Uppsägning

Senast ändrad: 29 december 2022

Önskas uppsägning av lokaler ta kontakt med hyresadministrationen. Uppsägningen ska alltid vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilken byggnad och rum som uppsägningen avser.

För att lokalutnyttjandet ska öka ska kontrakten vara så flexibla som möjligt och gälla tillsvidare. Det innebär att de kan sägas upp vid vilken tidpunkt som helst, med vissa uppsägningstider.

Avflyttningsdagen är 12 månader efter den sista dagen i den månad som kontraktet sagts upp. Uppsägningstiden om 12 månader gäller för alla typer av lokaler.

Uppsägningarna skickas till Fastighetsavdelningen, Box 7020, 750 07 Uppsala. Hyresadministrationens ankomststämpel gäller som uppsägningsdatum. Se formulär för uppsägning.

Hyresgästen ansvarar för att följande punkter är åtgärdade innan avflyttning

  1. Slitage i lokalerna som inte kan anses som normalt ska ersättas av brukaren.
  2. Vid avflyttning ska lokalerna vara tomma på brukarens tillhörigheter och vara väl städade och besiktade av en representant för lokalenheten. Brukaren ansvarar för att kontakta SLU Lokaler innan avflyttningsdatum. Om dessa åtgärder inte vidtagits låter lokalenheten avhjälpa bristerna på brukarens bekostnad.
  3. Flyttstädning kan beställas via SLU Service Lokalvård.
  4. Inredning som inte tillhör hyresvärden ska vara borttagen om inget annat överenskommits med lokalenheten.
  5. Eventuella rester av hälso- och miljöfarliga ämnen i ventilationssystem, avlopp, labb och övriga utrymmen för förvaring ska vara bortforslade och utrymmena rengjorda.
  6. Om hyresgästen inte kan flytta på utsatt datum måste hyresgästen anmäla det till lokalenheten minst tio dagar före godkänd flyttdag. Om flytten från de uppsagda lokalerna har påbörjats men inte är klar för den överenskomna flyttdagen, debiteras hyra månadsvis för den tid som hyresgästen disponerar lokalerna.
  7. Utebliven anmälan enligt punkt 6 ovan leder till att uppsägningen dras tillbaka och hyra debiteras i vanlig ordning.

Uppsägningstiderna gäller även om SLU:s kontrakt med fastighetsägarna har längre bindningstider.

Uppsagda lokaler ska bestå av "uthyrningsbara enheter", inte enstaka rum. Med uthyrningsbara enheter menas hela byggnader, hela korridorer eller andra klart avgränsade sammanhängande rumsenheter. Del av ett rum kan inte sägas upp, såvida inte den/de hyresgäst/er som rummet delas med övertar den uppsagda andelen.

Om vinds- eller källarlokalerna klart hör till de utrymmen som institutionerna nyttjar kan de inte sägas upp utan vidare. Avskrivningar som följer av SLU:s egna investeringar följer hyresgästen och försvinner inte i samband med uppsägning. De kan dock övertas av en ny hyresgäst i samband med övertagande av lokaler som berörs av avskrivningarna.

De lokaler som friställs tas över av en fiktiv enhet för friställda lokaler, vilken står för kostnaderna för alla uppsagda lokaler inklusive kringareor.