Utbildningsnämnden, UN

Senast ändrad: 04 juli 2022

Utbildningsnämnden (UN) är ett gemensamt organ för universitetet med uppgift att behandla strategiska frågor som ska stödja, samordna, stimulera och utveckla all utbildning på grund- och avancerad nivå.

UN fattar beslut, lämnar förslag till styrelsen och rektor samt lämnar uppdrag till programnämnderna.

Material till ett UN-möte skickas till UN-sekr@slu.se enligt tidplanen nedan.

Underlagen utformas utifrån en särskild mall: 

 

Utbildningsnämndens mötesdatum

Senaste dag för material till UN
om inget annat har angetts
17 februari 2022 20 januari 2022
7 april 2022 10 mars 2022
24-25 maj 2022 28 april 2022
8 september 2022 11 augusti 2022
12 oktober 2022 15 september 2022
13 december 2022 15 november 2022

Kallelse och underlag görs i normalfallet tillgängliga för ledamöterna 7 dagar (5 arbetsdagar) före mötet. Ansvarig handläggare ansvarar för ärendets hela hantering inkl. expediering efter UN:s beslut

Fakta:

UN:s sammansättning

UN består av ordförande, fem lärarrepresentanter, två studentrepresentanter samt ev. en extern ledamot med erfarenhet från högskolesektorn. Ordförandena i programnämnderna och representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter från och med 1 januari 2022 

  • Pär Forslund, prorektor, ordförande
  • Malin Elfstrand, universitetslektor
  • Nils Fall, professor
  • Ida Segesten, ordförande SLUSS
  • Lotta Höglund, vice ordförande SLUSS
  • Åse Lundh, professor
  • Cecilia Mark-Herbert, universitetslektor
  • Helena Nordh, universitetslektor
  • Kristin Jansson, student utsedd av SLUSS

För information om personliga ersättare m.m. se rektors beslut 2021-12-01.

Läs mer om utbildningsnämndens åligganden i styrelsens delegationsordning.

Läs mer om vad som händer före, under och efter utbildningsnämndens sammanträden i UN:s arbetsformer.


Kontaktinformation

Information och inlämning av ärenden: UN-sekr@slu.se, Planeringsavdelningen, Box 7070, 750 07 Uppsala.

UN-ordförande tillika prorektor: Pär Forslund, 018-67 22 81, Universitetsledningen, Box 7070, 750 07 Uppsala.