Programutveckling

Senast ändrad: 04 maj 2022

På den här sidan får du som programstudierektor information om hur du kan jobba med programutveckling, så som hållbar utveckling, progression och kursdesign.

Enheten för pedagogisk utveckling, EPU,  har en strategisk expertfunktion inom pedagogik och ansvarar för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen på SLU.

Ett av alla uppdrag för PSR vid SLU är att integrera hållbar utveckling i alla utbildningsprogram. EPU håller bland annat utbildningar inom hållbar utveckling för programstudierektorer och lärare.

Integrera hållbar utveckling i programmet

En sådan utbildningsinsats är EPU:s workshop "Utbildning för hållbar utveckling" (UHU). Syftet med workshopen är att ge programstudierektorerna en gemensam grund för att säkerställa en tydlig progression av UHU inom utbildningsprogrammen på grund- och avancerad nivå.

Kontakta EPU för närmare information.

Arbeta med programprogression och kursdesign

Studenternas kunskaper ska såväl fördjupas som breddas och de ska kunna hantera en ökad grad av komplexitet under programmets gång för att senare stå redo för yrkeslivet.

Vid planering och utveckling av utbildningsprogram bör denna progression av kunskaper, färdigheter och förmågor integreras. Hur kan kursers innehåll och upplägg anpassas på ett sätt som ger stöd åt en tydlig progression?

Frågor som kan vara intressanta i dessa sammanhang är exempelvis:

  • vad progression innebär när vi pratar om utbildning och
  •  hur vi kan tänka kring kursdesign.

Välkommen att höra av dig till  EPU kring dessa frågor.