Budgetförutsättningar och budgetinstruktioner

Senast ändrad: 28 juli 2020

Proaktivt budgetarbete är en förutsättning för god ekonomistyrning. Som stöd i budgetarbetet finns här information om budgetförutsättningar och budgetinstruktioner.

Budgetförutsättningar 

Budgetförutsättningarna är en tjänstemannaprodukt som ska fungera som planeringsunderlag i syfte att starta budgetarbetet innan alla beslut är fattade. En konsekvens är att organisationen behöver ha beredskap att kunna göra vissa förändringar sent i processen, efter att de olika besluten är fattade.

Budgetinstruktioner

Styrelsen fastställer årligen en budgetinstruktion som underlag för höstens budgetarbete. I instruktionen redovisas anvisningar och eventuella restriktioner som ska beaktas i budgetarbetet, t.ex. omfördelning av anslag mellan redovisningsområden och omfattningen av balanserat kapital.

Fakta:

Planeringsprocessen vid SLU är koncentrerad till hösten och styrelsen fattar beslut om anslagsfördelningen i november. Ett av målen med processen är att planering och budgetarbete på fakultets- och institutionsnivån ska färdigställas innan nästa verksamhetsår börjar.

SLU:s budget är uppbyggd underifrån. Utifrån fakulteternas anslagsfördelning och styrelsens budgetinstruktion upprättar institutionerna under oktober och november budget för sin verksamhet kommande budgetår. Institutionernas budget skapar fakultetsbudgeten och fakultetsbudgetarna skapar universitetets budget. Rektor fastställer universitetets budget varje år och styrelsen informeras i februari.