Lokalförändringar

Senast ändrad: 17 januari 2023

Lokalförändringar kan vara stora projekt eller mindre anpassningar. Lokalenheten kan bistå dig med stöd och tjänster som gäller olika typer av lokalförändringar.

Allmänt om lokalförändringar 

Vid planeringen av en lokalanpassning eller nybyggnad finns det ett antal saker att tänka på. För att starta en utredning behöver vi en beställning från institutionen/enheten.

För mindre anpassningar, exempelvis sätta upp en ny vägg eller ta upp ett nytt dörrhål, kontaktar du SLU:s lokalplanering.

Vid lokalförändring finns också möjlighet att ansöka om ny konst.

Normalt underhåll av lokalerna är fastighetsägarens ansvar. Det ska finansieras inom ramen för befintlig hyra.

Tjänster rörande lokalförändringar

Nedan följer en listning av de olika tjänster som enheten lokaler och projekt kan erbjuda.

Fastighetsekonomi

Beskrivning av tjänsten: Redovisning, dvs. hantering av kund- och leverantörsfakturor. Avstämning av redovisning och registrering av
bokföringsordrar. Inventering av inventarier. Ekonomistyrning och controlling avseende ny- och ombyggnadsprojekt.

Kontakt: lokalerekonomi@slu.se
Beställning: Genom personlig kontakt, telefon eller mail.
Prissättning: Genom intern tilldelning/påslag.

Tilläggstjänster: Inga.

Hyresadministration

Beskrivning av tjänsten: Hantering av hyresavtal, både på inhyrningssidan gentemot våra hyresvärdar och på uthyrningssidan, gentemot våra enheter inom SLU. Hantering av digitala ritningar på de byggnader som SLU hyr och ansvar för att ritningarna är sammankopplade med aktuella hyresavtal. Upprättande av
hyresprognoser och budget som bl.a. efterfrågas av ledning och styrelse. Andrahandsuthyrning mot i första hand enskilda restauranger som finns inom SLU.
Hanterar också ett fåtal ytterligare andrahandskontrakt.

Kontakt: Thommy Fredriksson, 018-672246, 072-571 6722
Beställning: Sker automatiskt en gång varje månad där månadshyran beräknas och fastställs. Denna distribueras sedan via enhetens interna hemsida där besök kan göras för att hämta de underlag som önskas. Därutöver kan kontakt tas genom en gemensam mejlbox (hyra@slu.se) för att ställa frågor kring lokalhyra.
Prissättning: Genom tilldelning/påslag.

Tilläggstjänster: Andrahandsuthyrning, hyresprognoser, digitalt ritningsarkiv.

Lokalplanering

Beskrivning av tjänsten: Försörja verksamheten med ändamålsenliga och väl fungerande lokaler ur ett SLU-perspektiv. Såväl strategisk som operativ förvaltning av SLU:s lokaler. Analys av behov och utveckling av lokaler, campus, försöksytor m.m. Säkerställande av att interna regelverk angående lokalhyror och lokalprocess följs.

Kontakt: lokaler@slu.se.
Beställning: Beror på ärendetyp. Skicka samtliga ärenden till vår gemensamma postlåda – lokaler@slu.se så ser vi till att det hamnar hos rätt person.
Prissättning: Tilldelningsfinansiering.

Tilläggstjänster:

 • Förvaltning, inventering och katalogisering av konst.
 • Ekonomisk planering och resursuppföljning gällande undervisningslokaler.
 • Ekonomisk planering och resursuppföljning gällande udda lokaler.
 • Ekonomisk planering och resursuppföljning gällande friställda lokaler.
 • Arbetsmiljöansvar i undervisningslokaler, udda samt friställda lokaler.
 • In- och utvändig skyltning.
 • Övergripande ansvar för utvändig campusmiljö.
 • Inredningsplanering.

Projektledning av ny- och ombyggnadsprojekt

Beskrivning av tjänsten: Projektledning av ett ny-, ombyggnads- eller avvecklingsprojekt från framställan av lokalbehov till överlämning till
verksamheten. Ansvar för planering och styrning av tilldelade resurser så att projektuppdragets mål nås.

Kontakt: Johan Lindersson, projektchef, tfn 018-67 10 32.

Beställning: Blankett för beställning av förstudie eller mindre lokalanpassningar av en ny- eller ombyggnad visas under 'Länkar'. Vidare procedur enligt gällande anvisningar för ny- och ombyggnationer.

Prissättning: Enligt gällande anvisningar för ny- och ombyggnationer.

Tilläggstjänster:

 • Upphandling.
 • Leveransbesiktning.
 • Flyttplanering.
 • Inventering, restaurering och flytt av konst i samband med ny- eller ombyggnadsprojekt.

Utemiljöer

Beskrivning av tjänsten: Utveckling och skötsel av Kunskapsparken vid campus Ultuna.

Kontakt: John Lööf Green, tfn 018-67 14 86.
Beställning: Frågor hänvisas till kontaktpersonen.
Prissättning: Genom tilldelning/påslag.
Tilläggstjänster: Utredning, utbildning, planering och gestaltning utemiljö för SLU. Skötsel utemiljö, park, naturvård, fornlämningar Ultuna. Ta emot och guida besökare till Kunskapsparken och Campus Ultuna.

Vård och förvaltning av konst

Beskrivning av tjänsten: Vårdar och förvaltar samtliga konstverk som överlämnats av Statens konstråd, som SLU har köpt med statliga medel samt som SLU mottagit i gåva. I det arbetet ingår att hantera ansökningar om nya konstkollektioner, ansvara för vård, renovering och stöldhantering, samt ansvara för SLU:s konstförråd.

Kontakt: Lousia Hatamian, konsthandläggare (lousia.hatamian@slu.se,
tel: 018-67 23 93).

Beställning: Vid frågor om byte, renovering eller placering av konst; kontaktpersonen.

Prissättning: Tjänsten finansieras av intern tilldelning. Vid ny byggnadsanknuten konst debiteras den i projekten. Renovering av befintlig konst bekostas av nyttjaren.

Tilläggstjänster: Inga tilläggstjänster.