna Lundhagen

Ledamöter

 • LTV-fakulteten: vicedekan Håkan Schroeder, personlig suppleant universitetslektor Caroline Dahl
 • NJ-fakulteten: vicedekan Jens Olsson, personlig suppleant programchef Lena Tranvik
 • VH-fakulteten: vicedekan Johan Dicksved, personlig suppleant forskare Stefan Örn
 • S-fakulteten: prodekan Pernilla Christensen, personlig suppleant samordnare Charlotta Erefur 
 • Sluss-DN: Antonia Hartmann

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt

 • En representant från kommunikationsstödet för fortlöpande miljöanalys
 • En representant från miljödatastödet för fortlöpande miljöanalys
 • En representant från administrativa stödet för fortlöpande miljöanalys (utöver sekreterarrollen)

Sekreterare

 • Handläggare Fabian Engel, ersättare miljöanalyssekreterare Ann-Sofie Morén

Verksamhetsplan och arbetsformer

Ansvarsfördelning - vem gör vad?

Sammanfattning av ansvarsfördelning enligt styrelsens och rektors delegationsordningar:

Leder, samordnar och organiserar verksamheten på universitetsnivå

Rektor har delegerat till vicerektor för samverkan och fortlöpande miljöanalys att leda, samordna och organisera åtgärderna inom den fortlöpande miljöanalysen. Vicerektor utför arbetet med stöd främst från Fomar och det administrativa stödet vid planeringsavdelningen.

Verkar för samordning över fakultetsgränserna

Rektor har delegerat till Fomar att stödja, samordna, stimulera och utveckla arbetet med fortlöpande miljöanalys och dess samordning med SLU:s forskning och utbildning. En viktig komponent i Fomars uppdrag är att verka för samordning över fakultetsgränserna.

Svarar för strategisk utveckling av fortlöpande miljöanalys vid SLU

Fomar har tillsammans med vicerektor ett övergripande ansvar för utveckling av den fortlöpande miljöanalysen vid SLU. Institutionerna deltar också aktivt i den strategiska utvecklingen av miljöanalysen, bl.a. genom att söka externfinansierade projekt som kompletterar de statsanslagsfinansierade projekten.

Utser fakulteternas representanter i Fomar

Rektor utser efter förslag från dekanerna fakulteternas representanter samt personliga suppleanter i Fomar.

Fördelar statsanslag till fortlöpande miljöanalys

Styrelsen beslutar efter beredning av Fomar och förslag från rektor om fördelning av statsanslag till fakulteterna. Inom de ramar som fastställs av styrelsen beslutar fakultetsnämnderna om fördelning av statsanslag och tillhörande direktiv/uppdrag till institutioner och andra enheter.

Inrättar och avvecklar miljöanalysprogram

Fortlöpande miljöanalys är fakultetsövergripande och för att främja intern samordning och extern dialog har som ett komplement till linjeorganisationen inrättats särskilda SLU-övergripande miljöanalysprogram. All verksamhet inom fortlöpande miljöanalys, oavsett finansieringskälla, ingår i något av miljöanalysprogrammen. Rektor beslutar om att inrätta och avveckla miljöanalysprogram samt utser programansvarig dekan (fakultet) för respektive program.

Ansvarar för miljöanalysprogrammen

Fakulteterna ansvarar för miljöanalysprogrammen, vilket bland annat innebär att utse koordinatorer för programmen, fastställa programvisa mål och externa programvisa referensgrupper, samt besluta om delområden inom respektive program för vilka medel utlyses öppet inom SLU. Ambitionen är att varje miljöanalysprogram arbetar fakultetsöverskridande även om det formella programansvaret ligger på respektive fakultet.

Utvecklar och följer upp miljöanalysprogrammen

Koordinatorerna för miljöanalysprogrammen arbetar på programansvarig fakultets uppdrag för att utveckla och följa upp miljöanalysprogrammen. Koordinatorn ska verka som katalysator och förslagsställare för att skapa en bra helhet inom aktuellt miljöanalysprogram.

Genomförande av miljöanalysprojekt

Miljöanalysverksamhet bedrivs vid SLU:s institutioner (motsvarande) där prefekten har det formella ansvaret för genomförandet.

Bakgrund till nuvarande organisation

Kort beskrivning av miljöanalysens utveckling vid SLU:

SLU och dess föregångare har en lång tradition att följa och analysera utvecklingen av de naturresurser som är en förutsättning för jord- och skogsbruk och därtill anknutna näringar. Äldst är Riksskogstaxeringen som började sin verksamhet redan 1923 men det är först under 1990-talet som miljöövervakning och miljöanalys utvecklas till en egen verksamhetsgren vid SLU och sedan fortsätter att öka i omfattning. 

Under 1991-1992 förs delar av verksamheten vid Naturvårdsverket till SLU:

 • vattenverksamheten, som idag finns inom institutionen för vatten och miljö
 • viltforskningen vid Grimsö, som idag ingår i institutionen för ekologi
 • radioekologi, som idag återfinns hos institutionen mark och miljö. 

I SLU:s anslagsframställning för 1992/93-94/95 anges att långsiktig uppföljning av naturresursernas tillstånd ingår i SLU:s verksamhet och att området ska prioriteras. Motiven för universitetets prioritering har då utvecklats i ett antal skrivelser med olika förslag om organisatoriska lösningar. Från och med 1996 anslås särskilda resurser för området och SLU Miljödata inrättas som samverkansorgan och stöd för verksamheten vid institutionerna. Samtidigt inrättas en fakultetsgemensam professur i miljöanalys. Fortlöpande miljöanalys redovisas från år 1997 som ett eget verksamhetsområde, likställt med forsking och utbildning.

Verksamheten utreds vid tre tillfällen: I november 2001 överlämnar Kaj Rosén "Utredningen om verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys vid SLU". I mars 2003 redovisar Christer Heinegård m.fl. en mängd förslag i utredningen "Utvecklingen av verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys". I mars 2007 presenterar Ingrid Petersson och Per Jennische utredningen "Hur lillebror blir stor". Dessutom ingår fortlöpande miljöanalys i utvärderingen kvalitet och nytta, KoN, som genomförs 2009.

Under 2004-2005 inrättas miljöanalysprogram. Programindelningen knyter an mot de nationella miljökvalitetsmålen. Efter KoN 2009 görs vissa justeringar i programorganisationen.

SLU miljödata upphör den sista mars 2008 och dess funktioner lyfts in i universitetets linjeorganisation.

Under 2011 överförs Fiskeriverkets forsknings- och utvecklingsverksamhet, som till stora delar utgörs av fortlöpande miljöanalys, till SLU. Under 2012 inrättas ett nytt miljöanalysprogram Kust och hav för att rymma delar av verksamheten, övriga delar inom fortlöpande miljöanalys integreras i miljöanalysprogrammet Sjöar och vattendrag.

Under 2018 inrättas två nya miljöanalysprogram Fjäll/Arktis och Vilt. SLU deltar med en expert i Utredningen om översyn av miljöövervakningen (M 2017:03) och bidrar med beskrivningar av den natur- och resursövervakning som bedrivs vid SLU.