Fusk och plagiering

Senast ändrad: 31 maj 2016

Begreppen fusk och plagiering


Enligt Högskoleförordningen 10 kap. 1§ föreligger fusk när en person

… med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas.
(SFS 1993:100)

Högskoleverket delar in fusk (vilseledande vid bedömning av studieprestation) i följande kategorier:

  • fusklappar och otillåtna hjälpmedel
  • otillåtet samarbete
  • plagiat och fabrikation
  • ändring av poäng på tentamen

Vad skall man göra om man misstänker fusk?
Enligt Högskoleförordningens 10:e kapitel 9 § skall misstanke om fusk skyndsamt anmälas till rektor.

Tips! Om du känner dig osäker så tala med din prefekt eller eventuell utbildningsledare vid din fakultet innan du går vidare med en anmälan.

Vad kan hända studenten?
Enligt 2 § i Högskoleförordningen så är de disciplinära åtgärderna varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan.

SLUs styrdokument angående åtgärder mot fusk och plagiering
Utbildningshandboken - Fusk och disciplinära åtgärder

Kontaktperson vid EPU för arbetet mot fusk och plagiat är Peter Aspengren.

Urkund
Läs om textmatchningsverktyget Ouriginal.


Kontaktinformation