Så skriver du en nyhet

Senast ändrad: 12 april 2024

Nybliven nyhetsskrivare? Här hittar du några tips och knep om hur du skriver en nyhet. En tumregel är att det viktigaste ska komma först.

En nyhetstext har ett särskilt syfte: att snabbt och lättfattligt ge läsaren information om ett ämne eller skeende. En nyhet ska svara på frågan: vad handlar det här om? Vem handlar det om eller vem berörs? När? Hur? Varför? Vilken är "kroken" som ska fånga just dina tänkta läsare?

Som alla texter behöver en nyhetstext anpassas efter läsaren och valt medium. På SLU gäller också att vi ska använda ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt.

En bra rubrik är tydlig och aktiv

Rubriken måste säga något om nyhetens innehåll och vara tydlig, gärna sammanfattande. Rubriken ska också fånga läsarens intresse och vara lätt att förstå. Det är också bra om den är hyfsat kort. Börja med det viktigaste och använd informationstäta ord så tidigt som möjligt.  Skriv gärna i aktiv form, dvs. ha med ett verb i rubriken. Ett knep är att tilltala läsaren direkt om det går.

  • Exempel på rubrik med informationstätt ord tidigt: Forskarutbildningen granskas
  • Exempel på en aktiv och tydlig rubrik: Sök medel från klimatfonden senast 15 september
  • Exempel på rubrik med direkt läsartilltal: Så kan du fortbilda dig på SLU

Locka med en sammanfattande ingress

Den inledande delen av en nyhet kallas ingressen. Den fungerar som en innehållsdeklaration för nyheten och ska sammanfatta det viktigaste i några meningar. Ingressen ska locka läsaren och hjälpa att avgöra om det är relevant att läsa vidare i nyheten.

Ett knep för att snabbare hitta fram till en bra ingress är att sammanfatta nyheten muntligt i några få meningar. Testa på dina kollegor!

Ge detaljer i brödtexten

Den löpande texten i en nyhet, brödtexten, bör vara begriplig och kortfattad. Dela upp brödtexten i kortare stycken för att underlätta läsningen. Innehållet i brödtexten bör ordnas så att det viktigaste kommer först.

Om du i nyheten återger vad någon sagt, direkt anföring, markerar du det genom ett nytt stycke och ett tankstreck (en dash, –). Skriv ut både för- och efternamn på den citerade personen och ange gärna personens funktion eller titel.

Exempel:

– Målet är att vi ska vara klara med utvärderingen senast till årsskiftet, säger Lotta Lottasson, chef för planeringsavdelningen vid SLU.

Skapa överblick med mellanrubriker

Med mellanrubriker hjälper du ögat att hitta vidare i brödtexten och läsaren att kunna skanna av innehållet. En bra mellanrubrik sammanfattar innehållet i de kommande styckena.

Behöver jag översätta nyheten till engelska?

Se till att nyheten finns på både svenska och engelska om så behövs. De språkliga riktlinjerna för SLU ger dig vägledning om parallellspråkighet.

  • Information som har all personal eller alla medarbetare som målgrupp ska finnas både på svenska och på engelska. Ansvaret för översättning ligger hos avsändaren av informationen.

Det här behöver ofta vara med i en nyhet också

  • Kontaktperson och kontaktuppgifter.
  • Eventuella länkar till mer information (skriv tydliga länknamn).
  • Bild och bildtext (använd bara bilder som du har rätt till och glöm inte att ange fotografens namn, exempelvis Jenny Svennås-Gillner, SLU).

Kontaktinformation