Anslagsfördelning och verksamhetsplanering

Senast ändrad: 23 februari 2021

SLU:s verksamhet finansieras av statsanslag, avgifter och externa bidrag. Styrelsen beslutar om fördelning av statsanslaget till fakulteter och redovisningsområden.

SLU:s verksamhet styrs av ett stort antal mål uppställda dels av regering och riksdag, dels av SLU:s ledning. I samband med anslagsfördelning beslutar styrelsen även om uppdrag till fakulteterna.

SLU:s verksamhetsplanering och anslagsfördelning

Kontakt: controller Joakim Ögger

LTV-fakultetens verksamhetsplanering

Kontakt: fakultetsekonom Andreas Gustavsson Fredlund

NJ-fakultetens verksamhetsplanering

Kontakt: fakultetsekonom Sanita Fröman

S-fakultetens verksamhetsplanering

Kontakt: fakultetsekonom Nina Ask

VH-fakultetens verksamhetsplanering

Kontakt: fakultetsekonom Inger Alderborn

Gemensamma verksamhetsstödets verksamhetsplanering

Kontakt: verksamhetscontroller Maria Hart

SLU-bibliotekets verksamhetsplanering

Kontakt: överbibliotekarie Linda Vidlund

Fakta:

Merparten av statsanslaget förs ut till fakulteter och institutioner och i möjligaste mån undviks stora centrala avsättningar för till exempel administration och bibliotek, vilka istället finansieras genom påslag som tas ut på institutionsnivå. Externfinansierad verksamhet får därmed stå för sin andel av den universitetsgemensamma verksamheten.

Högskolelagen utgör grunden för universitetets verksamhet och målen i denna blir således starkt styrande för universitetets verksamhet. Regeringen beslutar årligen i regleringsbrev delar av de mål den ställer upp för universitetet, men en stor mängd dokument i form av lagar, förordningar och andra styrdokument uttrycker också riksdagens och regeringens mål.