13. Intern styrning och kontroll

Senast ändrad: 18 maj 2022

Ekonomihandbokens kapitel 13 handlar om intern styrning och kontroll. Här får du en  kort introduktion till ämnet och länkas sedan vidare till internrevisionens sidor för mer information.

Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för ledningen. Kontrollsystemen bidrar till att säkra att beslut vilar på ett korrekt underlag. De skyddar också mot förluster eller förstörelse av SLU:s tillgångar.

 

Med intern kontroll menas här organisation och rutiner som gör

  • att redovisningen blir riktig och fullständig och

  • SLU:s resurser används som ledningen tänkt sig

 

För mer information om intern kontroll se Organisation och styrning - Uppföljning och utvärdering - Internrevision.