18. Personalkostnader

Senast ändrad: 02 maj 2022

Ekonomihandbokens kapitel 18 handlar om personalkostnader. Här kan du bl.a. läsa om bokföring av kostnader för delpension, pensionsersättning och särskild pensionsersättning.

Innehållsförteckning

18.1 Pensionskostnader

         18.1.1 Delpension
         18.1.2 Särskild pensionsersättning

 

18.1 Pensionskostnader

18.1.1 Delpension

Rätt till delpension beslutas av SLU och betalas tidigast ut fr.o.m. den månad den anställde fyller 61 år och som längst t.o.m. månaden före den anställde fyller 65 år. Villkor, ansökan, m.m. finns att läsa om under HR-frågor på sidan Delpension.

När en anställd beviljas delpension ska hela det framtida delpensionsbeloppet, samt särskild löneskatt, kostnadsföras och skuldföras som en pensionsavsättning.

I samband med att SPV (Statens tjänstepensionsverk) månadsvis betalar ut delpensionen till den anställde kommer en faktura till SLU. Detta kan ske en tid efter att den anställde beviljats delpension. När fakturan anlänt återförs den första uppbokningen samtidigt som en ny uppbokning görs på fakturans belopp samt återstående kostnad och skuld. Resultatpåverkan blir alltså noll i detta andra skede. Nedan följer ett förklarande bokföringsexempel.

Förutsättningar:

  • 24 månaders delpension.

  • Månatlig delpensionsutbetalning exkl. särskild löneskatt: 3 000 kr.

  • Total kostnad för delpension exkl. särskild löneskatt: 72 000 kr (24 mån * 3 000 kr/mån).

  • Särskild löneskatt: 24,26 %      
        
  • Procentuell kostnadsfördelning institution/gemensamma medel: 75/25

Händelse Konto Debet inst Kredit inst Debet gem Kredit gem Kommentar

Delpension
beviljas,
resultat-
påverkan

5728 54000   18000   Uppbokning
delpension
2955   54000   18000
5729 13100   4367   Särskild löneskatt
på ovan
2956   13100   4367
 

Faktura 1
(av 24)
från SPV
kommer,
ingen resultat-
påverkan

5728   54000   18000 Återföring ovan
2955 54000   18000  
5729   13100   4367
2956 13100   4367  
5721 2250   750   Faktura från
SPV avs.
utbetalningen
5712 546   182  
5728 51750   17250   Återstående
delpension
2955   51750   17250
5729 12554   4185   Särskild löneskatt
på ovan
2956   12554   4185

 

Konto Benämning
5728 Förändring avsättningar för pensionskostnader exkl särskild löneskatt
2955 Avsättning till pensioner
5729 Särskild löneskatt, för förändring avsättning pensionskostnad
2956 Avsättning till pensioner, löneskatt
5721 Delpensionsutbetalningar
5712 Särskild löneskatt pensionskostnader


18.1.2 Särskild pensionsersättning

Om en anställd vid sista anställningsdag fyllt 57 år men inte 62 år och sägs upp p.g.a. arbetsbrist ska en engångspremie för särskild pensionsersättning betalas till SPV om personen inte i omedelbar anslutning till avgången får en ny tillsvidareanställning där personen omfattas av det statliga trygghetsavtalet. Det kan liknas med en riskpremie som betalas om den anställde blir fortsatt arebtslös.

Hela kostnaden belastar institutionen och berörd personalspecialist beställer en beräkning av kostnaden från SPV. Betalningen till SPV görs när uppsägningstiden är slut men premien ska bokas upp som en avsättning i samband med beslutet om uppsägning. Även reservering för särskild löneskatt på premien ska bokföras. Se bokföringsexempel nedan.

Förutsättningar:

  • Engångspremiens storlek: 200 000 kr

  • Särskild löneskatt: 24,26 %

Händelse Konto Debet Inst Kredit Inst Kommentar
Beslut om uppsägning,
resultatpåverkan
5696 248520   Uppbokn. avsättning premie samt
löneskatt. Samma konto används.
2958   248520
 
Uppsägningstiden är slut. Fakturan
fr. SPV kommer, ingen
resultatpåverkan
5696   248520 Återföring ovan
2958 248520  
5701 248520   Faktura fr. SPV avs. utbetalningen.
Premien samt löneskatten bokförs
på samma konto.

 

Konto Benämning
5696 Förändring av avsättningar för arbetsgiv avg och avtalförsäkringar
2958 Avsättning särskild pensionsersättning
5701 Engångspremier statens avtalsförsäkringar