Ekonomihandboken

Senast ändrad: 11 april 2023

Ekonomihandboken ger en ram och detaljerade anvisningar för det ea-regelverk som gäller vid SLU. Handboken vänder sig till dem som arbetar med ekonomiadministration (ea) inom SLU, främst övergripande ekonomer, projektekonomer och ekonomiregistrerare vid resultatenheter samt fakultetsekonomer och personal vid ekonomiavdelningen.

1.  ALLMÄN INFO OM EKONOMIHANDBOKEN

 

2.  EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERK

   2.1  Externa regelverk
   2.2  Interna regelverk

3.  EKONOMIORGANISATION

   3.1  Beskrivning av ea-ansvarigas arbetsuppgift
   3.2  Förteckning över resultatenheter, ekonomiansvariga
           samt ea-ansvariga 
   3.3  Revision och internkontroll  
   3.4  Rutiner vid institutionsförändringar  

4.  REDOVISNINGSMODELL

   4.1  Bokföringsskyldighet och god redovisningssed
   4.2  Arkivering av redovisningsmaterial
   4.3  Redovisningsplan
   4.4  Konteringsregler           
   4.5  Fördelning av gemensamma kostnader
   4.6  Särskilda bokföringsanvisningar

5.  PROJEKTEKONOMI

   5.1   Modellen styrs av finansiering och redovisningsområde
   5.2   Projekt med extern finansiering
   5.3   Försäljning av produkter och tjänster
   5.4   Anslagsfinansierade projekt
   5.5   Gemensam verksamhet
   5.6   Avslut av projekt
   5.7   Rapporter angående projektekonomi
   5.8   Intern handel av tjänster

6. 

7.  INBETALNINGAR, INTÄKTER

   7.1    Inbetalningar
   7.2    Kundreskontran
   7.3    Hantering av osäkra fordringar
   7.4    Återbetalning till kund 

8.  BESTÄLLNING, FAKTURAHANTERING OCH UTBETALNING

   8.1 Beställnings- och inköpsrutin 
   8.2 Leverantörsreskontra
   8.3 Roller och ansvar i fakturahanteringen
   8.4 Leverantörsfakturahantering
   8.5 Utlandsbetalningar
   8.6 Utbetalningar till privatpersoner
   8.7 Betalning och matchning av debet- och kreditfakturor
   8.8 Betalkort, reseförskott, tjänstekort för resor och mobiltelefon inom SLU
  
För nedanstående punkter: se HR-frågor
         -Resekostnader, traktamenten, förrättningstillägg, arvoden, 
          gästföreläsares resor
         -Ersättning tillfälliga uppdragstagare
         -Ersättningsregler för arbete i hemmet
         -Friskvård
         -Stipendier 
           

9.  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, INVENTARIER OCH SLU:S INVESTERINGSPROCESS

   9.1 Typer av anläggningstillgångar
   9.2 Redovisning av anläggningstillgångar
   9.3 Förbrukningsinventarier
   9.4 Anläggningsregister    
   9.5 Avyttring av anläggningstillgångar och inventarier
   9.6 Fordon
   9.7 Finansiering av anläggningstillgångar
   9.8 Administrativa processen vid investeringsbeslut

10.  MOMS

   10.1  Inledning till moms
   10.2  Moms vid inrikeshandel
   10.3  Moms vid utrikeshandel
   10.4  Momsbefrielse
   10.5  Särskilda momsregler
   10.6  Lathundar 

11. 

12.  BOKSLUT

   12.1 Månadsavstämningar
   12.2 Halv- och helår
   12.3 Periodisering av kostnader och intäkter
   12.4 Periodisering av bidragsintäkter och uppdragsintäkter
   12.5 Avstämningar
   12.6 Tidplan
   12.7 Resultat och disposition av kapital
  

13.  INTERN STYRNING OCH KONTROLL

   

14.  REPRESENTATION, GÅVOR OCH UPPVAKTNING

   14.1  Representation och gåvor
   14.2  Att besluta om representation, att beställa och göra inköp
   14.3  Verifikationskrav vid representation och gåvor
   14.4  Bokföringsanvisningar
   14.5  Förmån
   14.6  Gränsdragningar
   14.7  Exempel, frågor och svar
   

15.  UTBILDNING OCH KONFERENSER

   15.1  Utbildning av egen personal
   15.2  Kurser och konferenser för externa deltagare
   15.3  Förmån av fri kost
   15.4  Exempel 

 16. SPONSRING

   16.1  Bestämmelser om sponsring
   16.2  Jämförelse med andra typer av finansiering
   16.3  Sponsorns avdragsrätt för olika typer av motprestationer
   16.4  Risker med sponsring
   16.5  Bokföring av sponsring
   16.6  Periodisering av sponsring
   16.7  Att tänka på vid barter

17. RAPPORTER OCH SÖKMALLAR I UBW

    17.1  Information om rapporter i UBW
    17.2  Sökmallar i UBW

18. PERSONALKOSTNADER

   18.1 Pensionskostnader

19. SÄRSKILD INFORMATION OM VISSA FINANSIÄRERS RAPPORTERINGSKRAV 

   19.1 Jordbruksverket