Ny- och ombyggnationer

Senast ändrad: 17 januari 2023

Lokalanpassning, ny- och ombyggnad

Planerings- och byggprocessen

Planerings- och byggprocessen innehåller många steg från utredning av lokalbehov fram till en färdigställd ombyggd lokal eller nybyggnad. Vid mindre lokalprojekt kan processen förenklas.

De olika stegen kan förenklat beskrivas:

  1. Lokalprogram: Skall tas fram. Utredning startar med att verksamheten beskriver vissa grundförutsättningar. Det första är att göra en verksamhetsbeskrivning med framtidsvision och sambandskrav. En förteckning över lokalbehov fördelad på olika typer av lokaler och vilka krav som finns på vare lokal, rumsfunktionsprogram (RFP).
  2. Projektering: Innebär att fullständiga ritningar med arkitektonisk och byggnadsteknisk utformning arbetas fram. Projektörer föreslår och väljer de tekniska lösningar som uppfyller ställda krav.  Fullständiga underlag skapas för att kunna upphandla byggnationen. I detta skede görs också en bygglovsansökan.
  3. Upphandling: Fastighetsägaren upphandlar byggnationen och SLU startar sin planering för upphandling av den nya inredning och utrustning som verksamheten behöver.
  4. Byggskedet: Inleds med etablering av byggarbetsplatsen och projektområdet. Produktion av byggnaden inleds. Verksamheten startar planeringen inför flyttningen och utresning material som inte skall flyttas med.
  5. Inflyttning: Möbler och inredning skall på plats.  Laboratorieinredning och liknande skall installeras med anslutningar av media. Låssystem skall aktiveras och skyltning skall sättas på plats. Hyra börjar debiteras.
  6. Uppföljning: Genomgång av projektet genomförande och de erfarenheter som gjorts.

Inredning/utrustning i byggprojekt

Hur hanteras inredning och utrustning i ett lokalprojekt?
Inredning och utrustning har betydelse vid planeringen av lokaler och skall samordnas med projektets teknik- och inredningskonsulter.

När det gäller kostnaden för planeringen och projekteringen samt inköp av inredning/utrustning är det en kostnad som institutionen/verksamheten skall betala som direkt kostnad och den läggs alltså inte på hyran.

För hjälp med den direkta upphandlingen vänder man sig till SLU:s upphandlingsenhet. 

Projektledning

Nedan följer ett utdrag ur Infras tjänstekatalog som beskriver tjänsten för projektledning för ny- och ombyggnadsprojekt.

Projektledning av ny- och ombyggnadsprojekt

Beskrivning av tjänsten: Projektledning av ett ny-, ombyggnads- eller avvecklingsprojekt från framställan av lokalbehov till överlämning till
verksamheten. Ansvar för planering och styrning av tilldelade resurser så att projektuppdragets mål nås.

Kontakt: Johan Lindersson, projektchef, tfn 018-67 10 32.

Beställning: Blankett för beställning av förstudie eller mindre lokalanpassningar av en ny- eller ombyggnad visas under 'Länkar'. Vidare procedur enligt gällande anvisningar för ny- och ombyggnationer.

Prissättning: Enligt gällande anvisningar för ny- och ombyggnationer.

Tilläggstjänster:

  • Upphandling.
  • Leveransbesiktning.
  • Flyttplanering.
  • Inventering, restaurering och flytt av konst i samband med ny- eller ombyggnadsprojekt.