Tilldelning av administrativa roller

Senast ändrad: 03 oktober 2019

En administrativ roll kan tilldelas en eller flera personer på en institution/motsvarande eller underliggande organisatorisk enhet. Det är också möjligt att samordna rollinnehavandet så att en person innehar en specifik roll för en eller flera institutioners/motsvarande räkning. En person kan också inneha flera administrativa roller så länge kompetenskraven är uppfyllda.

Respektive institutionsadministrations/motsvarande ansvarig chef föreslår rollinnehavare och har därmed ansvaret att ta ställning till att var roll inte får för många rollinnehavare och likaså att ta ställning till om en rollinnehavare kan delas med andra institutioner. I vissa fall ska förslaget på rollinnehavare av en administrativ roll tas fram i samråd med fakultetskansliet, t.ex. vid tilldelning av Beslutsstödrollen.

Tillägg eller borttagande av rollinnehavare görs i SLU:s identitet- och informationssystem IDIS av katalogansvariga på institutionerna, och godkänns därefter av prefekt och rollansvarig.

Nedan följer några tankar att beakta vid tilldelningen av de administrativa rollerna.

  • Beslutsstödsrollen antas i många fall innehas av Administrativ chef/motsvarande på NL- och VH-fakulteten.
  • Lokaladministrationsroll, Säkerhetsroll och Miljöroll kopplas oftast till byggnader, kluster eller campus istället för institution/motsvarande. En koppling till intendenturerna antas finnas på de ställen där NL- och VH-fakulteten har inrättade intendenturer.
  • Diarieförings- och arkiveringsroll kan vara kopplad till byggnader, kluster eller campus i stället för institution/motsvarande.
  • Säkerhetsrollen kan på orterna Alnarp, Umeå, Skara och Skinnskatteberg lämpligen kopplas till servicechefer på respektive ort i stället för institution/motsvarande.

Rollinnehavare

Översikt över rollinnehavare, alltså vem som innehar vilken roll, dels per roll, dels per institution.  

Ändring av rollinnehavare

Tillägg eller borttagande av rollinnehavare görs i SLU:s identitet- och informationssystem IDIS av katalogansvariga på institutionerna, och godkänns därefter av prefekt och rollansvarig.

Observera att sedan 2015-12-14 används inte ändringsblanketten längre.

Manual för rolladministratör (katalogansvarig)

Manual för godkännare (prefekt)

Mer information

Rollägare

Sidansvarig: plan-webb@slu.se