Tilldelning av administrativa roller

Senast ändrad: 28 november 2023

En administrativ roll kan tilldelas en eller flera personer på en institution eller underliggande organisatorisk enhet. Det är också möjligt att samordna rollinnehavandet så att en person innehar en specifik roll för en eller flera institutioners räkning. En person kan också inneha flera administrativa roller så länge kompetenskraven är uppfyllda.

Rollinnehavare

Översikt över rollinnehavare, alltså vem som innehar vilken roll (både per roll och per institution) samt övriga Idisrapporter finns på denna sida.

Ändring av rollinnehavare

Tillägg eller borttagande av rollinnehavare görs i SLU:s identitet- och informationssystem Idis av katalogansvariga på institutionerna, och godkänns därefter av prefekt och rollansvarig.

Manual för rolladministratör (katalogansvarig)

Manual för godkännare (prefekt)

Rollägare

För varje administrativ roll finns en rollägare (aktuell avdelnings- eller enhetschef inom universitetsadministrationen). Rollägaren är ansvarig för att ta fram utbildningsmaterial, erbjuda internutbildningar och säkerställa att nyanställda inom ett kvartal får någon form av intern kompetensutveckling för den aktuella administrativa rollen. Rollägaren har ett ansvar att avgöra om en rollinnehavare uppfyller kompetenskraven för en roll och om behörighet till de administrativa systemen ska erhållas.

Rollägaren är även ansvarig för att hålla rollbeskrivning och kompetenskrav aktuella.

Följande befattningar är rollägare för respektive roll. Parentesen förtydligar ansvarig avdelning när inte avdelningschefen är rollägare.

Roll

Rollägare

Anläggningsansvarig

Ekonomichef

Beslutsstödsroll

Planeringschef

Ekonomiregistreringsroll

Ekonomichef

Inköpsroll

Inköpschef (ekonomiavdelningen)

IT-samordnarroll

IT-direktör

Katalogroll

Personaldirektör

Lokaladministrationsroll

Chef lokalplanering (avdelningen för infrastruktur)

Miljöroll

Miljöchef (avdelningen för infrastruktur)

Personalregistreringsroll

Personaldirektör

Personalroll

Personaldirektör

Projektekonomiroll

Ekonomichef

Registrerings- och arkiveringsrollen i Public 360

Chef ledningskansliet

Säkerhetsroll

Säkerhetschef (avdelningen för infrastruktur)

Utbildningsregistreringsroll

Chef Lärande och digitalisering

Webbpubliceringsrollen

Kommunikationschef

Övergripande ekonomiroll

Ekonomichef