Rådet för forskningsinfrastruktur (Fir)

Senast ändrad: 27 juni 2022

SLU har omfattande forskningsinfrastruktur och det är av stor vikt att den utnyttjas brett, drivs effektivt och samordnas i möjligaste mån. Fir är ett forum för diskussion mellan fakulteterna och andra berörda funktioner såsom bibliotek och IT-avdelning, och utgör stöd till rektor i universitetsövergripande frågor som rör forskningsinfrastruktur.

Fir består av en ordförande, en ledamot från vardera fakulteten samt en ledamot som utses av Sluss. För fakultetsledamöterna ska även finnas personliga suppleanter.

Därtill ingår överbibliotekarien eller den överbibliotekarien utser samt en ledamot som utses av universitetsdirektören och som har särskild IT-kompetens. Rådet för fortlöpande miljöanalys (Fomar) får utse en person som har närvaro- och yttranderätt.

Med forskningsinfrastruktur avses här anläggningar, utrustningar, laboratorier och e-infrastruktur som används inom forskning, vilket dock inte utesluter att de även nyttjas inom utbildning eller miljöanalys.

Fir ska

  • vara ett för universitetet och fakulteterna gemensamt organ med uppgift att behandla övergripande strategiska frågor samt att stödja, samordna, stimulera och utveckla arbetet med forskningsinfrastruktur

  • lämna förslag till rektor inför beslut avseende SLU-gemensam, nationell och internationell forskningsinfrastruktur

  • bidra till effektiv resursanvändning genom ökad tillgänglighet och gemensamt nyttjande av universitets forskningsinfrastruktur

  • bidra till ökat utbyte av kunskaper och erfarenheter inom universitetet avseende forskningsinfrastruktur

  • bidra till ökat samarbete kring forskningsinfrastruktur med andra lärosäten, myndigheter och externa aktörer

  • vara ett forum för strategisk diskussion avseende de frågor om forsknings- och miljödata som relaterar till forskningsinfrastrukturer.

Ordförande för Fir är för närvarande rektor Maria Knutson Wedel. Övriga ledamöter framgår i beslutet om ledamöter i Fir.