Uppdrag och roll

Senast ändrad: 03 januari 2024

På den här sidan tydliggörs programstudierektorernas (PSR) uppdrag utifrån hur det är formulerat i rektors delegation. Här finns också tydliggörande om vem som gör vad avseende de olika ansvarsområdena. I de fall det förekommer fakultetsspecifika uppdrag eller förtydliganden presenteras det här.

PSR:s uppdrag i delegationsordningen

Programstudierektor (PSR) utses av den programnämnd som ansvarar för det program som uppdraget gäller. Programstudierektorernas uppdrag regleras i rektors delegationsordning.

Fakultetsspecifika uppdrag finns längst ned på sidan.

PSR:s ansvar och administrativt stöd till PSR

Programstudierektorernas arbete sker i samarbete med flera andra inom SLU. Under varje ansvarsområde beskrivs vilket stöd som PSR kan få från fakultetskanslierna (minimum) och eventuellt fakultetsspecifikt (tillägg). Där anges även vilket stöd PSR kan få från utbildningsavdelningen, avdelningen för lärande och digitalisering och kommunikationsavdelningen samt tydliggör gränsdragningar mellan PSR och de avdelningarna.

Utveckla programmets akademiska progression och kvalitet

PSR:s ansvar och arbetsuppgifter

PSR:s arbete med att utveckla ett programs progression och kvalitet tar sig konkret uttryck i dess utbildningsplan inklusive studieplan och ramschema samt i kursinnehållet. Arbetet inbegriper t.ex. följande komponenter:

 • Uppföljning av programmet och kurser, t.ex. via programvärdering, alumnundersökning, genomströmning
 • Extern samverkan - yrkeslivsanknytning
 • Generella kompetenser
 • Hållbar utveckling
 • Internationalisering
 • Ämnesmässig progression

Stöd från planeringsavdelningen

 • Utveckling av systematiskt kvalitetssäkringsarbete
 • Förslagsvis genomföra och sammanställa olika enkäter, t.ex. nybörjar- och alumnenkät. Fakultetskansli/utbildningscentrum och utbildningsavdelningen bistår med frågor till enkäterna.
 • Utvecklande av nya relevanta uppföljningsmoduler i ledningsinformationssystemet LINS i form av färdiga rapporter. Färdiga rapporter underlättar för PSR att ta fram uppgifter, och säkerställer att data hanteras likvärdigt och korrekt, och ger en jämförbarhet. Vad som är relevanta uppföljningsmoduler blir en fråga inom ramen för kommande arbete med kvalitetssäkringssystem.

Stöd från fakultetskansli/utbildningscentrum  

 • Programvärderingar och rutiner för programvärdering.
 • Sammanställa resultat av kurs- och programvärderingar utifrån kommande rutiner.
 • Framtagande av andra underlag som utbildningsnämnd (UN)/programnämnd (PN) efterfrågar. Det kan gälla bakgrundsmaterial som söktryck, konkurrerande utbildningar etc. inför strategiska diskussioner i PN eller UN. I många fall tas underlagen fram i samarbete med PSR, beroende på vad som efterfrågas.

Stöd från utbildningsavdelningen

 • Årlig sammanställning över studentgenomströmning på programnivå inklusive studieuppehåll och ev. avbrott.
 • Stöd för internationalisering så som upprättande av student- och lärarutbyteavtal samt kontakt med partneruniversitet.

Stöd från Lärande och digitalisering

 • Utbildning för att kunna arbeta fokuserat med olika aspekter av progression i ett programperspektiv, EPU ansvarar. Exempelvis Hållbar utveckling i utbildningarna och progression avseende generella kompetenser. Det kan även gälla kopplingen mellan behörighet till kurser och progression.
 • Goda exempel kring programutveckling (EPU ansvarar)
 • Stöd i det pedagogiska ledarskapet (EPU ansvarar).
 • Stöd i PSR:s arbete med extern samverkan.

Företräda programmet i samarbeten inom och utanför SLU

PSR:s ansvar och arbetsuppgifter

PSR:s arbete med att företräda programmet kan inbegripa t.ex. följande:

 • Näringslivs/branschdagar: Delta och anordna på initiativ av programnämnd (PN), programgrupp eller på eget initiativ
 • Deltagande på seminarier: Både på internt anordnade och på externa, som t.ex. branschföreträdare eller UKÄ anordnar.
 • Samarbeten internt (mellan SLU-utbildningar)
 • Samarbeten externt (med utbildningar på andra lärosäten)
 • Delta i Öppet hus för gymnasieungdomar
 • Information på webben och trycksaker (beskrivning av programmets innehåll ska tas fram tillsammans med kommunikationsavdelningen (kommu)).
 • Delta i välkomnandet av nya studenter

Som PSR är du kanske inte direkt inblandad i antagning, rekrytering och välkomnande av nya studenter, men det kan vara bra att känna till hur det går till och vem du kan vända dig till med olika frågor. Här finns också en antagnings-FAQ, antagningsstatistik och information om studentrekrytering mm.

Stöd från fakultetskansli/utbildningscentrum

 • Interna samarbeten mellan SLU-utbildningar rörande programmets utformning och innehåll, t.ex. utarbetande av utbildningsplan och ramschema. Samordning mellan olika PN.
 • Marknadsföring och rekrytering av presumtiva studenter: Faktagranskning av programbeskrivning, behjälpliga med framtagandet av kommunikationsplaner (Kommunikationsavdelningen ansvariga).
 • Stöd för att underlätta för PSR att få in näringslivskontakter i utbildningarna. 

Fakultetsspecifikt stöd

 • S-fakultetens kansli ger idag stöd vad gäller programinformation och studentrekryteringsaktiviteter

Stöd från utbildningsavdelningen

Stöd från kommunikationsavdelningen

 • Marknadsföring och rekrytering av presumtiva studenter. Kommunikationsavdelningen ansvarar för  SLU-gemensamma marknadsföringsinsatser och insatser som beslutas centralt, webbsidor, mallar etc.
 • Ansvariga för framtagandet av kommunikationsplaner.
 • PSR:s beskrivning av sitt program granskas och redigeras språkligt av Kommu.
 • Om PSR initierar programspecifik rekryteringsinsats utöver de SLU-gemensamma så bistår Kommu med idéer och dialog.
 • Hantering av mediakontakter.
 • Ansvarar för genomförandet av Öppet hus för gymnasieungdomar.

Samråda med Sluss-utsedda studentrepresentanter och prefekter (eller utsedda företrädare)

PSR:s ansvar och arbetsuppgifter

PSR:s arbete med att samråda med studenter och institutioner avser beredning och förankring av utveckling av programmet (inkl. uppföljning och utvärdering) och kursinnehållet, samt beslut som PSR fattar.

Kontaktuppgifter till studenkårer och programmens studieråd.

Stöd från fakultetskansli/utbildningscentrum

 • Rutiner för samråd, goda exempel
 • Samråd kan ske i form av återkommande möten eller inom ramen för tillfälliga grupperingar (t.ex. arbetsgrupper). Kansli/utbildningscentrum kan bidra med stöd till olika samråd/möten, som t.ex. studierektorsmöten, programgruppsdagar. Det kan även vara i arbetsgrupper som programnämnd (PN) initierar.
 • Tillhandahålla aktuella kontaktuppgifter till studentrepresentanter.
 • Hur arvoden till studentrepresentanter ska hanteras.

Fakultetsspecifikt stöd

 • S-fakultetens kansli bistår idag med att kalla till samrådsmöten med studentkåren.
 • VH-kansliet bistår i olika omfattning med administrativt stöd till programråd där samråd sker.

Bereda utbildningsplan och ramschema för beslut i utbildningsnämnden (UN)

PSR:s ansvar och arbetsuppgifter

PSR:s arbete består av att ta fram underlag till ny eller reviderad utbildningsplan eller förslag till reviderat ramschemat. PSR medverkar även i beredningen av nya och reviderade kursplaner.

Stöd från fakultetskansli/utbildningscentrum

 • SLU-gemensamma rutiner för arbetet utifrån årscykeln.
 • Utbildningsplan: Granskning av formalia och formuleringar när det gäller förslag till t.ex. behörighet och examina sker detta i samråd med utbildningsavdelningen.
 • Ramschema: Sammanställa underlag inför beslut i programnämnd (PN) för in beslutade ändringar i Slukurs.
 • Nya kursplaner och större revideringar av kursplaner: Granskning av formalia och formuleringar, ta fram underlag inför PN.
 • Ekonomiska ramarna: Prognos på antal studenter, sammanställning av tidigare prestationer och stöd med kurskategorisering.

Fakultetsspecifikt stöd

 • S-fakultetens kansli bistår PSR med mötesstöd i beredning av ramschema (PUCK).
 • VH-kansliet bistår i olika omfattning med administrativt stöd till programråd där beredning av utbildningsplaner sker.
 • Utbildningshandläggarna vid LTV:s utbildningscentrum gör en större del av arbetet med att ta fram utbildningsplaner i samråd med PSR.

Stöd från avdelningen för lärande och digitalisering

 • EPU ansvarar för stöd i arbetet med programutveckling, t.ex. gällande progression och generella kompetenser.

 

Besluta om smärre revideringar i kursplaner

PSR:s ansvar och arbetsuppgifter

PSR:s arbete består av att i samråd med berörda institutioner ta fram förslag till smärre revidering av kursplaner och förankra detta hos studenter, institutioner och därefter fatta beslut.

Stöd från fakultetskansli/utbildningscentrum

 • SLU-gemensamma riktlinjer och anvisningar
 • SLU-gemensam mall för beslut (planeras)
 • SLU-gemensam rutin för beslutsgång (planeras)
  - NJ-kansliets rutin
 • Granskning av formalia

Följa upp, analysera och rapportera till programnämnden (PN) om programmets akademiska progression och studenternas resultat

PSR:s ansvar och arbetsuppgifter

PSR:s arbete består av att regelbundet följa upp programmets innehåll och kvalitet. De ska utifrån de riktlinjer som ges dokumentera och rapportera uppföljningen till programnämnd (PN) och ge förslag på förändringar.

Stöd från planeringsavdelningen

Planering av utbildningsnämndens systematiska kvalitetssäkringsarbete.Analysinstrument för kvantitativ och kvalitativ uppföljning samt instruktioner för uppföljningsarbetet.SLU-gemensamma mallar för rapportering, förslagsvis standardrapporter i LINS.

Stöd från fakultetskansli/utbildningscentrum

Beslutsunderlag till PN och underlag till utbildningsnämnden (UN).Planering av programnämndens systematiska kvalitetssäkringsarbete.

Fakultetsspecifikt stöd

S-fakultetens kansli bistår PSR med mötesstöd (PUCK).

Stöd från avdelningen för lärande och digitalisering

Tillhandahålla system för att underlätta uppföljning av studenternas studieresultat och studieuppehåll/avbrott. Stöd i arbetet med att följa upp, beskriva och analysera olika aspekter av progression i programmet. EPU ansvarar.

Vägleda och tillhandahålla information vad gäller studierna inom programmet

PSR:s ansvar och arbetsuppgifter

PSR:s arbete består av att ge ämnes- och programspecifik information och vägledning, t.ex. i samband med ansökan om tillgodoräknande av kurs och kursval inför framförallt utlandsstudier. Ett särskilt projekt utvecklar en rutin för hantering av utresande Erasmus-studenter. Tanken är att PSR ska upprätta ett ”Learning Agreement” inför utbytesstudier inom Erasmus efter att studenten har vägletts av studie- och karriärvägledare. 

Stöd från utbildningsavdelningen

 • Främst ansvarig för individuell studie- och karriärvägledning av generell karaktär (PSR bidrar vid behov med information om program- och kursinnehåll till studievägledningen).
 • Kontakt med presumtiva studenter.
 • Ger information om olika möjligheter till utlandsstudier, tilldelar utbytesplatser och stipendier, administrerar och samordnar inresande utbytesstudenter från SLU:s partneruniversitet.
 • Stöttar utresande studenter i att hitta kurser till sina Learning Agreements som signeras av PSR.

Informera och hänvisa till studentservice som finns

Studenternas främsta informationskälla bör vara studentwebben.

PSR:s ansvar och arbetsuppgifter

PSR:s arbete består av att informera grupper av studenter vid s.k. utbildningsinformationstillfällen inför kursvalen. PSR bidrar med underlag till SLU:s utbildningskataloger och webbsidor.

Stöd från fakultetskansli/utbildningscentrum

 • Webbinformation om programmet (sådan som uppdateras årligen och sådan som är av mer statisk karaktär, FAQ).

Fakultetsspecifikt stöd

 • LTV och S: Hjälp med att besvara frågor från studenter och studievägledare. Frågorna kan röra tex. examenskrav (tolkning av utbildningsplan, vad saknas för att ta ut examen för student som har gjort uppehåll i studierna, mm), tillgodoräknandeprocessen, samt möjligheter att läsa kurs på annat SLU-program.
 • VH: Sammanställa studiehandböcker.

Stöd från utbildningsavdelningen

 • Följa upp studenternas behov av information kring deras utbildningar och utifrån detta föreslå hur utbildningsinformationstillfällena inför kursval kan utvecklas.
 • Ha ett övergripande ansvar för att tillsammans med PSR utveckla och genomföra utbildningsinformationstillfällen till studenter på programmet.
 • FAQ på studentwebben och ge exempel på i vilka frågor de ska vända sig till studie- och karriärvägledare, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, examenshandläggare eller antagningshandläggare på utbildningsavdelningen, respektive till PSR.

Stöd från kommunikationsavdelningen

 • Framtagande och distribution av SLU:s utbildningskataloger.
 • Webbinformation på externwebben till presumtiva studenter.

Yttra sig om tillgodoräknande av utbildning för enskilda studenter

PSR:s ansvar och arbetsuppgifter

PSR:s arbete består av att utifrån ansökan yttra sig om vilka kurser som kan tillgodoräknas i examen. PSR bedömer kursens ämne och nivå samt om eventuellt poängavdrag behöver göras. Detta görs ibland med stöd av ämnesansvarig. För yrkesprogram yttrar sig PSR även om studentens studieplan för examen.

PSR ska upprätta ett "Learning Agreement" inför utbytesstudier inom Erasmus efter att studenten har vägletts av studie- och karriärvägledare. PSR ska också om det är möjligt upprätta ett förhandsbesked utifrån "Learning Agreement". Det ska ligga till grund för beslutet om tillgodoräknande.

Stöd från fakultetskansli/utbildningscentrum och utbildningsavdelningen

 • Beredning av ansökningar om tillgodoräknande (granskar ansökan och lämnar förslag på yttrande till PSR)
 • Beslutar om tillgodoräknande efter att ha inhämtat yttrande från berörd PSR och yttrandet utgör underlag för beslut. Studier från andra svenska universitet/högskolor kan normalt tas med i generell examen utan beslut om tillgodoräknande (se anvisningar för examensansökan).
 • SLU gemensamt styrdokument: Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund-och avancerad nivå
 • SLU-gemensam rutin för beslutsgång och anvisningar (under utveckling).

Stöd från utbildningsavdelningen

Vägledning av studenter i väljandet av kurser inför Erasmus-utbyte, inför upprättandet av ett "Learning Agreement.

Besluta om dispens från obligatoriska kurser för enskilda studenter

PSR:s ansvar och arbetsuppgifter

Studenter har rätt att söka dispens från obligatorisk kurs enligt Högskoleförordningen 12 kap. 2 §, punkt 4. Beslutet går att överklaga till Högskolans överklagandenämnd.

Dispens kan ges om studenten har kurs eller del av kurs som kan tillgodoräknas och ersätta den obligatoriska kursen. Student kan inte ges dispens från examenskraven för utbildningen.

Stöd från fakultetskansli/utbildningscentrum

Tydliggöra vad som avses med dispens från obligatorisk kurs. Detta sker inom ramen för kommande delprojekt om tillgodoräknande (SLU-gemensamt).

Yttra sig om antagning till senare del av program samt byte av inriktning inom program

PSR:s ansvar och arbetsuppgifter

PSR:s arbete består av att yttra sig till fakultetskansliet/utbildningscentrum när student ansökt om att bli antagen till senare del av program.

Stöd från fakultetskansli/utbildningscentrum  och utbildningsavdelningen

 • Framtagande av SLU-gemensamma rutiner, anvisningar samt blankett (projekt genomförs)
 • Beredning av ansökningar om antagning till senare del av program (ta fram beslutsförslag efter samråd med PSR)
 • SLU-gemensam blankett (under utveckling)
 • SLU-gemensam rutin för beslutsgång (under utveckling)
 • SLU-gemensamma riktlinjer och anvisningar (under utveckling)

 

Specifika uppdrag för PSR inom utbildning landskap och trädgård

Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård har beslutat om en uppdragsbeskrivning för PSR som förtydligar och kompletterar uppdragen i rektors delegationsordning. Förtydligad uppdragsbeskrivning.