Utbildningsnämnden, UN

Senast ändrad: 15 november 2022

Utbildningsnämnden (UN) är ett gemensamt organ för universitetet med uppgift att behandla strategiska frågor som ska stödja, samordna, stimulera och utveckla all utbildning på grund- och avancerad nivå.

UN fattar beslut, lämnar förslag till styrelsen och rektor samt lämnar uppdrag till programnämnderna.

Material till ett UN-möte skickas till UN-sekr@slu.se enligt tidplanen nedan.

Underlagen utformas utifrån en särskild mall: 

 

Utbildningsnämndens mötesdatum

Senaste dag för material till UN
om inget annat har angetts

13 december 2022

15 november 2022

16 februari 2023

19 januari 2023

12 april 2023

15 mars 2023

24-25 maj 2023

26 april 2023

6 september 2023

9 augusti 2023

11 oktober 2023

13 september 2023

14 december 2023

16 november 2023

Kallelse och underlag görs i normalfallet tillgängliga för ledamöterna 7 dagar (5 arbetsdagar) före mötet. Ansvarig handläggare ansvarar för ärendets hela hantering inkl. expediering efter UN:s beslut

Fakta:

UN:s sammansättning

UN består av ordförande, fem lärarrepresentanter, två studentrepresentanter samt ev. en extern ledamot med erfarenhet från högskolesektorn. Ordförandena i programnämnderna och representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter från och med 1 januari 2022 

  • Pär Forslund, prorektor, ordförande
  • Malin Elfstrand, universitetslektor
  • Nils Fall, professor
  • Ida Segesten, ordförande SLUSS
  • Lotta Höglund, vice ordförande SLUSS
  • Åse Lundh, professor
  • Cecilia Mark-Herbert, universitetslektor
  • Helena Nordh, universitetslektor
  • Kristin Jansson, student utsedd av SLUSS

För information om personliga ersättare m.m. se rektors beslut 2021-12-01.

Läs mer om utbildningsnämndens åligganden i styrelsens delegationsordning.

Läs mer om vad som händer före, under och efter utbildningsnämndens sammanträden i UN:s arbetsformer.


Kontaktinformation

Information och inlämning av ärenden: UN-sekr@slu.se, Planeringsavdelningen, Box 7070, 750 07 Uppsala.

UN-ordförande tillika prorektor: Pär Forslund, 018-67 22 81, Universitetsledningen, Box 7070, 750 07 Uppsala.