Programstudierektorers arbete med program- och kursutveckling

Senast ändrad: 04 mars 2024

Du som programstudierektor (PSR) får här stöd i hur du ska arbeta med program- och kursutveckling för ditt program.

Programstudierektor har en viktig roll för programmets innehåll och kvalitet. Förslag på förändringar i programmen ska beredas av PSR och PSR har också mandat att fatta beslut om smärre förändringar i kursplaner. Förslag som lämnas av PSR till programnämnd ska vara förankrade med berörda institutioner och samråd ska ha skett med studentrepresentanter.

Enheten för pedagogisk utveckling (EPU) vid Lärande och digitalisering bistår med stöd till PSR kring programutveckling.

Årscykel för utbildningsplanering vid SLU

Utbildningsnämnden beslutar om gemensam årscykel för utbildningsplanering vid SLU. Kontakta ansvarigt fakultetskansli om du har frågor.

Beredning av utbildningsplaner

Din roll som programstudierektor är att genom dialog med kursgivande institutioner ha ett övergripande ansvar för att utbildningen lever upp till de mål och den innehållsbeskrivning som formulerats i utbildningsplanen. Observera att målen är hämtade från bilagan till Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet, och kan alltså inte revideras av SLU.

Det finns anvisningar för utbildningsplaner som är beslutade av universitetsdirektören. Regler kring utbildningsplaner finns i utbildningshandboken, kapitel 12.

Utbildningsplanen ska finnas i Ladok och visas på respektive programsida på webben.

Beredning av ramschema och kurstillfällen

Ett ramschema visar vilka kurser som ska ges under ett givet läsår, grupperat efter vilket program de är kopplade till.

Ramschemat beslutas av programnämnd (se aktuell årscykel för exakt datum), men bereds av PSR i samråd med kursgivande institutioner och utbildningshandläggare under våren. 

Du som PSR ansvarar för att ramschemat uppfyller det som beskrivs under rubriken "Innehåll och struktur" i utbildningsplanen. Detta sker i dialog med kursgivande institutioner. Ett ändrat kursutbud leder ev till revidering av utbildningsplanen.

Vid omarbetning av ramschemat ska riktlinjerna i utbildningshandboken följas.  Kontakta gärna utbildningshandläggare eller utbildningsledare vid frågor kring detta.

Beredning av kursplaner

Kursplaner bereds av ansvarig institution i samråd med PSR, men beslutas av programnämnd. Riktlinjer kring kursplaner finns i utbildningshandboken, kapitel 6.

Stöd i kursplaneskrivande ges av EPU och beredning inför PN:s beslut görs av fakultetskansliet.

Beredning av resurstilldelning till kurser

I programstudierektors uppdrag ingår att bidra till arbetet med resursfördelning enligt fakulteternas rutiner.

SLU:s resursfördelningsprinciper beskrivs i utbildningshandboken, kapitel 2.

Program- och kursvärderingar

Programvärderingar

I slutet av programmet  ska en programvärdering genomföras med studenterna i sista årskursen (du som PSR bestämmer lämplig tidpunkt). Detta sker i systemet Evald program. Här hittar du all information du behöver

Det finns en uppsättning gemensamma frågor som alla använder, samt möjlighet för dig att även lägga till egna programspecifika frågor. Programvärderingen ska komplettera, inte upprepa, andra undersökningar som kursvärderingar, studiesociala enkäten och alumnuppföljningen. 

Kursvärderingar

Det är institutionernas ansvar att kursvärderingar genomförs och följs upp, men för programstudierektor är dessa ett viktigt verktyg vid uppföljning av programmens kvalitet. Möjlighet finns att ta ut statistk från LinsKvalitetssäkring

I programstudierektors uppdrag ingår att utveckla programmets akademiska progression och kvalitet.

Information om SLU:s systematiska kvalitetssäkringssystem.

 

Kursvärderingar

Det är institutionernas ansvar att kursvärderingar genomförs och följs upp, men för programstudierektor är dessa ett viktigt verktyg vid uppföljning av programmens kvalitet. Möjlighet finns att ta ut kursvärderingsstatistik från Evald. 

Programvärderingar

Programvärdering genomförs genom en webbenkät som studenterna besvarar i anslutning till att de avslutar sin utbildning eller strax efteråt. Såväl formerna för genomförandet som själva enkäten kommer att ses över i anslutnting till det kvalitetssäkringssystem för utbildning omnämns ovan.

Samråd med studenter

PSR:s arbete med att samråda med studenter avser beredning och förankring av utveckling av programmet (inkl. uppföljning och utvärdering) och kursinnehållet, samt beslut som PSR fattar.

Enligt högskolelagen (HL) har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller när beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (HL 7 §). SLU:s policy för studentinflytande finns i utbildningshandboken, kapitel 3.14. Formerna för samråd med studenter kan variera beroende på:

  • vilken typ av ärende det gäller
  • vilken PSR, program, programgrupp eller programnämnd som är berörd.

Vem initierar samråd och sköter kontakten med studenter?

Om PN har initerat en arbetsgrupp är det ordförande som kontaktar Sluss eller berörd studentkår för att informera om att studentrepresentant kan utses. Om PSR själv initerar en arbetsgrupp så tar PSR kontakt med Sluss eller berörd studentkår/studieråd. Sluss har utsett en särskild programrepresentant för varje program.

Hur kan du som programstudierektor arbeta för att säkerställa studenternas möjlighet att delta i beslut i beredning?

Tänk på följande:

  • Studentkåren utser den som ska representera studenterna.
  • Kontakta berörd kår eller studieråd. Använd den funktionsadress som finns där om du inte vet vem du ska kontakta
  • Dokumentera (t.ex. spara e-post, mötesanteckningar) de kontakter du haft med studenterna och bifoga beslutsförslag.

Arvoden till studentrepresentanter

Studentrepresentanter har rätt till arvode när de deltar i arbetsgrupper som programnämnd har initierat. Vad som gäller vid arvordering regleras genom rektorsbeslut. Ingen arvodering utgår alltså till studentrepresentant som ingår i arbetsgrupper som är initierade av PSR, eller vid samråd i samband med PSR-beslut.