Nytt utbytesavtal för studenter och personal

Senast ändrad: 29 september 2023

Vill du formalisera en kontakt eller samarbete med ett annat lärosäte? Kontakta då de internationella handläggarna vid utbildningsavdelningen för råd och stöd.

Alla mobilitetsavtal ska föregås av akademisk eller administrativ kontakt. För att kvalitetssäkra utbytesperioden för våra utresande studenter bör endast utbyte av lärare och/eller administrativ personal äga rum under det första samarbetsåret. Det ska även finnas SLU-studenter som visar ett tydligt intresse för utbytesstudier till det aktuella universitetet. Det bör vara klart att det finns kurser som passar in för SLU:s studenter och att tillgodoräknande av poängen går att genomföra. 

Notera att SLU inte skriver några avtal för enbart inresande studenter eftersom balans och ömsesidighet är en förutsättning för internationella och nationella krav. Alla studenter har också möjlighet att läsa fristående kurser på SLU och för det krävs inga avtal.

Efter att kontaktbesök har genomförts och intresserade studenter har identifierats så skrivs ett avtalsförslag som sänds till den presumtiva partnern. Förslaget tas fram i samarbete med avtalsansvarig på utbildningsavdelningen. Från 2021/22 kommer alla Erasmusavtal hanteras digitalt – ”Erasmus without papers”.

Att tänka på när du vill skapa ett nytt samarbetsavtal

När du börjar fundera på att göra en ansökan till EU eller Nordiska Ministerrådet, läs den information som finns tillgänglig. Det är viktigt att du i ett initialt skede vet vad institutionen/fakulteten/SLU förbinder sig till och att det finns en klar och tydlig plan för finansiering.

Juridikenheten har tagit fram en lathund för avtal, ett dokument som kan hjälpa anställda när de ska ingå avtal av olika slag.  Här kan du även hitta SLU:s policy för upprättande av samarbetsavtal med utländska lärosäten och institut samt några olika exempel på avtalsmallar. "Lathund avtal" är en hjälp både när du ska upprätta och granska ett avtal. Här får du reda på vad som oftast brukar finnas med när avtal ingås mellan universitetet och någon annan part gällande t.ex. forskningssamarbeten.

Förankra alltid samarbetet hos fakultetsledningen innan arbetet påbörjas.

Kontakta utbildningsavdelningen för att få hjälp med den administrativa delen av ansökan. Oftast involverar en EU-ansökan personal från antagning, examina, avtalshantering, studentmobilitet och jurister. Avtalshanterande personal hjälper till att tillhandahålla nödvändiga dokument.

Ansökningar till EU och Nordiska Ministerrådet ska signeras av organisationens juridiska representant, och på SLU är det rektor eller pro-/vice rektor. Ärendet ska föredras för den juridiska representanten innan påskrift, och därför ska alla ansökningar passera utbildningsavdelningen och SLU:s jurister innan en tid bokas för påskrift.

Tänk på att det kan vara svårt att få en tillgänglig tid för föredragande och påskrift av rektor eller motsvarande så det är viktigt att vara ute i god tid före sista ansökningsdag.

Alla ansökningar måste diarieföras.

Att utöka ett avtal

Då avtalen oftast innebär en förbindelse om att förse den inresande studenten med bostad måste bostäder finnas tillgängliga för att en utökning av ett avtal ska vara möjlig. Även kursplaner bör noggrant ses över så att SLU kommer att kunna erbjuda studieplatser på ett tillräckligt antal kurser inom aktuella ämnesområden.