19. Särskild information om vissa finansiärers rapporteringskrav

Senast ändrad: 26 mars 2024

Vissa av SLU:s finansiärer har särskilda rapporteringskrav. I ekonomihandbokens kapitel 19 kan du läsa om dessa.

Innehållsförteckning

19.1 Jordbruksverket

         19.1.1 Jordbruksverket programperiod 2014-2020
         19.1.2 Universitets- och fakultetsgemensam OH

 

 

19.1 Jordbruksverket

19.1.1 Jordbruksverket programperiod 2014-2020

Klicka på länken för att få fram anvisningar från ekonomiavdelningen gällande Jordbruksverkets krav för ansökan och redovisning av projekt:

Jordbruksverkets krav för ansökan och redovisning av projekt

 

19.1.2 Universitets- och fakultetsgemensam OH

För institutioner där forskare söker stöd i landsbygdsprogrammet eller havs- och fiskeriprogrammet: Jordbruksverket, SJV, har en egen modell för beräkning av påslag för indirekta kostnader/OH som innebär att de ska godkänna en genomsnittlig beräkning för de tre senaste bokföringsåren. I beräkningen ska bokförda gemensamma kostnader redovisas, inte faktiskt bokförda påslag. Schablonen används normalt under hela projektets livslängd.

Ekonomiavdelningen har för detta ändamål tagit fram gemensamma beräkningar för universitets- och fakultetspåslag samt anvisningar för hur institutionspåslag beräknas.

Universitets- och fakultetspåslag

SJV har godkänt ett genomsnittligt påslag för universitets- och fakultetsnivån som ska användas för alla projekt inom SLU inom landsbygdsprogrammet eller havs- och fiskeriprogrammet vid SJV. Påslaget uppdateras årligen och är gemensamt för utbildning och forskning/fortlöpande miljöanalys. Underlag för beslut om ny uppdaterad procentsats skickas in av ekonomiavdelningen till SJV efter att årsredovisningen är fastställd i slutet av februari.  Besked från SJV om ny procentsats erhålls därefter vanligen någon gång under mars månad. Information om ny uppdaterad procentsats går ut via ett Ekonomimeddelande.

Institutionspåslag

För institutionspåslag ska varje institution göra sin egen beräkning enligt samma principer som SJV har godkänt för universitets- och fakultetsnivån. (För LTV-fakulteten tas en del av underlaget fram av fakultetskansliet, eftersom det administrativa stödet för institutionerna ligger där.)

Interna anvisningar för SLU, för de tre senaste bokföringsåren:

  1. Ta fram lönekostnaderna för all personal på institutionen som arbetar med utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys (lönebasen).
  2. Ta fram en resultaträkning för institutionsgemensamt (projekt 95*) och bedöm om allt ryms inom de kategorier som SJV angett. OBS! att även lokalkostnader ska ingå.
  3. Om en del av institutionsgemensamt finansieras med avgifter, rensa bort den andel av kostnaderna i resultaträkningen som motsvarar ev. avgiftsintäkters andel av totala intäkter.
  4. Rensa bort ev. kostnadskonton som SJV inte godkänner. OBS! OH-kostnader ska tas bort, de ingår ju redan i indirekta kostnader på universitets- och fakultetsnivå. Om bibliotekskostnader ingår ska de tas bort, godkänns inte av SJV.
  5. Beräkna en schablon genom att dela de rensade, dvs. tilldelningsfinansierade, kostnaderna med lönebasen.

Som vägledning finns det av Jordbruksverket godkända underlaget för beräkning av universitets- resp fakultetspåslag i Lins här:

Universitets- och fakultetsgemensam OH 2021-2023 till SJV

Institutionen lägger in uppgifterna om OH tillsammans med övriga beräknade kostnader i Jordbruksverkets mall i samband med projektansökan. Indirekta kostnader har ett eget avsnitt i mallen. Då programmen är delvis finansierade av EU är det viktigt att alla beräkningar dokumenteras så att de är reviderbara. Uppgifterna kan även efterfrågas när man ansöker om utbetalning från Jordbruksverket.