International Advisory Board (IAB)

Senast ändrad: 19 januari 2024

Syftet med International Advisory Board är att knyta ett antal erfarna ”kritiska vänner” till SLU i rollen som rådgivande till rektor och universitetsledning.

IAB ska

  • vara rådgivande i strategiska frågor av universitetsgemensam karaktär
  • bidra med ett internationellt perspektiv till SLU:s omvärldsbevakning
  • vara rådgivande i SLU:s kvalitetsarbete

Ledamöterna i IAB har en gedigen akademisk karriär och bred kunskap om universitetssektorn, samt erfarenhet av ledning och strategisk utveckling samt internationellt samarbete. Deras roll är att bidra med synpunkter rörande SLU:s hela verksamhet; inte att fungera som sakkunniga inom specifika vetenskapliga områden. Ledamöterna tillsätts av rektor i samråd med ledningsrådet.

Bakgrunden till beslutet att inrätta ett IAB är forskningsutvärderingen Kvalitet och Nytta (KoN 2018), där en av de övergripande rekommendationerna var att SLU behöver utveckla det strategiska tänkandet på alla nivåer. De externa bedömarna föreslog bland annat att SLU bör använda sig av ett International Advisory Board.

IAB sammankallas en gång per år. Vid behov kan IAB även bidra skriftligen med synpunkter i särskilda frågor.

IAB inrättas under en begränsad tid om tre år. Rektor avser att före mandatperiodens utgång ta ställning till om IAB i fortsättningen ska utgöra ett permanent organ i rektors delegationsordning.

Ledamöter i IAB

  • Dr Tonny Omwansa, Kenya National Innovation Agency
  • Professor Bo Jellesmark Thorsen, Köpenhamns universitet
  • Professor Jason Shogren, University of Wyoming