Dubbel examen och gemensam examen

Senast ändrad: 27 mars 2024

Resultatet av en högskoleutbildning vid två samarbetande lärosäten kan ge antingen en dubbel examen (double degree) eller en gemensam examen (joint degree). En dubbel examen kan också utgöras av två examina vid samma lärosäte, t.ex. en yrkesexamen och en generell examen som båda är baserade på samma utbildningsprogram.

Den tydligaste skillnaden mellan en dubbel och en gemensam examen (joint degree) är att den senare oftast innebär att en gemensam examen, i formen av ett gemensamt examensbevis, utfärdas. Utfärdandet av en gemensam examen (ett examensbevis) ställer dock höga krav på att det verkligen rör sig om en gemensam utbildning som uppfyller kraven från alla de lagar och regelverk som styr vardera lärosäte. Av denna anledning medför en gemensam examen oftast en mer omfattande administration än en dubbel examen, då vardera lärosätet i det senare fallet bara behöver försäkra sig om att dess egna krav uppfylls.

Dubbel examen

När det gäller en dubbel examen som är resultatet av ett utbildningssamarbete innebär det i praktiken att studenten antas och studerar vid två lärosäten. Vid utbildningens slut får han/hon två examensbevis – ett från vardera lärosäte.

Gemensam examen

Som en följd av ändringar i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) har svenska högskolor rätt att utfärda gemensam examen för utbildningsprogram som har påbörjats 1 juli 2010 eller senare.

Med gemensam examen avses "examina som får utfärdas av de lärosäten som tillsammans har anordnat en utbildning som kan leda till dessa examina." (HL 1 kap 17). Det är alltså inte frågan om någon ny examenskategori, utan om möjligheten för två eller flera lärosäten att anordna och genomföra en gemensam utbildning som resulterar i en gemensam examen av samma slag som de för övrigt har rätt att utfärda var för sig.

Utfärdandet av en gemensam examen är en komplex process, eftersom det kräver att en kompabilitet mellan minst två olika lärosäten kommer till stånd. Särskilt komplicerat är det när internationellt utbildningssamarbete ingås eftersom utbildningssystem och lagstiftning i minst två länder måste fogas samman och följas.

Sveriges riksdag och regering har därför tagit beslut på att i högskolelagen och högskoleförordningen reglera vilka kriterier som måste uppfyllas för att gemensamma examina ska få utfärdas av svenska lärosäten. Vid sidan av dessa har SLU tagit fram ytterligare krav på den skriftliga överenskommelse som, enligt lag, ska ligga till grund för ett utbildningssamarbete som syftar till en gemensam examen.

Enligt SLU:s riktlinjer för gemensam examen bör man vid utbildning på forskarnivå sikta på en dubbel examen när samarbetet ingås utifrån ett gemensamt forskningsintresse, och involverar ett mindre antal tidsbegränsade doktorander som är inriktade på ett särskilt forskningsprojekt. I dessa fall fokuserar samarbetet snarare på forskningssamarbete än utbildningssamarbete.