17. Rapporter och sökmallar i Agresso

Senast ändrad: 14 november 2017

17.1 Information om rapporter i Agresso

17.2 Sökmallar i Agresso

 

17.1 Information om rapporter i Agresso

Informationen om de olika rapporterna är under uppdatering!

 

I Agresso finns en mapp under Egen meny som heter Rapporter från 2009. I mappen finns rapporter för uppföljning på olika nivåer i verksamheten. De flesta rapporterna är klickbara, t ex kan man i en resultaträkning klicka ner från summaraden till kontonivå. Tänk på att man måste ta ut rapporterna till och med senast avslutade period, annars visas inte korrekta värden.

Frågor eller förslag på rapporter mailas till redovisning@slu.se

Strukturen i mappen ser ut som följer:

 

Under de gula mapparna finns de rapporter som nämns nedan. I de gråmarkerade mapparna finns i dagsläget inga rapporter men vi kommer att fylla på där efter hand.

De rapporter som finns idag är:

 

 Rapportsammanställningen nedan är tänkt som en lathund.

Rapportens namn Ange vid beställning Resultat Kommentar
Sökväg: Egen meny/Rapporter från 2009/Inst, Avd, Enhet
Balans- och resultaträkn Inst Ange institutionens tresiffriga kod vid beställningen Balans och resultaträkning för hela inst. Visas på varsin flik  
Institutions-
översikt
Ange institutionens tresiffriga kod vid beställningen Visar intäkter och kostnader jämfört med budget. Klickbar ner till enhetsnivå  
Institutions-
översikt per redovisnings-område
Ange institutionens tresiffriga kod vid beställningen Visar utfall mot budget per redovisningsområde. Summa per avdelning, klickbar ner till summa per budgetkonto och projekt  
RR inst, avd, enhet Inst: Ange institutionens tresiffriga kod

Avd: Ange avdelningens femsiffriga kod eller ange * för att se alla avdelningar. Om man inte vill se någon avdelning alls anger man N.

Enhet:
Samma upplägg som för avdelning

Visar RR, utfall mot budget och jämfört med f g år. RR för hela institutionen visas på en flik, varje avdelning på egna flikar och varje enhet på egna flikar. Klickbar ner till kontonivå. Kan bli en stor fil om man har många avdelningar och enheter och inte begränsar sökningen
Uppföljning av kalkyl- differenser

Ange institutionens tresiffriga kod vid beställningen

Visar den budgeterade och faktiska lönebasen per enhet uppdelad på redovisningsområden

Används inför budgetarbetet för att utvärdera beräkningen av innevarande års institutionspåslag

RR per redovisnings-omr

Inst: ange institutionens tresiffriga kod


KST: ange en specifik enhet eller skriv * för att få med alla enheter.

Visar RR uppdelad på redovisningsområden.  Klickbar ner till kontonivå.  

 

Rapportens namn Ange vid beställning Resultat Kommentar
Sökväg: Egen meny/Rapporter från 2009/Projekt
Inventarier     Mappen är för närvarande tom.
Projektöversikt Skriv in institutionens tresiffriga kod. Skriv in den senast avslutade perioden. Visar projektens ställning, både oförbrukade bidrag, årets intäkter/kostnader, samt totalt att disponera. Summa kolumnen ska stämma överens med RR.

Snabb överblick över projektens aktivitet utfall samt kvar att disponera. 

Projekt-uppföljning Skriv på raden projektlänk det projekt*(5-siffrig) som du vill följa upp. Visar en resultaträkning för projektet. Ackumulerat resultat i en kolumn och årets resultat i en.
Kostnadssidan är uppdelad för att underlätta vid återrapportering till finansiär. Raderna är klickbara ner till kontonivå.
 
Projektöversyn Skriv in institutionens tresiffriga kod samt * för att få alla kostnadsställen på institutionen. Skriv in den senast avslutade perioden.

Visas i gamla rapportformatet.

Visar oförbrukade bidrag, årets intäkter/kostnader, kontraktsfordran samt totalt att disponera.

Projektöversynen görs en gång per år för att gå igenom varje projekt utifrån kontrakts- och dispositionstid, samt aktivitet. Projektöversynen är ett underlag för att kvalitetssäkra att de projekt som finns är riktiga.

När du klickat upp rapporten bör du välja Printer setup och Landscape för att få den i liggande format.

Månadsavräkning testkörning Skriv det kostnadsställe du vill söka på, alternativt siffrorna för institutionen eller avdelningen följt av *. Skriv 5-ställigt projekt följt av *, eller skriv bara * för att få alla projekt.

Rapporten består av två flikar och visar hur projekten kommer att periodiseras vid nästa periodisering.

Den ena fliken visar uträkningen av periodiseringen. Projekten i denna flik är 5-ställiga. Den andra visar hur bokföringen kommer att se ut.

 

 

Rapportens namn Ange vid beställning Resultat Kommentar
Sökväg: Egen meny/Rapporter från 2009/Fritt fält
Översikt och RR per fritt fält Skriv in institutionens tresiffriga kod. Enhet och Fritt fält har defaultvärde * och då visas allt. Skriv in enhet och/eller fritt fält för att begränsa sökningen. Första fliken visar intäker och kostnader per enhet. Denna är klickbar ner till fritt fält. Övriga flikar visar RR per fritt fält. Kan bli en stor fil om man har många enheter och fria fält och inte begränsar sökningen

 

Rapportens namn Ange vid beställning Resultat Kommentar
Sökväg: Egen meny/Rapporter från 2009/Periodavslut/bokslut
Underlag disposition av 20XX års resultat Skriv in institutionens tresiffriga kod. Årets resultat fördelat på enhet och projekt Används för beslut av disposition av årets resultat och är underlag för ekonomiavdelningens bokföring av kapital.
Underlag fördelning av kapital före 2009 Institutionens tresiffriga kod Kapital som uppstått innan 2009 fördelat på enhet och projekt.  
Justering intäkt pga semkostn Ange institutionens tresiffriga kod samt det kostnadsställe du vill söka på. Skriv * på KST-raden om du vill se alla kostnadsställen för institutionen. Visar uppdrags- och bidragsprojekt och hur semesterkostnaderna påverkat deras intäkter Ger underlag till att kunna följa upp resultatet utan semester-kostnadernas inverkan på intäktssidan.

  

Spara rapporten på din hemkatalog: 

För att spara rappporten på din egen dator måste du först hitta din hemkatalog. Proceduren skiljer sig åt beroende på om du har standarddator eller inte.

Om du har standarddator:

  1. Öppna rapporten
  2. Gå till This PC.

  3. Scrolla ner i det högra fönstret till du hittar symbolen av ett hus som heter Hemkatalog.

Om du inte har standarddator måste du själv mappa upp din hemkatalog innan du kan spara på den.

Se dokumentet Spara en rapport eller en utsökning i Agresso till den egna datorn för mer information om hur du tar reda på om du har standarddator eller ej och hur hittar din hemkatalog från Agresso.

 

17.2 Sökmallar i Agresso

I Agresso finns globala sökmallar i huvudboken samt i kund- och leverantörsreskontran. Att en sökmall är global innebär att alla Agressoanvändare kan komma åt dessa.  

Sökmallar finns för följande funktioner

Menypunkt Namn på mall
Fråga verifikation Global Fråga Ver.
Leverantörsregister / Leverantör Global Lev.sök
Öppna historiska poster alla leverantörer Global lev.betalningar
Kundregister / Kund Global kundsökning
Öppna och historiska poster alla kunder Global Kund-/kontraktsfordringar
Fråga försäljningsorder Global Fråga FO

 

Innan du börjar använda dig av en global sökmall ska du spara om den till en privat. Använd dig sedan enbart av din privata.

Dokumentet Globala sökmallar i Agresso beskriver menypunkterna, mallarna och hur du gör för att spara en global mall till en privat.

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se