Lokalvård

Senast ändrad: 06 december 2023

På SLU:s campusområden utförs lokalvård i egen regi. "Grunduppdraget" för SLU:s lokalvård får vi från universitetsledningen och omfattar en basnivå som baseras på att lägsta nivån ska vara så hög att en god arbetsmiljö och ett gott lokalunderhåll upprätthålls.

Förutom den löpande lokalvården samordnar vi övriga tjänster inom området t.ex. storstädning, fönsterputs och golvvård såsom oljning av trägolv och behandling av stengolv mm. Tilläggstjänster ligger utanför den ordinarie lokalvården och kan vara uppdrag av återkommande karaktäreller tillfälliga insatser. Te.x.

  • Kökstjänster kan vara i/urplockning av diskmaskiner, påfyllning av kaffeautomater, rengöring av kylskåp osv.
  • Tömning av sorteringskärl i lunchrum.
  • Extra städ utöver ordinarie.
  • Tvätten hanteras av lokalvården själva.

För alla lokaler som faller under SLU:s ansvar sker lokalvård med utgångspunkt från en förutbestämd lägsta nivå. Det kallas bastjänster och kan liknas vid ett grundpaket för lokalvård.

Bastjänster lokalvård

Bastjänsterna innefattar en viss städintensitet som i sin tur utgår från en god arbetsmiljö och ett gott lokalunderhåll. Beroende på lokalernas ändamål, utformning och vilken verksamhet som bedrivs, och när, anpassas bastjänsterna till dessa förutsättningar.

För SLU:s vidkommande beslutas lägsta nivån centralt och gäller för hela SLU. Utifrån bastjänsterna står det därefter resp. institution/motsvarande att fritt att själva öka omfattningen eller beställa tilläggstjänster.

Har du frågor om bastjänster eller övriga lokalvårdsfrågor är du välkommen att kontakta arbetsledare för lokalvården på respektive ort. Se kontaktuppgifter nedan.

Beräkning lokalvård

Lokalvårdssamordningen är en gemensam funktion för hela SLU. Vårt huvudsakliga arbete är att räkna ut och se till att alla får "rätt" lokalvård i de lokaler som brukas.

All lokalvård inom SLU utgår från samma standard (bastjänster) men då förhållandena skiljer sig behöver anpassningar och justeringar ske för respektive ort eller byggnad. Med hjälp av databaserade system gör vi bedömningar och uträkningar av vilka insatser som krävs i varje enskild lokal. Vi dokumenterar alla SLU:s lokaler som lokalvård utförs i och vi har ett tätt samarbete med lokalförsörjningsavdelningen som även ger oss information om alla förändringar i lokalerna och beståndet.

Tänk på att mattor i kontorsrum fördyrar lokalvården.

Förutom förutsättningarna för lokalvård hjälper vi också till med konsultation, t.ex. vid upphandlingar och kontrakt, utbildning, specialstäd, m.m.

Behöver du hjälp med beräkning av lokalvård, kontakta Mikaela Tobar Björk, se kontaktuppgifter nedan.

SLU:s lokalvård kan hjälpa till med följande tjänst från tjänstekatalogen:

Lokalvård

Beskrivning av tjänsten: Städning av SLU:s verksamhets lokaler så att en god arbetsmiljö och ett gott lokalunderhåll upprätthålls. Städning av kontor, undervisningslokaler, gemensamma ytor, laboratorier och konferensrum.

Kontakt: Alnarp: Malin Edner Mc Guirk, Facility Manager, tfn 040-41 52 21, 070-358 62 23.
Skara: Jane Geismar, Facility Manager, tfn 0511-671 28, 070-270 71 28.
Umeå: Maria Renberg, Facility Manager, tfn 090-786 81 81, 070-649 21 29.
Uppsala: lokalvarduppsala@slu.se
Beställning: Basstädningen ingår automatiskt för SLU och kan inte utgå. Däremot kan kunden utöka städningen. Extra beställningar görs via mail.
Prissättning: Se mer under "Utbud och prissättning". Lokala avvikelser kan förekomma.

Tilläggstjänster: Kökstjänster, f.n. även tvätt och textiltjänster till SLU:s avdelningar. Extra städning, kylskåpsrengöring, beställning av förbrukningsmateriel till kunden. Se separat lista för komplett förteckning över tilläggstjänster.


Kontaktinformation

Lokalvård Alnarp
Malin Edner Mc Guirk, 040-415221

Postadress: Avdelningen för infrastruktur
Box 190, 234 22 Lomma

Lokalvård Skara
Jane Geismar
jane.geismar@slu.se, 070-270 71 28

Lokalvård Ultuna
lokalvarduppsala@slu.se

Lokalvårdsfrågor: lokalvarduppsala@slu.se

Besöksadress: Almas allé 3A
Postadress: Box 7075, 750 07 Uppsala

Lokalvård Umeå/Röbäcksdalen
Maria Renberg, 090-786 81 81

Postadress: Avdelningen för infrastruktur
901 83 Umeå

SLU Service, SLU-övergripande lokalvårdsfrågor och kostnadsförslag:
Mikaela Tobar Björk, mikaela.tobar@slu.se, 018-67 34 30