Behörigheter och utbildning i Proceedo

Senast ändrad: 02 maj 2022

Det finns olika behörighetsnivåer i Proceedo. Vissa typer av behörigheter kräver att man tilldelats en viss administrativ roll eller gått en utbildning. På denna sida kan du läsa mer om olika behörigheter och eventuella krav.

Inloggning i Proceedo sker alltid med ad-namn och tillhörande lösenord, d.v.s. samma uppgifter som används vid inloggningen till datorn. Inloggning sker via Proceedoportalen

Tittbehörighet

Alla SLU:s anställda och "verksamma" (d.v.s. alla personer upplagda i SLU:s identitets- och informationssystem Idis) får automatiskt tittbehörighet i Proceedo.

Beställningsbehörighet

För att få behörighet att beställa i Proceedo krävs att man har gått SLU:s kurs i LOU (lagen om offentlig upphandling) och inköpsregler.

Läs mer på inköpswebbens sida om behörighet och utbildning.

Behörighet att ta emot och godkänna fakturor

En person som ska ta emot fakturor behöver en fakturareferens. Om beställningen sker utanför Proceedo (om köpet tillhör undantagen) ska fakturareferensen alltid uppges vid köpet.

Personen får referensen och behörigheten genom att:

  1. Personen kontaktar ekonomiregistreraren på institutionen/motsv. och ber om en referens.

  2. Ekonomiregistreraren skickar e-post till levreskontra@slu.se med personens namn och begär en referens.

  3. Proceedosupport ger personen rätt behörighet och lägger upp referensen med ett konteringsförslag där kostnadsstället är samma som i personens lönekontering samt projekt "A", om inte ekonomiregistreraren begär ett annat konteringsförslag. Konteringsförslaget kan sedan ändras när fakturan kommer.

  4. Proceedosupport skickar referensen till ekonomiregistreraren som sedan skickar vidare till den person som ska ha referensen.

 

Det krävs ingen särskild utbildning för att få eller behålla behörigheten. Det finns handböcker, miniwebinarier, mm som man kan gå igenom för att lära sig hantera systemet. Dessa återfinns på sidan Handböcker och e-guider Proceedo.

Behörighet att kontera beställningar och fakturor

Alla användare med högre behörighet än tittbehörighet har åtkomst till att ändra konteringsvärden. Det är dock endast innehavare av den administrativa rollen ekonomiregistrerare som har befogenhet att sätta kostnadskonto! En nytillkommen ekonomiregistrerare får omgående tillfällig befogenhet. Denna blir permanent i och med att personen går utbildningen Ny ekonomiregistrerare.

Om en ekonomiregistrerare även ska vara beställare krävs att personen går SLU:s kurs i LOU (lagen om offentlig upphandling) och inköpsregler. Läs mer om på inköpswebbens sida om behörighet och utbildning.

Behörighet att attestera beställningar och fakturor

En attestant måste gå SLU:s kurs i LOU (lagen om offentlig upphandling) och inköpsregler. Nytillkomna attestanter tilldelas omgående en tillfällig behörighet i systemet, i väntan på utbildning. Läs mer om utbildningen på inköpswebbens sida om behörighet och utbildning.

Behörighet att attestera medföljer vissa tjänster inom SLU, t.ex. rektor, universitetsdirektör, dekan och prefekt/motsv. Dessa kan även delegera attesträtt till andra medarbetare inom den egna organisationen. En särskild blankett ska användas vid delegation, vilken finns på sidan Ekonomi blanketter.