Blanketter för ekonomihantering

Senast ändrad: 11 december 2018

Innehållsförteckning

1. Registrering i Agresso
2. Utbetalningar
3. Inbetalningar
4. Anläggningar och lös egendom
5. Kund
6. Upplägg av nya projekt
7. Delegation
8. Journaler
9. Bokslut/månadsavstämning
10. Upphandling
11. Sponsring
12. Påslag
13. Lön
14. Investeringar
15. Internhandel

 

1.   Registrering i Agresso

Utbetalning Pdf
Inbetalning Pdf
Bokföringsorder Pdf
Transferering/återbetalning  
Mall för Excelinläsning
Uppdaterad 2018-08-31
Bokföringsfil som används vid inläsning av verifikationer till Agressos huvudbok. Se även Rutinbeskrivning
Bekräftelse av institutionsomföring  

    

2. Utbetalningar

Utbetalning via Proceedo, Sverige Blanketen ifylles elektroniskt och skickas som pdf till slufaktura@slu.se.

Utbetalning via Proceedo, utland Blanketen ifylles elektroniskt och skickas som pdf till slufaktura@slu.se.

Utbetalning av bilersättning till studenter När denna blankett används ska ska den vara en bilaga (sida nr. 2) till blanketten "Utbetalning via Proceedo ...".

 

3. Inbetalningar

Kontoinformation svensk   Får ej användas för inbetalningar som rör projekt med kontrakt
Kontoinformation utland    Får ej användas för inbetalningar som rör projekt med kontrakt

 

4. Anläggningar och lös egendom

Checklista immateriella tillgångar  
Beslut om avregistrering från anläggningsregistret Mailas till inv-reg@slu.se i samband med att utrangerad IT-utrustning lämnas till IT-avdelningen 
Avyttringsformulär för försäljning av SLUs lösegendom  
Beslut om inventeringsförättare  

 

5. Kund

Beställning kundnummer i Agresso
Uppdaterad 2018-02-20
Blanketten skickas till
kundreskontra@slu.se
Mall för internfaktura Gäller endast universitetsadministrationen. Blanketten skickas till uadmekonomi@slu.se
Mall för externfaktura Gäller endast universitetsadministrationen. Blanketten skickas till uadmekonomi@slu.se

 

6. Upplägg av nya projekt

Upplägg av nya projekt

 

7. Delegation

Tilldelning av administrativa roller
(länk till webbsida)
De administrativa rollerna Ekonomiregistrerare (som ger registreringsbehörighet till Proceedo och Agresso), Övergripande ekonom och Projektekonom (som ger registreringsbehörighet till Agresso)
Delegering av rätten att slutattestera  
Återtag av slutattest Bilaga till bekräftelse - info om behörighetsnivåer

 

8. Journaler

 Inga journalblanketter finns publicerade för närvarande.

 

9. Bokslut/månadsavstämning

Checklista för månadsavstämning vid institutionen Inklusive anvisningar
Avstämningslista bokslutsspec. Blanketten ska inte skickas in till ekonomiavdelningen.
Bokslutsspec. balanskonto Sparas på arbetsplatsen Ekonomiroller i den mapp som motsvarar balanskontot. Filen ska vara i pdf-format och ska namnges med inst tre siffror först i filnamnet följt av det kontonummer specifikationen avser, t.ex. "435 1395.pdf".
Parkerade ordernr och lev.fakturor Pdf. Blanketten ska inte skickas in till ekonomiavdelningen.
Projektavslut Blanketten ska skickas in löpande under året.

 

10. Upphandling

Anskaffningsbeslut
(länk vidare)

 

11. Sponsring

Checklista för sponsring

 

12. Påslag

Sedan år 2017 (budgetår 2018) beräknas lokalkostnadspåslag i Agresso vid budgetarbetet. Se Handbok för budgetering inom SLU.

 

13. Lön

Löneavdrag

 

14. Investeringar

Standardkalkyl för investeringar  Instruktion till standardkalkyl

 

15. Internhandel

Beräkning av timkostnad vid internhandel
Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se