Utbildningsnämnden, UN

Senast ändrad: 31 augusti 2021

Utbildningsnämnden (UN) är ett gemensamt organ för universitetet med uppgift att behandla strategiska frågor som ska stödja, samordna, stimulera och utveckla all utbildning på grund- och avancerad nivå.

UN fattar beslut, lämnar förslag till styrelsen och rektor samt lämnar uppdrag till programnämnderna.

Material till ett UN-möte skickas till UN-sekr@slu.se enligt tidplanen nedan. Här finns en mall att använda för utformningen av underlagen.

Senaste dag för material till UN
om inget annat har angetts

Utbildningsnämndens mötesdatum 
14 januari 2021 11 februari 2021 
11 mars 2021 8 april 2021 
22 april 2021 20-21 maj 2021
12 augusti 2021 9 september 2021
16 september 14 oktober 2021
11 november 9 december 2021

Kallelse och underlag görs i normalfallet tillgängliga för ledamöterna 7 dagar (5 arbetsdagar) före mötet. Ansvarig handläggare ansvarar för ärendets hela hantering inkl. expediering efter UN:s beslut

Fakta:

UN:s sammansättning

UN består av ordförande, fem lärarrepresentanter, två studentrepresentanter samt ev. en extern ledamot med erfarenhet från högskolesektorn. Ordförandena i programnämnderna och representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter från och med augusti 2021 

  • Karin Holmgren, rektor, ordförande
  • Göran Andersson, professor
  • Johan Gaddefors, universitetslektor
  • Clara Hernblom, ordförande SLUSS
  • Marie Larsson, universitetslektor
  • Julia Lindh, vice ordförande SLUSS
  • Cecilia Mark-Herbert, universitetslektor
  • Stefan Nordlund, professor
  • Jacob Nylander, student utsedd av SLUSS
  • Görel Nyman, professor

Läs mer om utbildningsnämndens åligganden i styrelsens delegationsordning.

Läs mer om vad som händer före, under och efter utbildningsnämndens sammanträden i UN:s arbetsformer.


Kontaktinformation

Information och inlämning av ärenden: UN-sekr@slu.se, Planeringsavdelningen, Box 7070, 750 07 Uppsala.

UN-ordförande tillika prorektor: Karin Holmgren, 018-671258, Universitetsledningen, Box 7070, 750 07 Uppsala.

Sidansvarig: Johan.Toren@slu.se