Utbildningsnämnden, UN

Senast ändrad: 07 juni 2023

Utbildningsnämnden (UN) är ett gemensamt organ för universitetet med uppgift att behandla strategiska frågor som ska stödja, samordna, stimulera och utveckla all utbildning på grund- och avancerad nivå.

UN fattar beslut, lämnar förslag till styrelsen och rektor samt lämnar uppdrag till programnämnderna.

Material till ett UN-möte skickas till UN-sekr@slu.se enligt tidplanen nedan.

Underlagen utformas utifrån en särskild mall: 

 

Utbildningsnämndens mötesdatum

Senaste dag för material till UN
om inget annat har angetts

6 september 2023

9 augusti 2023

11 oktober 2023

13 september 2023

14 december 2023

16 november 2023

14 februari 2024

17 januari 2024

10 april 2024

13 mars 2024

22-23 maj 2024

24 april 2024

5 september 2024

8 augusti 2024

10 oktober 2024

12 september 2024

12 december 2024

14 november 2023

Kallelse och underlag görs i normalfallet tillgängliga för ledamöterna 7 dagar (5 arbetsdagar) före mötet. Ansvarig handläggare ansvarar för ärendets hela hantering inkl. expediering efter UN:s beslut. 

Fakta:

UN:s sammansättning

UN består av ordförande, fem lärarrepresentanter, två studentrepresentanter samt ev. en extern ledamot med erfarenhet från högskolesektorn. Ordförandena i programnämnderna och representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter från och med 1 januari 2022 

  • Pär Forslund, prorektor, ordförande
  • Kristina Edström, universitetslektor och extern ledamot fr.o.m. 1 januari 2023
  • Malin Elfstrand, universitetslektor
  • Nils Fall, professor
  • Ida Segesten, ordförande SLUSS
  • Lotta Höglund, vice ordförande SLUSS
  • Åse Lundh, professor
  • Cecilia Mark-Herbert, universitetslektor
  • Helena Nordh, universitetslektor
  • Kristin Jansson, student utsedd av SLUSS

För information om personliga ersättare m.m. se rektors beslut 2021-12-01.

Läs mer om utbildningsnämndens åligganden i styrelsens delegationsordning.

Läs mer om vad som händer före, under och efter utbildningsnämndens sammanträden i UN:s arbetsordning.


Kontaktinformation

Information och inlämning av ärenden: UN-sekr@slu.se, Planeringsavdelningen, Box 7070, 750 07 Uppsala.

UN-ordförande tillika prorektor: Pär Forslund, 018-67 22 81, Universitetsledningen, Box 7070, 750 07 Uppsala.