Programstudierektorers arbete med program- och kursutveckling

Senast ändrad: 31 augusti 2021

Du som programstudierektor (PSR) får här stöd i hur du ska arbeta med program- och kursutveckling för ditt program.

Programstudierektor har en viktig roll för programmets innehåll och kvalitet. Förslag på förändringar i programmen ska beredas av PSR och PSR har också mandat att fatta beslut om smärre förändringar i kursplaner. Förslag som lämnas av PSR till programnämnd ska vara förankrade med berörda institutioner och samråd ska ha skett med studentrepresentanter.

Enheten för pedagogisk utveckling (EPU) vid Lärande och digitalisering bistår med stöd till PSR kring programutveckling.

Årscykel för utbildningsplanering vid SLU

Utbildningsnämnden beslutar om gemensam årscykel för utbildningsplanering vid SLU. Kontakta ansvarigt fakultetskansli om du har frågor.

Beredning av utbildningsplaner

Riktlinjerna för utbildningsplaner innehåller information om vad en utbildningsplan är, och vad den ska innehålla. Dessa riktlinjer beslutades av utbildningsnämnden (UN) 2015-08-25, och trädde i kraft 2015-10-14. Alla utbildningsplaner ska revideras enligt riktlinjerna senast inför läsåret 19/20.

Din roll som programstudierektor är att genom dialog med kursgivande institutioner ha ett övergripande ansvar för att utbildningen lever upp till de mål och den innehållsbeskrivning som formulerats i utbildningsplanen. Observera att målen är hämtade från bilagan till Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet, och kan alltså inte revideras av SLU.

Det finns anvisningar för utbildningsplaner som är beslutade av universitetsdirektören. Anvisningarna innehåller information om vilka delar som får revideras av ansvarig programnämnd (ny version), och vilka ändringar som leder till att en ny utbildningsplan ska beslutas av UN. Anvisningarna innehåller också en mall för att underlätta skrivandet.

Viktiga datum

Beslut om utbildningsplaner inför nästkommande läsår tas i:

  • oktober (för program på engelska)
  • december (för program på svenska)

Se aktuell årscykel för exakta datum. Innan beslut ansvarar du som PSR för att utbildningsplanen är förankrad hos inblandade institutioner, samt hos utbildningshandläggare för granskning av formalia. Om ny utbildningsplan ska beslutas av UN bör den också tagits upp i programnämnden (PN) dessförinnan.

För utbildningsplaner som ännu inte skrivits om enligt aktuella riktlinjer, ska beslut om bilagor fattas årligen (senast inför ny ansökningsomgång). Bilaga 1 beskriver möjligheter till fortsatta studier, och bilaga 2 innehåller en studieplan/ramschema.

Utbildningsplanen och eventuella bilagor ska finnas i Slukurs och visas på respektive programsida på studentwebben.

Beredning av ramschema och kurstillfällen

Ett ramschema visar vilka kurser som ska ges under ett givet läsår, grupperat efter vilket program de är kopplade till.

Ramschemat beslutas av programnämnd (PN) i september (se aktuell årscykel för exakt datum), men bereds av PSR i samråd med kursgivande institutioner och utbildningshandläggare under våren. PN kan ta upp ramscheman för diskussion i maj. Beslutet innebär fastställande av kurstillfällen (att kursen ska ges, när den ska ges, vilken institution som är ansvarig), vilka programkopplingar som görs, samt om kursen ska erbjudas som fristående.

Du som PSR ansvarar för att ramschemat uppfyller det som beskrivs under rubriken "Innehåll och struktur" i utbildningsplanen. Detta sker i dialog med kursgivande institutioner. Ett ändrat kursutbud leder ev till revidering av utbildningsplanen.

Vid omarbetning av ramschemat ska riktlinjerna i dokumenten Övergripande riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU och Implementering av övergripande riktlinjer för utbildning vid SLU efterföljas. Kontakta gärna utbildningshandläggare eller utbildningsledare vid frågor kring detta.

Beredning av kursplaner

Beredning av resurstilldelning till kurser

I programstudierektors uppdrag ingår att bereda förslag på resurstilldelning till kurs inom de ekonomiska ramar som beslutas av utbildningsnämnden (UN) och programnämnden (PN). Beslut om resursfördelning till kurs fattas av PN.

Beslut om fördelning av anslag per PN och programgrupp fattas av UN vid höstens första möte (se årscykel). PN:s beslut om resurstilldelning till kurs ska fattas senast 30 september inför anslagsfördelning för kommande år.

Utbildningsnämndens senaste beslut.

Kvalitetsarbete

Som programstudierektor har man uppdraget att utveckla programmets akademiska progression och kvalitet. Som ett led i att stärka det systematiska kvalitetsarbetet och skapa ett system som omfattar alla utbildningar vid SLU, pågår ett projekt  "Utveckling av kvalitetssäkringssystem för utbildning". Systemet för kvalitetssäkring ska också svara mot de krav som det nationella kvalitetssäkringssystemet ställer och utgå från SLU:s behov och förutsättningar.

Kursvärderingar

Det är institutionernas ansvar att kursvärderingar genomförs och följs upp, men för programstudierektor är dessa ett viktigt verktyg vid uppföljning av programmens kvalitet. Möjlighet finns att ta ut kursvärderingsstatistik från Evald. 

Programvärderingar

Programvärdering genomförs genom en webbenkät som studenterna besvarar i anslutning till att de avslutar sin utbildning eller strax efteråt. Såväl formerna för genomförandet som själva enkäten kommer att ses över i anslutnting till det kvalitetssäkringssystem för utbildning omnämns ovan.

Samråd med studenter

PSR:s arbete med att samråda med studenter avser beredning och förankring av utveckling av programmet (inkl. uppföljning och utvärdering) och kursinnehållet, samt beslut som PSR fattar.

Enligt högskolelagen (HL) har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller när beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (HL 7 §). SLU:s policy för studentinflytande reglerar detta. Formerna för samråd med studenter kan variera beroende på:

  • vilken typ av ärende det gäller
  • vilken PSR, program, programgrupp eller programnämnd som är berörd.

Vem initierar samråd och sköter kontakten med studenter?

Om PN har initerat en arbetsgrupp är det ordförande som kontaktar SLUSS eller berörd studentkår för att informera om att studentrepresentant kan utses. Om PSR själv initerar en arbetsgrupp så tar PSR kontakt med SLUSS eller berörd studentkår/studieråd. SLUSS har utsett en särskild programrepresentant för varje program.

Hur kan du som programstudierektor arbeta för att säkerställa studenternas möjlighet att delta i beslut i beredning?

Tänk på följande:

  • Studentkåren utser den som ska representera studenterna.
  • Kontakta berörd kår eller studieråd. Använd den funktionsadress som finns där om du inte vet vem du ska kontakta
  • Dokumentera (t.ex. spara e-post, mötesanteckningar) de kontakter du haft med studenterna och bifoga beslutsförslag.

Arvoden till studentrepresentanter

Studentrepresentanter har rätt till arvode när de deltar i arbetsgrupper som programnämnd har initierat. Vad som gäller vid arvordering regleras genom rektorsbeslut. Ingen arvodering utgår alltså till studentrepresentant som ingår i arbetsgrupper som är initierade av PSR, eller vid samråd i samband med PSR-beslut.