Studentrelaterade frågor för dig som är programstudierektor

Senast ändrad: 20 juni 2023

På den här sidan får du som programstudierektor (PSR) information och stöd om studentrelaterade frågor, så som hur du arbetar med bl.a. antagning till senare del av program, studievägledning och tillgodoräknande.

Detta ingår (helt eller delvis) i ditt uppdrag

Antagning till senare del av program

En student kan ansöka om att bli antagen till senare del av program. Beslut om antagning fattas av ansvarig programnämnd.

Kraven för att bli antagen till senare del av program finns i SLU:s lokala antagningsordning.

Som programstudierektor kan du bli tillfrågad om antal platser samt att lämna yttrande avseende möjligheterna för tillgodoräknande av tidigare studier.

Det finns lokala rutiner för antagning till senare del på vissa program. Prata med utbildningshandläggare på din fakultet om du har frågor kring detta.

Kursvalsinformation

Kursvalsinformationen ska ge nuvarande studenter information, inspiration och insikt för att göra välgrundade val till kommande terminer.

Kontakta Utbildningsavdelningen för mer information.

Studie- och karriärvägledning

PSR har ansvar för att ge ämnes- och programspecifik information och vägledning, t.ex. i samband med ansökan om tillgodoräknande av kurs och kursval (inför framförallt utlandsstudier).

Studie- och karriärvägledning ska underlätta för studenten att se sin egen potential och vidga perspektiven. Vägledaren försöker utifrån studentens perspektiv visa på olika alternativ och konsekvenser av val. Vägledaren kan stötta studenten i hantering av frågställningar och är en oberoende part i studie- och studiesociala frågor.

Individuella studieplaner

Studenterna har ansvaret för sina studier och i normalfallet ska studenten göra sin individuella studieplan själv. Om studenterna vill lämna en programstruktur och läsa en egen kombination av kurser kan vägledarna vara bollplank, men ansvaret ligger alltid hos studenten. PSR kan svara på frågor om utbildningsprogrammet, exempelvis rörande övergångar mellan olika utbildningsordningar eller när värdering i någon form behöver göras.

Ibland kan studenten behöva hjälp att strukturera upp studierna för att komma ifatt med sådant som släpar. Vägledarna kan hjälpa till att göra en individuell studieplan för dessa studenter, men principen är att vägledaren är bollplanket som hjälper till att förmedla hur man kan tänka när man gör en individuell studieplan.

Learning Agreement

PSR ska upprätta ett ”Learning Agreement” inför utbytesstudier inom Erasmus efter att studenten har vägletts av studie- och karriärvägledare.

Gränsdragning mellan vägledarnas och PSR:s uppdrag

Både studie- och karriärvägledare och PSR har uppdraget att vägleda studenter vad gäller studier. SLU:s vägledare har ett generellt uppdrag och är inte kopplade till programmen till skillnad från PSR, vilket påverkar arbets- och ansvarsfördelningen. Ämnes- och programspecifika frågor ligger hos PSR, de av mer övergripande karaktär samt studiesociala frågor hos vägledarna.

Vägledarna är professionella samtalspartners och ska därmed fokusera på det vägledande samtalet. Vägledarna är också första mottagande instans för frågor från presumtiva studenter.

Vägledaren kan inte ge detaljerad information om vad som ingår i olika kurser, program och yrkesroller. Vägledaren kan däremot vägleda studenten i hur hen kan få mer information och värdera denna. Djupare information om ämnet kan programstudierektor och lärare ge.

Exempel:

 • Välja program. Vägledaren kan stötta den presumtiva studenten att identifiera likheter och skillnader mellan olika program och olika examina. PSR kan ge djupare information om vad studenten lär sig inom ett program och vilka arbeten som programmet leder till.
 • Tillgodoräknande. Vägledaren kan visa studenten hur tillgodoräknande görs och hur studenten kan resonera för att skapa sig en bild av vad som kan tillgodoräknas. PSR svarar för information om vilka ämnesområden och specifika kurser som skulle kunna tillgodoräknas.
 • Kursval. Vägledaren kan visa på vilken progression som behövs i ett ämne, medan PSR och lärare kan visa på vilken kurs som är central för ett visst karriärval.
 • Oro. Vägledaren är den som studenten kan vända sig till vid osäkerhet eller utsatthet. PSR kan ge programspecifik information och vara en part som bidrar till att hitta de praktiska lösningarna.

Tystnadsplikt gentemot studenter

Vissa yrken lyder under Offentlighets- och sekretesslagen (23 kap. 5§.). I denna lag står att sekretess inte får röjas för enskilda eller för andra myndigheter. Som PSR lyder du inte under denna lag men har ändå ett ansvar att inte sprida information vidare utan studentens tillstånd eller i särskilda fall.

Att tänka på

 • Vad som upplevs som känsligt är subjektivt, och det är studenten som avgör om det är känsligt eller inte. Om du är osäker så fråga studenten om hur hen upplever ärendet.
 • Om du och studenten behöver gå vidare med ärendet till andra personer efter samtal och/eller mejl-konversation så fråga studenten om, och i så fall vad, du får föra vidare angående det ni pratat om.
 • När du får ett mejl från en student vars innehåll berör fler personer än dig som PSR, be studenten att själv ta vidare kontakter istället för att skicka studentens mejl vidare. Detsamma gäller efter samtal med studenten.
 • Undvik att skicka mejl med en students personnummer utan studentens tillstånd.
 • Undvik att diskutera studenternas situation i fikarummet eller i korridoren.
 • Undvik att skicka mejl till studenten med kopia till andra berörda personer (kursledare, studierektorer, lärare osv) utan studentens tillstånd.

Tillgodoräknande

En programstudent kan ansöka om tillgodoräknande om hen har läst kurs/-er på annat lärosäte och vill ta med den/dem i sin examen från SLU. Förutsättningarna är lite olika beroende på vilket program studenten läser och om det gäller studier i Sverige eller utomlands. Skillnaderna beskrivs kort nedan.

Du får alltid tillgodoärenden för bedömning via en handläggare. Om en student vänder sig direkt till dig med frågor, hänvisa till studentwebben där det finns instruktioner om hur man ansöker.

Vad du som PSR ska bedöma vid ett tillgodoräknandeärende beror på vilken examen den sökande siktar på. Titta under respektive rubrik nedan för mer info om vad som gäller i de olika fallen.

Rätten för en student att tillgodoräkna sig studier från annat lärosäte eller annan verksamhet, finns i högskoleförordningen, 6 kap 6-7§§. 

Yrkesexamen - ersätta obligatorisk kurs

Jämför kursmålen i den avklarade kursen med den obligatoriska programkursen. Om målen i huvudsak överensstämmer kan kursen tillgodoräknas.

Det är möjligt att tillgodoräkna del av kurs. Är kursen uppdelad i delkurser i Ladok kan tillgodoräknandet läggas in på aktuell delkurs, annars kan beslutet skrivas i fritext. Studenten kan också komma överens med kursledaren om tidigare studier som gör att hen inte behöver examineras på del av kurs, utan att PSR-beslut krävs.

Yrkesexamen - valbar kurs

 • Passar kursen in i yrkesexamen?
 • Överlappar innehållet med annan kurs som studenten läst eller tänkt läsa?

Här kan det ev vara bra att begära in en individuell studieplan, om tveksamheter finns.

 • För landskapsarkitektexamen - kan kursen räknas som färdighetstränande?

Har kursen lästs utomlands och studenten kan förväntas vilja ta ut en generell examen förutom yrkesexamen kan det vara bra om beslutet även innehåller en bedömning av nivå och huvudområde. Om lärosätet inte använder ECTS-poäng måste omfattningen (antal hp) bedömas.

Generell examen - kurs från svenskt lärosäte

Kurser från svenska lärosäten som ska tas med i en generell examen behöver bara tillgodoräknas via PSR-beslut om kursen ska ersätta programkurs som krävs för programkopplad examen. I så fall gäller samma bedömningsgrunder som för obligatorisk kurs i yrkesexamen.

Generell examen - kurs från utländskt lärosäte

Bedömning av nivå, omfattning och huvudområde. Handläggaren som bereder ärendet har i de flesta fall gjort en första bedömning med hjälp av information i ansökan och lärosätets hemsida, eller genom direktkontakt med kontaktperson på lärosätet.

Utbytesstudier

Utresande studenter

Här finns allmän information för studenter om exempelvis möjliga studieorter och ansökan.

PSR ska upprätta ett Learning Agreement inför utbytesstudier inom Erasmus efter att studenten har fått nödvändig vägledning. Här finns riktlinjer för hur Learning Agreement ska hanteras.

Praktik

SLU erbjuder Erasmusstipendium för praktik inom Europa (2-12 månader) till de studenter som har en praktikkurs som omfattar minst 15 hp inom sitt program.

MFS - Minor Field Study

Datainsamling till projektarbete i ett utvecklingsland. Information för studenter finns här.

ELLS - Euroleague for Life Sciences

Europeiskt universitetsnätverk där SLU medverkar. Masterprogrammet EnvEuro ingår i ELLS-samarbetet. ELLS erbjuder även sommar-/intensivkurser och en årlig studentkonferens. Mer information om ELLS.

Avtal om utbildningssamarbeten

Här går det att söka befintliga avtal

Vill du formalisera ett samarbete med ett annat lärosäte genom avtal? Kontakta de internationella handläggarna vid utbildningsavdelningen för råd och stöd.
Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att få till ett nytt avtal.

Detta kan vara bra att känna till

Följande information riktar sig inte främst till dig som PSR, men är bra att känna till.

Anstånd, studieuppehåll och studieavbrott

Om en student har tvingande skäl, exempelvis sjukdom, kan hen få anstånd med (skjuta upp) studiestarten till nästa år. Hänvisa studenten till information om anstånd på studentwebben.

Om en student inte längre vill läsa sitt program bör studieavbrott göras med en särskild blankett. Vill studenten läsa programmet men göra studieuppehåll, så måste hen ansöka om detta och bifoga handlingar som styrker skälen. Mer information om studieuppehåll och studieavbrott.

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Som programstudierektor behöver du känna till att studenter med funktionsnedsättningar kan få riktat pedagogiskt stöd. Det gäller vid varaktiga funktionsnedsättningar, dvs. inte tillfälliga och övergående. Om någon t.ex. brutit armen räknas det inte som en varaktig funktionsnedsättning.

För att få stöd och anpassningar behöver studenten ett beslut om riktatpedagogiskt stöd från SLU. Studenter hänvisas till SLU:s samordnare för stöd till studenter med funktionsnedsättningar vid utbildningsavdelningen, eller de kontaktpersoner som finns vid varje campus. Stödet baseras på nationell praxis .

Institutionen kan få ersättning för extra kostnader vid t.ex. anpassad examination eller extra handledning. Detta görs upp i förväg med samordnaren/kontaktpersonen.

Mer information finns på Studentwebben respektive Medarbetarwebben.