2. Ekonomiadministrativa regelverk

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Ekonomihandbokens kapitel 2 handlar om de ekonomiadministrativa regelverk som SLU måste följa. Det finns både externa och interna regelverk.

Innehållsförteckning

2.1  Externa regelverk

       2.1.1 Regleringsbrevet 
       2.1.2 Övriga externa regelverk
       2.1.3 Viktiga ea-bestämmelser

2.2  Interna regelverk

        2.2.1 SLU:s delegationsordning
        2.2.2 Styrande dokument
       

  

2.1 Externa regelverk

2.1.1 Regleringsbrevet

Regeringens uppdrag och de ekonomiska ramarna för SLU lämnas i det årliga regleringsbrevet.

 

Regleringsbreven finns sökbara på Ekonomistyrningsverkets hemsida www.esv.se.

 

SLU:s senaste regleringsbrev finns även upplagda på medarbetarwebben under Organisation & styrning / Styrande dokument / Regleringsbrev

  


2.1.2 Övriga externa regelverk

De viktigaste ekonomiadministrativa (ea) bestämmelserna som styr SLU förtecknas nedan.

 

De flesta står att läsa i Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) ea-handbok. EA-boken utgör tillämningsanvisningar till vårt interna regelverk och relevanta delar är inarbetade i ekonomihandboken och i styrande dokument. Via ESV:s hemsida www.esv.se kan den som är intresserad beställa handboken.

 


2.1.3 Viktiga ea-bestämmelser

Högskoleförvaltning

 

 • Högskolelag (1992:1434)

 • Högskoleförordning (1993:100)

 • Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet (1993:221)

 • Förordning om redovisning av studier mm vid universitet och högskolor (1993:1153)

 

 

Förvaltning

 

 • Myndighetsförordning (2007:515)

 • Budgetlag (2011:203)

 • Förvaltningslag ((1986:223)

 • Förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning (1993:528)

 • Förordning om förvaltning av statliga fastigheter mm (1993:527)

 • Förordning om överlåtelse av statens fasta egendom mm (1996:1190)

 • Förordning om överlåtelse av statens lösa egendom (1996:1191)

 • Intern styrning och kontroll (2007:603)

 

Redovisning

 • Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605)

 • Förordning om myndigheters bokföring (2000:606)

 • Förordning om statliga myndigheters redovisningssystem (1994:1261)

 

Betalnings- och räntefrågor

 • Förordning om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning (2006:1097)

 • Förordning om hantering av statliga fordringar (1993:1138)

 • Räntelag (1975:635)

 

Finansiering

 • Anslagsförordning (2011:223)

 • Kapitalförsörjningsförordning (2011:210)

 • Avgiftsförordning (1992:91)

 • Donationsförordning (1998:140)

 • Förordning om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt (2002:831)

 

Upphandling m.m.

 • Lag om offentlig upphandling (2007:1091)

 

Garantier, skadereglering m.m.

 • Förordning om försäkringsskydd mm vid statliga tjänsteresor (1993:674)

 • Förordning om statliga myndigheters riskhantering (1995:1300)

 

Arkiv

 • Arkivlag (1990:782)

 • Arkivförordning (1991:446)

 

Revision

 • Internrevisionsförordning (2006:1228)

 

2.2 Interna regelverk

Förutom ekonomihandboken utgör gällande delegationsordningar för universitetet, fakulteterna respektive resultatenheterna (institutionerna motsv) viktiga interna regelverk, liksom universtetets andra styrande dokument.

 

I fastställda budgetdokument återfinns också anvisningar om principer och tillämpningar inom det ekonomiadministrativa området, se medarbetarwebben under Styrning och organisation / Styrande dokument.

 

2.2.1 SLU:s delegationsordning

 

Se medarbetarwebben under Organisation & styrning / Styrande dokument / Delegationsordningar

 

 

2.2.2 Styrande dokument

 

SLU styrs av regeringen genom lagar, förordningar, regleringsbrev och uppdrag.

 

Styrande dokument är SLU:s dokument för att tillämpa dessa regelverk och utgörs bl.a. av riktlinjer, policyer och anvisningar.

 

De beslutas av organ eller befattningshavare inom SLU som t.ex. styrelsen, rektor, universitetsdirektören, fakultetsnämnd eller en dekan.

 

Ett styrande dokument kan antingen vara bindande eller inriktande:

 • Bindande dokument tar ofta sin utgångspunkt i lagar, förordningar eller föreskrifter och utgör en precisering och lokal anpassning av dessa.

 • Inriktande dokument är mindre preciserade än de bindande och anger en viljeinriktning.

  

SLU:s styrande dokument hittas på medarbetarwebben under Organisation & styrning / Styrande dokument & beslut / Interna styrande dokument.

Ekonomiavdelningen står bl.a. för styrande dokument om representation, gåvor och uppvaktningar, inköp och för sponsring. Flera av dessa dokument finns det hänvisningar till i kapitlen i ekonomihandboken.

Andra beslut som kan vara bra att känna till är det om bisysslor, samt det om personalrabatter, dnr 12.9-489/05 beslut 2005-02-31.