Utbildningsnämnden, UN

Senast ändrad: 16 november 2023

Utbildningsnämnden (UN) är ett gemensamt organ för universitetet med uppgift att behandla strategiska frågor som ska stödja, samordna, stimulera och utveckla all utbildning på grund- och avancerad nivå.

UN fattar beslut, lämnar förslag till styrelsen och rektor samt lämnar uppdrag till programnämnderna.

Material till ett UN-möte skickas till UN-sekr@slu.se enligt tidplanen nedan.

Handläggaren för ärendet ansvarar för att underlaget kommer in i tid och är korrekt. Underlagen utformas utifrån SLU-mallar. Som ansvarig handläggare ska man ha avsatt tid för att delta vid UN:s sammanträde. Ungefärliga tider meddelas i samband med utskick av kallelsen. Ansvarig handläggare ansvarar för ärendets fortsatta hantering efter UN:s sammanträde, så som t.ex. expediering och diarieföring. Som hjälp och stöd i handläggningsprocessen finns SLU:s ärendehandbok.

 

Utbildningsnämndens mötesdatum

Senaste dag för material till UN
om inget annat har angetts

14 december 2023

16 november 2023

14 februari 2024

17 januari 2024

10 april 2024

13 mars 2024

22-23 maj 2024

24 april 2024

5 september 2024

8 augusti 2024

10 oktober 2024

12 september 2024

12 december 2024

14 november 2023

Kallelse och underlag görs i normalfallet tillgängliga för ledamöterna 7 dagar (5 arbetsdagar) före mötet. Ansvarig handläggare ansvarar för ärendets hela hantering inkl. expediering efter UN:s beslut. 

Fakta:

UN:s sammansättning

UN består av ordförande, fem lärarrepresentanter, två studentrepresentanter samt ev. en extern ledamot med erfarenhet från högskolesektorn. Ordförandena i programnämnderna och representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter från och med 1 januari 2022 

  • Pär Forslund, prorektor, ordförande
  • Kristina Edström, universitetslektor och extern ledamot fr.o.m. 1 januari 2023
  • Malin Elfstrand, professor
  • Nils Fall, professor
  • Elliot Eriksson, ordförande SLUSS, fr.o.m. augusti 2023
  • Julia Eriksson, vice ordförande SLUSS, fr.o.m. augusti 2023
  • Åse Lundh, professor
  • Cecilia Mark-Herbert, universitetslektor
  • Helena Nordh, professor
  • Julius Storåkern, student utsedd av SLUSS, fr.o.m. februari 2023

För information om personliga ersättare m.m. se rektors beslut 2021-12-01.

Läs mer om utbildningsnämndens åligganden i styrelsens delegationsordning.

Läs mer om vad som händer före, under och efter utbildningsnämndens sammanträden i UN:s arbetsordning.


Kontaktinformation

Information och inlämning av ärenden: UN-sekr@slu.se, Planeringsavdelningen, Box 7070, 750 07 Uppsala.

UN-ordförande tillika prorektor: Pär Forslund, 018-67 22 81, Universitetsledningen, Box 7070, 750 07 Uppsala.