Programutveckling

Senast ändrad: 04 mars 2024

På den här sidan får du som programstudierektor information om hur du kan jobba med programutveckling, så som progression och kursdesign.

Enheten för pedagogisk utveckling, EPU,  har en strategisk expertfunktion inom pedagogik och ansvarar för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen på SLU.

Arbeta med programprogression och kursdesign

Studenternas kunskaper ska såväl fördjupas som breddas och de ska kunna hantera en ökad grad av komplexitet under programmets gång för att senare stå redo för yrkeslivet.

Vid planering och utveckling av utbildningsprogram bör denna progression av kunskaper, färdigheter och förmågor integreras. Hur kan kursers innehåll och upplägg anpassas på ett sätt som ger stöd åt en tydlig progression?

Frågor som kan vara intressanta i dessa sammanhang är exempelvis:

  • vad progression innebär när vi pratar om utbildning och
  •  hur vi kan tänka kring kursdesign.

Integrera hållbar utveckling i programmet

En sådan utbildningsinsats är EPU:s workshop "Utbildning för hållbar utveckling" (UHU). Syftet med workshopen är att ge programstudierektorerna en gemensam grund för att säkerställa en tydlig progression av UHU inom utbildningsprogrammen på grund- och avancerad nivå.

Välkommen att höra av dig till  EPU kring dessa frågor.