10. Moms

Senast ändrad: 18 maj 2022

Kapitel 10 i ekonomihandboken handlar om moms. Här kan du bl.a. läsa om vilka krav som finns för att momsen ska få vara avdragsgill samt vilka momsregler som gäller vid köp och försäljning av varor och tjänster vid inrikes- respektive utrikeshandel. Kapitlet innehåller också information om särskilda momsregler för vissa typer av varor och tjänster samt en lathund som hjälper dig att avgöra om moms ska debiteras eller inte.

Innehållsförteckning

10.1 Inledning till moms

      10.1.1 Verifikationskrav
      10.1.2 Styrning av momssatser i UBW och Proceedo

10.2 Moms vid inrikeshandel

        10.2.1 Ingående moms, köp 
        10.2.2 Utgående moms, försäljning

10.3 Moms vid utrikeshandel

        10.3.1 Beskattning av varor inom EU
        10.3.2 Beskattning av varor utanför EG
        10.3.3 Beskattning av tjänster vid internationell handel
              10.3.3.1 Handel med näringsidkare
              10.3.3.2 Handel med icke näringsidkare
              10.3.3.3 Undantag vid  handel med tjänster

10.4 Momsbefrielse 

         10.4.1 Beskrivning konto 3173,
                     försäljning reproarbeten periodisk publikation

10.5 Särskilda momsregler 

         10.5.1 Representation
         10.5.2 Leasing/hyra
         10.5.3 Köp av bil
         10.5.4 Pedagogisk aktivitet - utbildning
         10.5.5 Konferenstjänster
         10.5.6 Doktorsavhandlingar
         10.5.7 Undervisningsmateriel
         10.5.8 Exkursionsavgift
         10.5.9 Marktjänst, intrång på mark och provtagning
         10.5.10 Försäljning av anläggningstillgångar
         10.5.11 Utlägg och vidarefakturering
         10.5.12 Byggmoms – vid handel med vissa byggtjänster
         10.5.13 Kopieringstjänster och kopieringskort till studenter
         10.5.14 Omvänd skattskyldighet vid handel med vissa varor (mobiltelefoner, pekdatorer och bärbara datorer) vid faktura över 100 000 kr

10.6 Lathundar

 

10.1 Inledning till moms    

Momsbeskattningen regleras i Mervärdesskattelagen (SFS 1994:200), ML. Lagen reglerar bl a vem som är skyldig att betala moms till staten, vilken omsättning (inköp/försäljning) av varor och tjänster som är skattepliktig, vem som får dra av ingående moms samt när och var redovisning ska ske.


Varje omsättning av vara och tjänst som görs inom landet ska beskattas om omsättningen inte är särskilt undantagen. Detta gäller även gemenskapsinterna förvärv inom EU och import från land utanför EU. Med undantag av vissa mindre områden som Åland. De flesta näringsidkare som bedriver yrkesmässig verksamhet inom landet är skattskyldiga, d v s skyldiga att betala moms till staten.  Liksom för andra momsskyldiga gäller ML:s regler även statliga myndigheter. Redovisning och återbetalning av myndighetens ingående skatt regleras dock i Förordning om myndighetens hantering av ingående mervärdesskatt 1993:529 samt i Riksrevisionens Föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. I förordningen regleras bl a vilka myndigheter som har rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt samt redovisning av ingående moms. Ekonomiavdelningen rekvirerar den ingående momsen och levererar in den utgående momsen till Skatteverket varje månad.
 
Ingående moms = den moms SLU betalar till leverantörer vid inköp till verksamheten ("faktura in").

Utgående moms = den moms SLU fakturerar kunder vid omsättning av skattepliktiga varor och tjänster ("faktura ut").

 

10.1.1 Verifikationskrav 

Skatteverket ställer krav på vilka uppgifter som ska finnas på fakturor för att ingående moms ska få dras av. För att SLU:s kunder ska kunna göra avdrag vid inköp från SLU, ska vi vara lika noggranna när vi skickar kundfakturor. 
Verifikationen ska innehålla uppgifter om:

 • köpares och säljares namn och adress.

 • datum för utfärdandet och för omsättningen, om det skiljer sig från fakturadatumet. Vid a-conto betalning anges datum för betalningen om det avviker från fakturadatumet. 

 • vad transaktionen avser, d v s varans/tjänstens mängd, omfattning och art.

 • ett löpnummer som identifierar fakturan.

 • säljarens registreringsnummer till moms.

 • kundens registreringsnummer till moms om kunden är skattskyldig till förvärvet (omvänd skattskyldighet) eller om en köpare i annat EU-land åberopat sitt VAT-nummer för att få faktura utan moms eller om kunden kan intyga att man gör inköpet i egenskap av näringsidkare oavsett om unden finns inom EU eller utanför EU för att få faktura utan moms.

 • beskattningsunderlaget för varje momssats, d v s nettopriset för varan/tjänsten som avtalats. Eventuell rabatt ska särredovisas.

 • tillämpad momssats, eftersom den inte står automatiskt måste momssatsen skrivas särskilt på SLU:s fakturor.  

 • momsbeloppet som ska betalas, man får inte enbart skriva "inklusive moms".

 • lagrum som gäller vid eventuell befrielse från moms, eller annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala moms. 

Om någon av dessa uppgifter saknas på fakturan kan Skatteverket ifrågasätta rätten till avdrag vilket kan medföra skattetillägg.

När priset vid inköp är högst 4 000 kronor inklusive moms får en förenklad faktura utfärdas vid handel inom landet. Det förenklade förfarandet gäller också om handelsbruk, praxis eller tekniska förutsättningar gör det svårt att utfärda en faktura, som vid köp från automater.

Uppgifter som ska framgå av en förenklad faktura är

 • typ av vara/tjänst

 • fakturadatum

 • momsbelopp eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna momsbeloppet

 • säljarens identitet. Enligt Skatteverket avses att säljarens momsregistreringsnummer, alternativt person- eller organisationsnummer, ska stå på den förenklade fakturan för att visa säljarens identitet. 


Kreditnotor (kreditfakturor) ska utfärdas vid återtagande av vara, vid nedsättning av pris och vid lämnande av kassarabatt. Av kreditfakturan ska framgå;

 • en otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan, ersättning och moms i ursprungsfakturan och nedsättningen av ersättningen och av momsen.

 • Om den ursprungliga fakturan gällde försäljning som varit föremål för omvänd skattskyldighet, ska det framgå av kreditfakturan.


Säljaren behöver inte uppge hänvisning till ursprungsfakturans löpnummer under vissa omständigheter, som när det är praktiskt omöjligt eller vid lämnande av mängdrabatter. Det ska då vara fall med mycket stort antal fakturor. Enligt Skatteverket (2005-09-30) ska kreditfakturan även innehålla övriga krav på en verifikation, se ovan. Det betyder bl a att Nedsättning av ersättning och moms ska redovisas per skattesats. 

 

10.1.2 Styrning av momssatser i UBW och Proceedo

Aktuella momssatser:

Påslag: Avdrag:  
25% 20% Generell skattesats; andra varor och tjänster än nedan
12% 10,71%

Livsmedel utom sprit/vin/starköl/tobak

Hotell

6% 5,66%

Dagstidningar
Böcker och tidsskrifter
Taxi, flyg och tågresor i Sverige
Entréavgifter till konserter, cirkus-, teater-, balett- eller operaföreställningar
Upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk (t ex författararvode)
Idrott (t ex entré till badhus)


Momssatserna i Unit4 Business World (UBW, ekonomisystem) och Proceedo (elektroniskt beställnings- och fakturahanteringssystem) är fasta och ska inte justeras genom manuell ändring. Vid överföring av leverantörsfakturor från Proceedo till UBW bokförs momsen på rätt momskonto genom kontroll av leverantörens motpart. Vid kundfakturering i UBW styrs momssatsen av motpart och artikelnummer i kombination med konto.

 

10.2 Moms vid inrikeshandel

Med inrikeshandel menas köp och försäljning av både varor och tjänster inom Sverige.
För att få göra avdrag för svensk moms måste man vara momsregistrerad i Sverige. Även företag i andra länder kan vara momsregistrerade i Sverige och då gäller de svenska momsreglerna för dessa företag.

 

10.2.1 Ingående moms, köp

För att få göra avdrag för moms måste beloppet och procentsatsen för momsen framgå av underlaget. Reglerna gäller även för utlägg som anställda gör och som betalas av SLU.
Det är aldrig tillåtet att själv beräkna momsen på fakturor där sådan uppgift saknas, utom i de fall det handlar om förenklade fakturor. Läs om vilka uppgifter som ska finnas med för rätt till avdrag av moms i avsnitt 10.1.1. Vid köp från privatpersoner kan inget avdrag för ingående moms göras, även om moms ingår i varans pris.

 

10.2.2 Utgående moms, försäljning

Utgångspunkten vid försäljning är att kunden ska faktureras om beloppet är på 500 kronor och däröver. Nedre gräns för fakturering är 250 kronor.

Av en faktura, avräkningsnota etc ska ersättning och moms framgå samt övriga uppgifter som har betydelse för avdragsrätt respektive rätt till återbetalning av moms. Om sedvanlig öresavrundning tillämpas, kan den även göras på momsbeloppet. Omsättning som sker utan fakturering, som t ex extern försäljning av litteratur (d v s till andra än studenter), kopieringskort, telefonkort, kaffe etc är momspliktig försäljning och ska belastas med utgående moms.

SLU:s momsregistreringsnummer 202100-2817 ska alltid stå på SLU:s fakturor. För utländska fakturor ska SLU:s VAT-nummer SE202100281701 stå på fakturan.

Vid registrering i kundregistret i UBW (Unit4 Business World) kodas kunderna som statlig/icke statlig. Statliga kunder debiteras ingen moms, eftersom transaktioner mellan statliga myndigheter inte beläggs med moms. Vid fakturering till icke statliga kunder anger man det artikelnummer som ska faktureras. Det är artikelnummer och konto i relation med motpart som styr vilken moms som debiteras. Beloppet automatkonteras i kredit på konto 2675. Motpartskoden ska alltid vara densamma som den motpartskod som kunden har i kundregistret, även vid registrering av intäktskonteringen.

Kundfakturorna i UBW innehåller grunduppgifter som krävs för att kunden ska ha rätt till avdrag för ingående moms. Momssatsen måste dock kompletteras på fakturan. Om moms inte debiteras är fakturautställaren skyldig att på fakturan hänvisa till svensk momslag och ange varför moms inte lagts på.


Försäljning utan fakturering

Grundprincipen är att all försäljning ska faktureras genom UBW. Om inbetalning ändå görs av kunden till SLU:s bankgiro, är det viktigt att institutionen sänder ett fullständigt konteringsunderlag till ekonomiavdelningen eller att fullständig kontering står på inbetalningskortet. Ett fullständigt verifikationsunderlag är förutsättningen för att ekonomiavdelningen ska kunna bokföra inbetalningarna med rätt ersättningsbelopp och rätt momsbelopp. Om konteringsunderlag inte kommer in till ekonomiavdelningen sätts pengarna in på ett gemensamt konto. Efterlysning om pengarnas rätta ägare kommer inte att göras.

 

10.3 Moms vid utrikeshandel

Reglerna vid utrikeshandel är olika beroende på om det gäller varor eller tjänster.
Några centrala begrepp i hanteringen av moms vid handel med andra länder:

Varor = materiella ting; såväl råvaror, halvfabrikat som färdiga konsumtions- och kapitalvaror.

Tjänster = allt annat som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet.

VAT = Value Added Tax (mervärdesskatt).

VAT nummer momsregistreringsnummer.

Gemenskapsinternt förvärv = en köpare i ett EG-land förvärvar en vara från en säljare i ett annat EG-land.

Export = försäljning av varor och tjänster till ett land utanför EU.

Import = inköp av varor till Sverige från ett land utanför EU.

Näringsidkare =

Någon som bedriver ekonomisk verksamhet oavsett om man är momsskyldig eller ej eller någon som är momsregistrerad men som inte bedriver ekonomisk verksamhet.

Icke näringsidkare=

Oftast privatperson

 

De länder som ingår i EU  är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 

10.3.1 Beskattning av varor inom EU

En momsregistrerad i ett EU-land som säljer varor till en momsregistrerad i ett annat EU-land ska inte påföra utgående moms vid försäljningen om följande krav är uppfyllda;

 • att varorna transporteras över gränsen till ett annat EU-land samt

 • att säljarens och köparens momsregistreringsnummer (VAT-nummer) framgår av faktura eller motsvarande handling

 • säljaren ska inte ha svenskt VAT-nr, utan åberopar ett VAT-nr i annat EU-land


Vid beställning från säljare i annat EU-land ska SLU:s VAT-nummer SE202100281701 uppges vid beställningstillfället.

Säljaren debiterar därmed ingen moms. Har säljaren trots allt debiterat moms ska institutionen skicka tillbaka leverantörsfakturan till säljaren med anhållan om ny faktura utan moms. Begärs inte ny faktura från säljaren har SLU inte rätt att dra av momsen och hela beloppet inklusive moms, ska bokföras som en kostnad.

Vid försäljning av varor finns SLU:s VAT-nummer förtryckt på vår kundfaktura. När köparens VAT-nummer är känt ska ingen moms debiteras.

I händelse av att köparens VAT-nummer inte är känt eller att köparen inte är näringsidkare debiteras moms enligt svenska regler.

Vid försäljning av vara till någon som inte är näringsidkare i annat EU-land ska moms debiteras.

 

10.3.2 Beskattning av varor vid handel med länder utanför EU

Bikostnader som uppstår vid import ska konteras på konto 7020, tullavgifter och speditionskostnader.

När SLU köper in varor från länder utanför EU, eller länder inom EU som ligger utanför EUs momsområde t.ex. Åland och Kanarieöarna, är vi skyldiga att förtulla importen hos tullverket. SLU kan antingen förtulla varorna själva eller via ett ombud. Tullverket bestämmer det monetära tullvärdet för importen och beslutar om ev. tull och andra skatter som ska betalas. Tullavgift och skatter betalas till tullverket. I skatterna ingår inte moms för importen utan momsen deklarerar SLU i momsdeklaration som lämnas in till skatteverket.

De poster som utgör underlag för den moms som ska deklareras till skatteverket består av:

 1. Det monetära tullvärdet för varan som importerats,

 2. De skatter och avgifter som fastställts av Tullverket,

 3. De bikostnader som uppkommer vid importen.

Det monetära tullvärdet samt Tullverkets avgifter och ev. skatter finns sammanställda i en e-tjänst hos tullverket och hanteras av ekonomiavdelningen, men bikostnader behöver fångas upp i proceedo när kostnaden uppstår. En bikostnad som hör till import av en vara ska bokföras på konto 7020, tullavgifter och speditionskostnader.

Bikostnader är de kostnader vi har för att få den importerade varan från den plats där den kommer in i EU (införselplatsen) till den sista ort som framgår av en internationell frakthandling (bestämmelseorten). Det kan vara t.ex. transportkostnader, provisionskostnader, ompaketerings- och emballagekostnader eller försäkringskostnader. När ett företag fakturerar SLU för bikostnader för import ska detta göras utan moms, även om det är försäljning internt inom Sverige.

Exempel: SLU beställer en vara från Turkiet. Varan anländer med båt till Italien (införselplats) där den packas om och skickas med tåg till Malmö, här packas varan om igen och ett transportföretag transporterar varan med lastbil till Alnarp (bestämmelseort). Alla kostnader som SLU har haft för att få varan från Italien till Alnarp är bikostnader. Kostnaderna ska faktureras SLU utan moms och konteras på konto 7020 i Proceedo.

Om SLU säljer en vara till ett land utanför EU:s momsområde är det momsfriförsäljning, export, om varan har transporterats utanför EU. Det är momsfri försäljning oavsett vem köparen är så länge vi kan bevisa att varan har transporterats ut ur EU. Som bevis för detta kan vi t.ex. visa med speditions- och frakthandlingar från transporten, eller fraktsedel från ett anlitat transportföretag.

 

10.3.3 Beskattning av tjänster vid internationell handel

Vid internationell handel med tjänster finns två huvudregler för var en tjänst anses omsatt och ska beskattas.

 • Handel med näringsidkare. En näringsidkare är den som bedriver ekonomisk verksamhet oavsett om man är skattskyldig till moms eller inte. Även juridiska personer (t.ex. bolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och kommuner) som inte bedriver ekonomisk verksamhet anses som näringsidkare om de är momsregistrerade.

 • Handel med någon som inte är näringsidkare (i de flesta fall privatperson)

 

10.3.3.1 Handel med näringsidkare 

Huvudregeln är att tjänster ska beskattas i det land där köparen är etablerad. Med etablerad menas;

Säte – där den centrala förvaltningen finns

Fast etableringsställe – att det finns tillräckligt med tekniska och personella resurser för att kunna erbjuda tjänster

Bosatt – gäller enskilda näringsidkare


Det är säljarens skyldighet att kontrollera om köparen agerar i egenskap av näringsidkare. Det gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EU. Har en köpare inom EU VAT-nummer räcker det som bevis. Saknas VAT-nummer eller om köparen finns i land utanför EU måste SLU begära intyg från köparen att de är näringsidkare. Ett intyg kan vara;

 • En mervärdeskatte- eller annan företagsregistreringshandling från skattemyndigheten i köparens land

 • En utskrift från köparens webbplats som visar att köparen är näringsidkare

 • Intyg från skattemyndigheten i köparens land som används vid återbetalningar enligt rådets trettonde direktiv 86/560/EEG

För att kontrollera att en köpares VAT-nummer (inom EU) är giltigt gå in på följande länk: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do


Inköp

Vid inköp av tjänster enligt huvudregeln ska SLU ta upp värdet på fakturan till beskattning enligt svenska regler och med svensk moms (förvärvsbeskattning). Samtidigt rekvireras ingående momsen med samma belopp. Säljaren ska inte lägga på någon moms på fakturan till SLU om SLU:s VAT-nummer, SE202100281701, står på fakturan. Saknas SLU:s VAT-nummer eller om säljaren felaktigt debiterat moms ska institutionen skicka tillbaka fakturan till leverantören med anhållan om ny faktura med VAT-nummer och utan moms. Begärs inte ny faktura har inte SLU rätt att dra av momsen och hela beloppet inklusive moms ska bokföras som en kostnad.

Vid inköp av tjänster som inte lyder under huvudregeln, se avsnitt 10.3.3.3, ska ingen förvärvsbeskattning ske. Den moms som är debiterad på fakturan bokförs som en kostnad.

Vid registrering av leverantörsfaktura anges inget momsbelopp, det bokförs automatiskt vid överföring till ekonomisystemet UBW beroende på motpart. Ingen utländsk moms får konteras manuellt i Proceedo.

 

Försäljning

Vid försäljning av tjänster enligt huvudregeln till någon som är näringsidkare ska ingen moms debiteras oavsett var köparen finns. Både SLU:s och köparens VAT-nummer (inom EU) anges på fakturan. Har inte köparen VAT-nummer eller om köparen finns utanför EU ska ett intyg begäras från köparen som styrker att de är näringsidkare. SLU:s VAT-nummer skrivs automatiskt på fakturan men köparens måste skrivas manuellt.

Vid försäljning av tjänster som inte lyder under huvudregeln debiteras svensk moms på fakturan.

 

10.3.3.2 Handel med icke näringsidkare 

Huvudregeln är att tjänsten ska beskattas i det land där säljaren är etablerad.

Inköp

I de fall SLU gör inköp av tjänster från någon som inte är näringsidkare innebär det för SLU:s del att allt bokförs som kostnad oavsett om moms finns på fakturan eller inte.  

 

Försäljning

Vid försäljning av tjänster till någon som inte är näringsidkare ska SLU debitera svensk moms.

 

10.3.3.3 Undantag vid handel med tjänster

Från huvudreglerna finns det ett antal undantag. Nedan finns en redogörelse för de tjänster som kan vara aktuella för SLU. Reglerna gäller både inom och utanför EU om inte särskilt anges nedan. För fullständig förteckning se avsnitt 10.6 Lathundar.

 • Fastighetstjänster

 • Persontransporter

 • Restaurang- och cateringtjänster

 • Korttidsuthyrning av transportmedel

 • Diverse tjänster, se egen rubrik nedan

 • Kulturella, idrottsliga, pedagogiska och liknande tjänster, se egen rubrik nedan
 
Inköp
 • Fastighetstjänster beskattas i det land där fastigheten finns. T ex uthyrning av rum i hotellrörelse, momsen bokförs som en kostnad 

 • Persontransporter får innehålla utländsk moms endast om hela transporten görs inom det land som leverantören är etablerad. Momsen bokförs som en kostnad. Om resan till någon del sker utanför leverantörens landsgräns ska fakturan inte innehålla moms.

 • Restaurang och cateringtjänster beskattas där de utförs, momsen bokförs som en kostnad

 • Korttidsuthyrning av transportmedel beskattas i det land där fordonet finns, momsen bokförs som en kostnad

 

Försäljning
 • Fastighetstjänster t ex vid uthyrning av rum i hotellrörelse ska svensk moms debiteras

 • Persontransporter beskattas i Sverige om hela resan görs här. Om resan till någon del sker i ett annat land ska ingen moms debiteras.

 • Restaurang och cateringtjänster beskattas där de utförs, moms ska debiteras

 • Korttidsuthyrning av transportmedel beskattas i det land där fordonet finns, moms ska debiteras
 
Diverse tjänster

Med diverse tjänster menas de tjänster som ibland benämns §7-tjänster eller intellektuella tjänster. T ex juristtjänster, konsulttjänster (= rådgivning av fackman), reklam- och annonsering, information, uthyrning av arbetskraft, telekommunikation, elektroniska tjänster mfl.

Vid handel med näringsidkare omfattas dessa tjänster av huvudregeln dvs beskattas där köparen finns.

Vid handel med icke näringsidkare inom EU omfattas av huvudregeln dvs beskattas där säljaren finns, moms debiteras.

Vid handel med icke näringsidkare utanför EU anses s.k §7-tjänster vara omsatta utomlands och ingen moms ska debiteras.

 

Kulturella, idrottsliga, pedagogiska och liknande tjänster

Tillträde till evenemang som t ex konferens eller seminarium anses omsatt i det land där evenemanget äger rum. Ett evenemang pågår under en begränsad tid på en bestämd plats. Det gäller evenemang som är av kulturell, konstnärlig, idrottslig, vetenskaplig eller pedagogisk art.

Vid handel med näringsidkare debiteras det landets moms där evenemanget äger rum. Detsamma gäller för tjänster i anknytning till tillträdet t ex garderobs- eller toalettavgifter. 

Övriga tjänster som tillhandahålls en näringsidkare och som har samband med evenemanget bedöms enligt huvudregeln.

Vid handel med någon som inte är näringsidkare debiteras det landets moms där evenemanget äger rum det gäller även för övriga tjänster som har samband med evenemanget.

Vid tveksamheter om moms ska vara påförd fakturan eller inte, kontakta redovisning@slu.se.

Varje månad gör ekonomiavdelningen en periodisk sammanställning över de varor och tjänster som tillhandahålls momsfritt till en näringsidkare i ett annat EU-land. Rapporteringen avser endast de tjänster som omfattas av huvudregeln.

 

10.4 Momsbefrielse

När fakturor skrivs till kunder och moms inte debiteras på fakturan, ska det alltid på fakturan framgå varför inte moms lagts på. Anledningen måste skrivas manuellt på fakturan.

Försäljning av varor inom EG

3 kap. 30 a § ML
Artikel 138 mervärdesskattedirektivet eller Article 138 VAT directive
Gemenskapsintern omsättning eller Intra-Community supply

Försäljning av varor utanför EG

Artikel 146 Mervärdesskattedirektivet eller Article 146 VAT directive

Försäljning av tjänster till näringsidkare inom EG

Undantag från mervärdesskatteplikt eller VAT-exempt
Gemenskapsintern omsättning eller Intra-Community supply
Reverse Charge

Försäljning av tjänster utanför EG

Artikel 44 Mervärdesskattedirektivet eller Article 44 VAT directive

 

10.4.1 Beskrivning konto 3173, Försäljning reproarbeten periodisk publikation, momsfri

Reproarbeten som framställning av periodiska medlemsblad och personaltidningar i de fall tjänsten tillhandahålls utgivaren av publikationen, är momsbefriade. Framställning betyder här mångfaldigande av publikation samt de tekniska tjänster som behövs för mångfaldigandet, t ex falsning, skärning, häftning, kuvertering, sortering, transport och distribution.

Minst fyra nummer per år ska enligt plan komma ut och de ska framställas genom tryck. På fakturan kan hänvisning göras till ”Skattebefriad omsättning enligt 3 kap 19 § 1 st 2 p ML”.

 

10.5 Särskilda momsregler

10.5.1 Representation

Vid representation medges avdrag för ingående moms (se kapitel 14 för gällande regler) upp till det av Skatteverket för varje år fastställda maximibeloppet. Det momsbelopp som överskrider maxgränsen bokförs som icke avdragsgill kostnad.

 

10.5.2 Leasing/hyra

Leasing och hyra(även korttids-) av bil medför rätt till schablonmässigt avdrag av halva momsbeloppet. Resten av fakturabeloppet debiteras kostnadskonto. Gäller ej driftkostnader för bilen, för sådana kostnader kan fullt momsavdrag göras.

 

10.5.3 Köp av bil

Vid köp av bil medges ingen avdragsrätt för ingående moms; om inte bilen är att betrakta som lastbil (tjänstevikt minst 3,5 ton och att det finns en luftspalt mellan förarhytten och skåpet). Hela fakturabeloppet, inkl moms, ska debiteras anläggningstillgångars konto.

 

10.5.4 Pedagogisk aktivitet - utbildning

Ett exempel på ej momspliktig omsättning är viss utbildning. För SLU:s del uppkommer diskussion om skatteplikt eller ej vid genomförande av avgiftsbelagda kurser (eller där en uppdragsgivare betalar för att SLU genomför en utbildning även om alla kan söka till kursen).

För att vara skattebefriad utbildning måste SLU ge i uppdrag till en underentreprenör att, å SLU:s vägnar, vara ansvarig för viss del av utbildningen. För att utbildning ska vara skattefri ställs vissa krav:

 • Grundskole-, gymnasie- eller högskoleutbildning i statlig, kommunal eller landstingets regi  eller anordnad av en erkänd utbildningsanordnare (t ex friskolor, komvux, särvux, Sfi)

 • utbildningen berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen.

 • Varor och tjänster som ingår i ersättningen för utbildningen omfattas av skattefriheten om utbildningen är momsbefriad.

Vid "skräddarsydd" uppdragsutbildning som faktureras näringsidkare i Sverige ska moms debiteras. Är köparen näringsidkare som äretablerad i och utanför EU ska ingen moms debiteras. Vid försäljning till icke näringsidkare oavsett var köparens finns ska svensk moms debiteras.  Vid försäljning av kursmaterial ska moms debiteras när kursen är momspliktig.

 

10.5.5 Konferenstjänster

Vid anordnande av konferenser betraktas dessa som en sammansatt tjänst om man utöver lokal erbjuds tjänster som normalt ingår i ett konferensarrangemang. Exempel på sådana tjänster är:

 • Personal för administrativa uppgifter

 • Teknisk utrustning

 • Förtäring såsom förfriskningar, kaffe och lunch. Middag ingår normalt inte som en del av arrangemanget.

 • Även föreläsningar anses ingå i konferenspaket.

En sammansatt tjänst enligt ovan debiteras 25% moms, oavsett vilket land deltagarna kommer från, under förutsättning att konferensen utförs i Sverige.
Logi, resor och andra tjänster, som inte normalt ingår i ett konferensarrangemang, ska beskattas för sig och inte som en del av konferensarrangemanget, med logi och mat 12 % och resor inom Sverige 6 %. Det gäller oavsett vilket land deltagarna kommer från.

Uthyrning av lokal är undantagen skatteplikt när den enbart är utrustad med t.ex. blädder-block och whiteboard.

Exempel 1: SLU tillhandahåller möteslokal, konferenspersonal, teknisk utrustning, lunch och förfriskningar. Moms debiteras med 25% oavsett vilket land deltagarna kommer från.

Exempel 2: SLU tillhandahåller möteslokal, konferenspersonal, teknisk utrustning, lunch, förfriskningar, middag och logi. Moms debiteras med 25% för alla tjänster utom för middag och logi som debiteras 12%, oavsett vilket land deltagarna kommer från. Om det ingår alkoholhaltiga drycker vid middagen ska dessa debiteras med 25% moms.

 

10.5.6 Doktorsavhandlingar

Vad gäller tryckning av doktorsavhandlingar kan två grundmodeller urskiljas.    


A. Tryckning sker internt inom SLU med internfaktura till institutionen. Vid ev vidarefakturering till doktoranden ska institutionen debitera 25% utgående moms.
     
Exempel:
Tryckkostnad 30 000 kr internfaktureras institutionen.
Institutionens tryckbidrag till doktoranden 10 000 kr.
Doktoranden faktureras 20 000 kr + moms 5 000 kr (25% på 20 000 kr) vilket totalt blir 25 000 kr.
Doktoranden är slutkonsument och har som privatperson inte avdragsrätt för momsen.

                
B. Tryckning sker externt med leverantörsfaktura till institutionen. Vid ev vidarefakturering till doktoranden ska institutionen även här debitera utgående moms.

Exempel:
Tryckkostnad 30 000 kr + moms 7 500 kr faktureras institutionen.
Ingående moms 7 500 kr debiteras konto 1470.
Tryckkostnaden 30 000 kr debiteras kostnadskonto.
Institutionens tryckbidrag till doktoranden 10 000 kr.
Doktoranden faktureras 20 000 kr + moms 5 000 kr (25% på 20 000 kr) vilket totalt blir 25 000 kr.


Kostnaden för doktoranden blir densamma (20 000 kr + moms) i de två exemplen.

 

10.5.7 Undervisningsmateriel

Vid institutionen producerat undervisningsmateriel, t ex kompendier, som ska användas i grundutbildningen som säljs till studenter ska säljas utan moms. Vid fakturering ska hänvisning till lag skrivas på fakturan.

 • 3 kap 8 § andra stycket ML


Observera att om samma kompendium säljs till någon anställd vid SLU eller till någon utanför SLU ska moms debiteras.
Observera att ingen annan litteratur får köpas in av SLU för att säljas vidare till studenter.

 

10.5.8 Exkursionsavgift

Vid exkursioner som ingår i grundutbildningen enligt definitionen i avsnitt 10.5.4, betalar i många fall studenten en viss del av kostnaden, t ex för logi. Vid fakturering ska inte moms debiteras. Vid fakturering ska hänvisning till lag skrivas på fakturan.

 • 3 kap 8 § andra stycket ML


All utbildning vid SLU som inte är uppdragsutbildning är momsfri för den studerande.

 

10.5.9 Marktjänst, intrång på mark och provtagning

När SLU betalar intrångsersättning till markägare eller får ersättning för intrång på SLU:s mark gäller att moms inte ska tas upp på fakturan. Om det har skett störningar på SLU:s mark som SLU inte har någon nytta av eller har beställt, t ex el och fjärrvärme, eller annan åverkan som stör vår verksamhet gäller att moms inte ska tas upp på fakturan. 

Om någon däremot utför tjänster åt SLU på SLU:s mark ska moms läggas på fakturan, eftersom det då betraktas som köpt tjänst. 

När SLU genomfört provtagning för egen del på annans mark ska inte moms tas upp på fakturan från markägaren. I de fall som markägaren själv beställt provtagning av SLU betraktas det som såld tjänst och moms ska tas upp på fakturan. 

 

10.5.10 Försäljning av anläggningstillgångar

Vid försäljning av andra tillgångar än omsättningstillgångar, d v s vid försäljning av anläggningstillgångar, ska inte moms debiteras vid försäljningen. På fakturan ska anges att 3 kap 24 § ML går före förordning (2002:831). 
För att omfattas av detta ska tillgången vara bokförd på ett 12-konto, samt ha ett inventarienummer i dim 5. Försäljningen ska ändå ske på ett affärsmässigt sätt, och priset vara marknadsmässigt. Mer finns att läsa i ekonomihandbokens kapitel 9.5 Avyttring av anläggningstillgångar och inventarier.

 

10.5.11 Utlägg eller vidarefakturering

Det kan vara svårt att skilja på vad som är att betrakta som utlägg för annans räkning och vidarefakturering. Nedan följer ett förtydligande av respektive benämning.

Utlägg

Med utlägg menas i ML:s mening en utgift som görs för någon annans räkning och i dennes namn och som inte tillhör den egna verksamheten. Dessa kostnader ska då ligga utanför SLU:s egna kostnader och SLU ska inte vara betalningsskyldig gentemot tredje man, dvs säljaren. För SLU:s del får sådana inköp endast göras i undantagsfall, när den externa motparten har stora svårigheter att göra beställningen själv. Det kan t ex vara resebeställning inom Sverige åt en utländsk gäst, men där gästens arbetsgivare ska stå för resan. I dessa fall får SLU inte ta ut ersättning för eget arbete.

I de fall SLU gör sådana utlägg ska dessa i bokföringen behandlas som utlägg för köpare och inte som SLU:s egen kostnad. Vid bokföring av leverantörsfakturan ska den konteras på konto 1449 i sin helhet, dvs inklusive moms. Det är den slutliga köparen som har rätt att göra avdrag för moms. På samma sätt får SLU göra avdrag för moms i de fall en privatperson eller företag fakturerar utlägg gjorda för SLU:s räkning under förutsättning att kopia på kvitto/faktura är bifogat.

Fakturering ska ske utan fördröjning på artikelnummer A1449. Det är totalbeloppet som ska faktureras. Kopia av ursprungsfakturan ska skickas till den externa motparten för att verifiera köparens avdrag för ingående moms.

Vid bokslut ska konto 1449 Övriga kortfristiga fordringar, vara nollställt.

Den här hanteringen får vi inte ha för interna transaktioner inom SLU.  Ska en faktura delas mellan fler institutioner får antingen fakturan delas i Proceedo, alternativt internfakturerar man på vanligt sätt mellan institutionerna genom att den institution som får fakturan kostnadsför den.


Vidarefakturering

Det mer vanliga förhållandet är att SLU gör inköp som ska vidarefaktureras. Det sker när SLU gör inköp som hör till den egna verksamheten men som ska betalas av någon annan. Vid sådana transaktioner ska moms tas ut i alla led. SLU ska i de flesta fall vidaredebitera ursprungsmomsen, utom i de fall där SLU fakturerar kostnader som uppstår i samband med att SLU säljer en tjänst. Vid sådan fakturering ska 25 % moms debiteras både på tjänsten och de kostnader som har samband med tjänsten.

Exempel 1: En forskare ombeds att hålla ett föredrag om sin forskning hos en icke statlig köpare i Sverige. Tjänsten faktureras med 25 % moms. Köparen står även för resan till och från orten där föreläsningen sker. Resekostnaden faktureras med 25 % moms eftersom den är en del av den efterfrågade tjänsten.

Om det är en utländsk näringsidkare som ska betala ska ingen moms debiteras, då gäller huvudregeln att tjänsten beskattas i köparens land. Resekostnaden ska dock debiteras med 6% om transporten endast utförts i Sverige.

Skulle däremot samma forskare hålla föredraget i ett annat land ska ingen moms debiteras varken på föredraget eller på resan om resan utförts både i och utanför Sverige.

Vidarefakturering med annan moms än 25 % sker när det inte ingår en tjänst, eller då kostnaden för tjänsten är av underordnad betydelse av det totala beloppet på fakturan. Olika momssatser måste då specificeras på fakturan.

Exempel 2: En forskare ombeds att hålla ett föredrag om sin forskning hos en icke statlig köpare i Sverige. Forskaren erhåller inte något arvode, men köparen ska stå för tågresan. Tjänsten vidarefaktureras med 6 % moms för resan.

Exempel 3: SLU har betalat en resa inom Sverige för en utländsk forskare. Resekostnaden ska betalas av forskarens arbetsgivare. Vi fakturerar med 6% moms eftersom resan (persontransport) gjorts i Sverige.

Om resan däremot genomförts både i och utanför Sverige ska ingen moms debiteras.

 

10.5.12 Byggmoms - vid köp av vissa byggtjänster

Omvänd skattskyldighet råder inom byggsektorn, eftersom Skatteverket ser staten ses som en enda juridisk person som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster. Därmed gäller omvänd skattskyldighet när staten förvärvar en tjänst till den del av verksamheten som är yrkesmässig. Det betyder att reglerna inte är tillämpliga vid förvärv till den del av verksamheten som är myndighetsutövning, men ESV menar att inom högskolesektorn är en så liten del av verksamheten myndighetsutövning att en övervägandeprincip för omvänd skattskyldighet kan gälla. Tjänsterna måste vara omsatta i Sverige för att beskattning ska ske i Sverige. Som vanligt sker ingen beskattning mellan statliga myndigheter. (Se 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML).

Vid förvärv av vissa tjänster ska SLU som köpare redovisa utgående moms. Säljaren ska då inte fakturera och redovisa moms för tjänsten.

De tjänster som detta gäller är:

1.  tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan hänföras till

 • mark- och grundarbeten

 • bygg- och anläggningsarbeten

 • bygginstallationer

 • slutbehandling av byggnader, eller

 • uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

2.  byggstädning
 
3.  uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter om avses i 1 och 2.

SLU:s beställare ska upplysa leverantören om att SLU omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. SLU:s organisationsnummer, 202100-2817, ska vara angivet på fakturan från leverantören.

När en faktura utan moms erhålls för uppräknade tjänster, ska ingående moms debiteras och samtidigt ska utgående moms krediteras i Proceedo. Totalbeloppet på fakturan i Proceedo blir då oförändrat.
Nedanstående kontering måste anges av konteraren i Proceedo:

1471              Ingående moms byggmoms (25 % moms)
2674              Utgående byggmoms (25 % moms)

Det är främst administrativa enheter på SLU som berörs av detta och de nya kontona är därför inte upplagda för alla. Kontakta ekonomiavdelningen om din inst/motsv skulle beröras, men du inte kan bokföra på kontona. 

 

10.5.13 Kopieringstjänster och kopieringskort till studenter

Försäljning av kopieringstjänster och kopieringskort till studenter ska debiteras moms. Högskoleutbildning som berättigar till studiemedel är inte momspliktig, liksom vissa kringtjänster som är nära knutet till utbildningen, t ex vissa exkursioner och kompendier. Kopiering och utbildning anses inte ha en nära koppling till varandra, och därför ska sådan försäljning beläggas med moms. Detta har fastställts i en dom i Kammarrätten i Göteborg 2007-05-29, mål nr 504-06.

 

10.5.14 Omvänd skattskyldighet vid handel med vissa varor (mobiltelefoner, pekdatorer och bärbara datorer) vid faktura över 100 000 kr

Från och med 1 april 2021 gäller omvänd skattskyldighet vid handel inom Sverige med:

 • mobiltelefoner (och andra bärbara apparater med mobiltelefonifunktion),
 • integrerade kretsanordningar,
 • spelkonsoler,
 • pekdatorer (surfplattor, läsplattor),
 • bärbara datorer (ej stationära datorer, datorskärmar, tangentbord eller andra datortillbehör som säljs separat),

om det totala beskattningsunderlaget för omsättningen av sådana varor överstiger 100 000 kr på fakturan.

När en faktura över 100 000 kr utan moms erhålls för varor med omvänd skattskyldighet, ska ingående moms debiteras och samtidigt ska utgående moms krediteras i Proceedo. Totalbeloppet på fakturan i Proceedo blir då oförändrat.

Nedanstående kontering måste anges av konteraren i Proceedo:

1471              ING MOMS Omvänd skattskyldighet (byggtjänster och vissa varor)

2674              UTG MOMS Omvänd skattskyldighet (byggtjänster och vissa varor)

 

10.6 Lathundar

Följande lathund visar om det ska debiteras moms eller inte på fakturan beroende på vad och till vem man säljer. Observera att inomstatlig försäljning är alltid momsfri.

 

Lathund vid FÖRSÄLJNING av VAROR - moms eller inte på fakturan
Försäljning till land Om kund är näringsidkare Information på fakturan Om kund är icke näringsidkare (privatperson) Kommentar
Sverige Moms Säljarens momsregistreringsnr Moms  
Utanför Sverige men inom EG Ingen moms Både köpare och säljares VAT-nr, eller intyg om att man är näringsidkare, måste stå på fakturan. Moms

Saknas köparens VAT-nr ska moms läggas på fakturan. Varan måste levereras till ett annat EG land

 Utanför EG  Ingen moms    Ingen moms ExportLathund vid FÖRSÄLJNING av TJÄNSTER - moms eller inte på fakturan:

För att veta var en tjänst anses omsatt måste man veta vem man säljer till och vilken tjänst det handlar om. Lathunden gäller inte för inomstatlig försäljning som alltid är momsfri.

Huvudregeln är för de flesta tjänster;

till näringsidkare – beskattas i köparens land

till icke näringsidkare – beskattas i säljarens land

Typ av tjänst Köparens etablering Kund = Närings-idkare moms Information på fakturan Kund = Icke närings-idkare (privat-person) moms Kommentar
Tjänster enligt huvudregeln t ex konsulttjänster, uthyrning av arbetskraft, analystjänster samt övriga tjänster som inte beskrivs under undantag.      
Alla typer av tjänster utom undantagen  Sverige  Moms    Moms   
Alla typer av tjänster utom undantagen  Annat EU-land  Ingen moms  Köparens VAT-nr samt hänvisning till lagparagraf se ekonomi-handboken avsnitt 10  Moms  Saknas VAT-nr måste köparen visa ett intyg på att de är näringsidkare 
Alla typer av tjänster utom undantagen  Utanför EU  Ingen moms    Moms Intyg om att köparen är näringsidkare krävs 
Tjänster undantagna från huvudregeln      
Förmedlings-tjänster Inte aktuellt för SLU   X
Fastighets-tjänster t ex hyra av hotellrum  Oavsett var kunden finns  Moms   Moms  Beskattas i det land fastigheten finns
Person-transporter (om hela sker i Sverige) Oavsett var kunden finns   Moms    Moms  Om hela transporten sker i Sverige 
Person-transporter (om någon del sker utanför Sverige) Oavsett var kunden finns   Ingen moms    Ingen moms  Om någon del av transporten sker utanför Sverige 
Varutransporter Inte aktuellt för SLU X X
Kulturella, idrottsliga, pedagogiska och liknande tjänster¤ 

 

 

    

 

 

 

Oavsett var kunden finns

 

 

 

 

Tillträde till evenemang

Sverige om det utförs här

Moms   Moms  

Utomlands om det utförs där

Ev. utländsk moms   Ev. utländsk moms  Om SLU har en konferens i ett annat land kan det innebära att SLU måste momsregistrera sig i det landet 

Övriga tjänster i samband med evenemang t.ex. utställaravgift. Beror på tjänsten och bedöms utifrån detta, exemplet skulle bli:

 Sverige

Moms   Moms  

 Utomlands

Ingen moms   Ingen moms* *SLU kan behöva momsregistrera sig i utlandet (EU)
Värdering av och arbete på vara som är lös egendom  Inte aktuellt för SLU  X  X  X  X
Restaurang- och cateringtjänster Oavsett var kunden finns Moms   Moms Beskattas i det land där de utförs
Korttidsuthyrning av transportmedel Oavsett var kunden finns Moms    Moms Ska beskattas i det land där fordonet ställs till kundens förfogande
Diverse tjänster, §7 tjänster

Sverige

 

Annat EU-land

 

Utanför EU

Moms

 

Ingen moms

 

Ingen moms

 

Moms

 

Ingen moms

 

Ingen moms*

 

 

 

 

*SLU kan behöva redovisa moms i utlandet

 

 ¤ När det gäller kulturella, idrottsliga, pedagogiska och liknande tjänster till privatpersoner/icke näringsidkare är regeln att alla tjänster, inte enbart tillträde till evenemang, ska beskattas i det land där de faktiskt utförs, t ex utställaravgift, kurser.

 

Följande lathund är en vägledning när frågor uppstår om moms ska vara debiterad på en leverantörsfaktura eller inte.

Lathund vid KÖP av VAROR - moms eller inte på fakturan:

(Varan ska ha levererats till Sverige)

Köp från SLU är näringsidkare Information på fakturan Om säljaren är icke näringsidkare (privatperson) Kommentar

Sverige

Moms

 

Allt bokförs som kostnad oavsett om moms är specificerad eller inte. Gäller oavsett var köpet är gjort någonstans.

 

Annat EU-land

Ingen moms

Både SLU:s och säljarens momsregistreringsnr

 

Land utanför EU

Ingen moms

 

 

 

 

Lathund vid KÖP av TJÄNSTER - moms eller inte på fakturan: 

För att veta var en tjänst ska beskattas måste man veta vilken tjänst det handlar om.

Huvudregeln är för de flesta tjänster;

Att vi ska beskatta dvs redovisa både ingående och utgående moms på köpet.

Vid köp från icke näringsidkare t ex en privatperson ska ingen beskattning ske, allt bokförs som kostnad oavsett om moms är specificerad eller inte.

 

Typ av tjänst Var köps tjänsten?

Köp från närings-idkare:

Moms eller inte på fakturan från leveran-tören?

Information på fakturan Köp från icke närings-idkare(privat-person) Kommentar
Tjänster enligt huvudregeln t ex konsulttjänster, uthyrning av arbetskraft, analystjänster samt övriga tjänster som inte beskrivs under undantag.
Alla typer av tjänster utom undantagen Sverige Moms   Bokförs som kostnad  
Alla typer av tjänster utom undantagen Inom EG Ingen moms SLU:s VAT-nr ska stå på fakturan Bokförs som kostnad  
Alla typer av tjänster utom undantagen Utanför EG Ingen moms SLU:s VAT-nr ska stå på fakturan Bokförs som kostnad  
Tjänster undantagna från huvudregeln      
Förmedlings-tjänster Inte aktuellt för SLU  X  X  X  X
Fastighets-tjänster, t.ex. hyra av rum

Sverige

 

Utomlands

Moms

 

Bokförs som kostnad

  Bokförs som kostnad Beskattas i det land där hotellet finns
Person-transporter Resa inom Sverige Moms   Bokförs som kostnad  
Person-transporter Resa i annat land Bokförs som kostnad   Bokförs som kostnad  T.ex. Resa i Tyskland ska ha tysk moms
Person-transporter Resa mellan två länder Ingen moms    Bokförs som kostnad   
Varutransporter Inte aktuellt för SLU X X X X
Tillträde till / entréavgift till kulturellt, idrottsligt, peda-gogiskt och liknande evenemang

Tillträde till evenemang;
Sverige

 

Utomlands

 

Moms

 

Bokförs som kostnad

  Ej aktuellt Tillträde till konferenser såsom konferens-avgift och entréavgifter beskattas i det land där konferensen hålls.
Värdering av och arbete på vara som är lös egendom Inte aktuellt för SLU X X X X
Restaurang- och cateringtjänster

Sverige

 

Utomlands

Moms

 

Bokförs som kostnad

  Bokförs som kostnad Beskattas i det land där de utförs
Korttidsuthyrning av transportmedel

Sverige

 

Utomlands

Moms

 

Moms

 

Ej aktuellt

 

Ej aktuellt

Ska beskattas i det land där fordonet ställs till kundens förfogande