Programstudierektorer

Senast ändrad: 29 januari 2024

Uppdraget som programstudierektor omfattar både interna och externa kontakter rörande utbildningsprogrammet, uppföljning och beredning av förändringar av programmet samt att ge studievägledning till studenter på programmet och att besluta om ändringar i kursplaner liksom i vissa enskilda studentärenden.

Uppdrag (i sammandrag)

  • följa upp och utveckla programmets akademiska progression och kvalitet
  • följa upp studenternas resultat, såväl kvalitativt som kvantitativt
  • företräda programmet inom och utanför SLU
  • samråda med utsedda studentrepresentanter och med företrädare för berörda institutioner
  • bereda utbildningsplan och ramschema inom givna ekonomiska ramar
  • besluta om smärre revideringar i befintliga kursplaner för kurser inom ansvarsområdet
  • vägleda och tillhandahålla information om studierna inom programmet samt informera och hänvisa till övrig studentservice
  • besluta i vissa frågor som rör enskilda studenter, bl.a. tillgodoräknanden

Hela uppdragsbeskrivningen finns i rektors delegationsordning. Under fliken Stöd till programstudierektorer kan du läsa mer om bl.a. PSR:s uppdrag och roll.


Kontaktinformation