Konst

Senast ändrad: 09 februari 2023

SLU har en av Sveriges största offentliga konstsamlingar. Konsten består av svensk samtidskonst från 1970- till nutid och innehåller konstverk fördelade på i huvudsak våra fyra huvudorter samt Skinnskatteberg.

Konstutsmyckning

Universitetsanställda och institutioner kan vända sig till den centralt konstansvariga med önskemål om konstutsmyckning. Kontaktpersoner finns även vid SLU:s huvudorter och Skinnskatteberg.

Verksamheterna svarar för eventuell transport samt hängning av konsten. De ansvarar också för den konst som disponeras, och förbinder sig att se till att dörrar inte lämnas olåsta i lokaler som hyser konst av värde. Verksamheterna förbinder sig också att rapportera om konsten flyttas eller skadas. Detta sker enklast genom att skicka e-post till vår centrala konsthandläggare.

Välkommen att kontakta vår konsthandläggare om ni har frågor angående konst på er arbetsplats. SLU har ett mindre konstlager dit ni alla är hjärtligt välkomna på besök. Detta gäller förstås alla SLU:s orter. Längre ned på sidan kan du läsa mer om vad konsthandläggaren kan erbjuda hjälp med.

"Vila" - textil, Anita Grede.

Konstens betydelse

Konsten är en viktig del av universitetets miljö och har en viktig funktion för att bidra till en trivsam arbetsmiljö för universitetets anställda och studenter. Detta sker genom utplacering av konst i tjänsterum, föreläsningssalar, bibliotek och allmänna lokaler på institutioner. Den har en stor uppgift att fylla när det gäller att värna om estetiska värden. Den ska stimulera oss i arbetet, väcka diskussion och stämma till eftertanke. Dessa funktioner passar väl in på ett universitet där reflektion och ifrågasättande ska vara en självklar del av vardagen.          

"Motiv från skogslandet", Mårten Andersson. 

Utställningar

2022

Mellan 26 september och 7 oktober pågick en utställning på SLU-biblioteket i Uppsala, där studenter och anställda ställde ut sina verk.

Tidigare utställningar

För att uppmärksamma konsten visades 1999 ett urval av vår stora samling av 70-talskonst vid en utställning i Ultuna, "Expedition 70-tal".

Vid SLU:s 25-årsjubileum år 2002 visades en utställning under öppet hus-dagarna som gick under benämningen "Bäst före 2002-09-21". Den speglade SLU:s fem ansvarsområden: mat, djur, skog, land och stad.

En konstutställning av och för SLU-anställda ägde rum 5-12 februari 2004 och anordnades i samarbete med Ultunabiblioteket. Där inbjöds SLU:s anställda att visa egna alster i varierande material och tekniker. Utställningen hette "En annan sida" och lockade ett 30-tal anställda att deltaga.

Ytterligare en konstutställning av och för SLU-anställda som hette "En annan sida – igen" ägde rum 16–23 mars 2006.

Den senaste konstutställningen "Mersmak" lockade ett 40-tal anställda att deltaga och ägde rum 16–23 april 2008.

Konstklubbar vid SLU

Vid SLU finns två personalföreningar med inriktning mot konst.

Konstklubben SLU Campus Skara

Läs mer på deras webb: Konstklubben SLU Campus Skara.

Ultuna Konstklubb

Ordförande: Rose-Marie Lind
Sekreterare: Lousia Hatamian
E-post: ultuna.konstklubb@slu.se

Medlemskap

Medlemskap i Ultuna Konstklubb kostar 480 kronor per år. Avgiften dras direkt från lönen varje månad. Använd blanketten nedan för att bli medlem.

Vård och förvaltning av konst

Beskrivning av tjänsten: Vårdar och förvaltar samtliga konstverk som överlämnats av Statens konstråd, som SLU har köpt med statliga medel samt som SLU mottagit i gåva. I det arbetet ingår att hantera ansökningar om nya konstkollektioner, ansvara för vård, renovering och stöldhantering, samt ansvara för SLU:s konstförråd.

Kontakt: Lousia Hatamian, konsthandläggare (lousia.hatamian@slu.se,
tel: 018-67 23 93).

Beställning: Vid frågor om byte, renovering eller placering av konst; kontaktpersonen.

Prissättning: Tjänsten finansieras av intern tilldelning. Vid ny byggnadsanknuten konst debiteras den i projekten. Renovering av befintlig konst bekostas av nyttjaren.

Tilläggstjänster: Inga tilläggstjänster.

Publikationer

En konstbok publicerades år 2000 och heter "Spegel av sin tid". Den visar ett urval av den konstskatt vi har vid SLU.

Dokumentation och historik

SLU:s konstsamling har efter inventering, fotografering och registrering överförts från dia-bilder till CD-romskivor och finns sedan 2002 digitalt dokumenterad i Konstdatabasen. Nationalmuseum initierade nödvändigheten att dokumentera all konst som finns hos statliga myndigheter och numera sköts Konstdatabasen av S Reg AB på uppdrag av Statens konstråd. Vid eventuell stöld har polisen därigenom tillgång till fotodokumentation av ett försvunnet konstverk. Dokumentationen förnyas kontinuerligt beroende på lokal- och organisationsförändringar.